Skip to Content
Skip to Content

OEL procesas

 

OEL vertės nustatomos keliais etapais.

Pirma, Europos Komisija nusprendžia, kurių medžiagų ribines vertes darbo aplinkoje reikia nustatyti. Sprendimai dėl prioritetinių medžiagų aptariami trišalėje cheminių medžiagų darbo grupėje su Komisijos atstovais, valstybių narių ekspertais ir darbdavių bei darbuotojų organizacijų atstovais.

Antra, GD EMPL paprašo ECHA pateikti mokslinę nuomonę dėl tam tikrų medžiagų (1–2 proceso schemos etapai).

Asset 1 1 Selection of chemicals for Scientific Evaluation DG EMPL establishes lists of priorities for scientific e v aluation based on inputs from v arious sources and application of priori t y criteria. 3 * WPC-ACSH The working P ar t y on Chemicals (WPC) discusses the scientific R ecommendation and v arious feasibili t y issues and comes up with a consensus based suggestion for the OEL v alue. This is integ r ated in a d r aft opinion for adoption b y the Plenary of ACSH. 4 Impact Assessment (IA) DG EMPL d r afts IA containing policy options and associated impacts. IA is discussed within an Interservice Steering Group and submitted to the R egulatory Scruti n y Board (RSB). A positi v e reply is required. 5 Draft legislative proposal DG EMPL prepares the d r aft legislati v e proposal and submits it to the inter/service consultation. Thereafte r , a final d r aft legislati v e proposal is prepared. 6 College of Commissioners The college of Commissioners adopts the proposal and sends it to Council and P arliament for negotiation and subsequent adoption. As a Directi v e. 7 Adopted Directive published in EU Official Journal MSs will t r anspose the legal text into national legislation b y the date set in the Directi v e. 2 Scientific Recommendation DG EMPL issues mandates to scientific committee, who will deli v er as a rule the exposure- ris k -relationships (ERR) for non-threshold carcinogens, or a p r actical threshold when possible. Scientific R ecs are subject to external consultation before adoption.

ECHA užduotys

GD EMPL prašymu ECHA parengia mokslinę ataskaitą Rizikos vertinimo komitetui, remdamasi turimais moksliniais duomenimis ir kita svarbia per 90 dienų trukmės kvietimą teikti įrodymus surinkta informacija.

Dėl mokslinės ataskaitos vyksta 60 dienų trukmės konsultacijos. Rizikos vertinimo komitetas rengia savo nuomonę remdamasis ECHA moksline ataskaita ir per konsultacijas gauta informacija. ECHA mokslinė ataskaita tampa neatsiejama Rizikos vertinimo komiteto nuomonės dalimi ir pateikiama kaip nuomonės priedėlis. Tuomet priimta galutinė Rizikos vertinimo komiteto nuomonė perduodama GD EMPL.

Artboard 1Interested partiesECHARACRequest from European CommissionCall for evidence from interested partiesOptional collection of additional evidence and literature Mandatory 60-day consultation on scientific reportOpen consultationPreparation of scientific reportDevelopment of RACs opinionScientific report annexed to the opinionRACs final opinion to Commission/DG EMPL12-24 months

Europos Komisijos vaidmuo

GD EMPL aptaria Rizikos vertinimo komiteto ataskaitą trišalėje cheminių medžiagų darbo grupėje. Darbo grupė parengia nuomonės projektą dėl siūlomos ribinės vertės darbo aplinkoje, kuris vėliau pateikiamas patvirtinti trišaliam Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamajam komitetui (3 etapas).

Galiausiai Komisija priima pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto. Privalomos OEL nustatomos taikant įprastą teisėkūros procedūrą, jas patvirtina Taryba ir Europos Parlamentas. Orientacinės OEL nustatomos Komisijos direktyva.

Pagal Kancerogenų ir mutagenų direktyvą arba Cheminių veiksnių direktyvą privalomomis OEL nustatomas būtiniausios visų darbuotojų apsaugos ES lygis. Valstybės narės turi nustatyti atitinkamus privalomus apribojimus, kurie neviršytų ES vertės.

Pagal Cheminių veiksnių direktyvą orientacinės OEL yra poveikio sveikatai apribojimai. Jos nustatomos medžiagoms, kurioms galima nustatyti lygį, kai darbuotojų sveikatai nekyla pavojaus. Valstybės narės turi nustatyti atitinkamą OEL vertę pagal nacionalinės teisės aktus ir praktiką, atsižvelgdamos į ES vertę.

Be to, dėl tam tikrų socialinės politikos iniciatyvų Komisija konsultuojasi ES mastu su socialiniais partneriais, remdamasi Sutarties dėl ES veikimo socialinės politikos nuostatomis. 

Categories Display


Route: .live1