Paraiškos pateikimo procedūra

Supaprastinta biocidinių produktų autorizacijos liudijimų išdavimo procedūra panaši į nacionalinę produktų autorizacijos procedūrą, tačiau keliami kitokie reikalavimai duomenims. Pareiškėjai privalo pateikti biocidinio produkto savybių santraukos projektą, susijusius veiksmingumo duomenis ir kitą susijusią informaciją, rodančią, kad produktas atitinka supaprastintos autorizacijos liudijimų išdavimo procedūros sąlygas. 
 
Paraiškos teikiamos IUCLID rinkmenos pavidalu per sistemą R4BP 3.

Diagramoje pavaizduota, kaip pateikti paraišką pagal supaprastintą autorizacijos liudijimų išdavimo procedūrą.

Etapai

Procedūra apima keletą etapų. Kad paraišką būtų galima perduoti į kitą etapą, turi būti baigtas pirmesnis etapas. Svarbu, kad pareiškėjas laikytųsi visų nustatytų terminų, nes kitaip procedūros metu paraiška bus atmesta.

 

Image

ECHA patikrina, ar paraiška ir duomenys pateikti tinkamu formatu, ir per R4BP 3 informuoja vertinančiąją kompetentingą instituciją.

 
Image

Pareiškėjas per 30 dienų nuo sąskaitos išrašymo datos vertinančiajai kompetentingai institucijai sumoka susijusius mokesčius; tada vertinančioji kompetentinga institucija priima paraišką.

 
Image

Vertinančioji kompetentinga institucija per 90 dienų turi įvertinti dokumentaciją ir autorizuoti produkto pateikimą rinkai.

 
Image

Jeigu dokumentacija neišsami, vertinančioji kompetentinga institucija paprašys, kad pareiškėjas pateiktų trūkstamą informaciją. Paprastai ši informacija turi būti pateikta per 90 dienų. Tokiu atveju vertinančioji kompetentinga institucija autorizuoja produktą per 90 dienų nuo papildomos informacijos gavimo. 

 

Pranešimas

Biocidinis produktas, kuriam autorizacijos liudijimas vienoje valstybėje narėje suteiktas pagal supaprastintą procedūrą, gali būti teikiamas kitos valstybės narės rinkai nereikalaujant abipusio pripažinimo.

Vis dėlto likus ne mažiau kaip 30 dienų iki produkto pateikimo rinkai, autorizacijos liudijimo turėtojas apie tai praneša visų atitinkamų valstybių kompetentingoms institucijoms.

Jei kita valstybė narė nesutinka, kad biocidinis produktas atitinka supaprastintai autorizacijos liudijimo išdavimo tvarkai taikomus kriterijus, ar kad apie produktą nebuvo pranešta, arba jis netinkamai pažymėtas, ji gali perduoti klausimą spręsti koordinavimo grupei.

Categories Display

Pažymėta kaip:

(spustelėkite žymę norėdami ieškoti atitinkamo turinio)