Teisinis pranešimas

Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – ECHA) tvarko šią svetainę (toliau – ECHA svetainė), kad suteiktų visuomenei daugiau galimybių susipažinti su informacija apie Agentūros veiklą ir įgyvendintų jos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas pareigas.

ECHA, kiek tai pagrįstai įmanoma, stengiasi užtikrinti šios informacijos ir medžiagos naujumą ir tikslumą. Informacija nebūtinai yra išsami, tiksli ar naujausia. Gavusi pranešimą apie klaidas, ECHA pasistengs jas kuo greičiau ištaisyti.

Informacijos paieška ECHA svetainėje arba naudojimasis šia svetaine reiškia visišką sutikimą su toliau išdėstytomis nuostatomis ir sąlygomis. Šios nuostatos ir sąlygos nedaro poveikio specialioms nuostatoms ir sąlygoms, taikomoms IT priemonėms, kurių priegloba vykdoma ECHA svetainėje (pvz., REACH-IT).

1. Atsakomybės ribojimas

ECHA neprisiima jokių pareigų ar atsakomybės, kylančios dėl ar susijusios su ECHA svetainės naudojimu.

ECHA pateikiama informacija iš esmės yra bendro pobūdžio ir jos nesiekiama pritaikyti prie konkrečių kurio nors fizinio ar juridinio asmens aplinkybių, be to, ji negali būti laikoma profesionalia ar teisine konsultacija.

Nedarant poveikio šio teisinio pranešimo 3 skirsnio pirmai pastraipai, ECHA svetainėje prieinama informacija, dokumentai, duomenys ir duomenų bazės, įskaitant trečiųjų šalių informaciją, dokumentus, duomenis ir duomenų bazes, yra pateikiama „tokia, kokia yra“ nesuteikiant jokių garantijų, nesvarbu, ar jos yra aiškios, numanomos, įtvirtintos įstatymuose, paprotinėje teisėje, sandorių sudarymo praktikoje ar naudojamos prekyboje.

ECHA negali garantuoti ir negarantuoja, kad jos svetainėje prieinamame dokumente pateikiama tiksli oficialiai priimto teksto kopija. Neatitikimų atveju visada pirmenybė teikiama Oficialiojo leidinio tekstui arba, kai taikytina, 3 skirsnyje nurodytai informacijai.

ECHA visais atvejais stengiasi mažinti ECHA svetainės naudojimo sutrikimų skaičių, kurie atsiranda dėl techninių klaidų. Tačiau tam tikri ECHA svetainėje pateikiami duomenys arba informacija galėjo būti sukurti arba susisteminti rinkmenose ar tokiu formatu, kuriame yra klaidų. Todėl ECHA negali garantuoti ir negarantuoja, kad dėl tokių problemų jos teikiamos paslaugos nesutriks arba joms nebus daromas kitoks poveikis. ECHA neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su tokiomis problemomis (pvz., gedimas, kompiuterio virusas, turinio pakeitimas), kurios atsirado dėl ECHA svetainės arba bet kurių kitų tinklaviečių, į kurias pateikta nuoroda, naudojimo.

Išskyrus sukčiavimo arba tiesioginės tyčios atvejus, ECHA (pagal sutartį ar kitais pagrindais) neatsako už jokius tiesioginius, specialiuosius, netiesioginius, atsitiktinius, baudinius, atgrasomuosius ar su pasekmėmis susijusius nuostolius (įskaitant (bet neapsiribojant) laiko, pajamų, pelno, klientų ar duomenų praradimą), bet kurios šalies priimtą sprendimą ar atliktą veiksmą, kai toks sprendimas ar veiksmas yra pagrįstas ECHA svetainėje pateiktais dokumentais, informacija ir duomenimis, bet kokį duomenų ar informacijos teikimo sutrikimą arba bet kurį kitą ECHA svetainės aspektą ar bet kokį ECHA svetainės panaudojimą sukčiavimo tikslais, kurį atlieka trečioji šalis. Jeigu atsakomybės negalima atsisakyti pagal įstatymą, ji apima tik faktinius ir tiesioginius finansinius nuostolius tiek, kiek jie nėra susiję su įrodytu ECHA svetainę savarankiškai arba kitos šalies vardu naudojančios šalies (toliau – naudotojas) aplaidumu, ir apima informacijos ieškojimą, bet juo neapsiriboja.

Šis atsakomybės ribojimas taikomas plačiausiu mastu, kiek tai yra leidžiama pagal taikytiną teisę. Tačiau šio atsakomybės ribojimo nuostatomis nesiekiama apriboti ECHA atsakomybės taip arba tiek, kiek tai prieštarauja bet kokiems taikytinoje nacionalinėje teisėje nustatytiems reikalavimams, taip pat nesiekiama panaikinti ECHA atsakomybės, susijusios su klausimais, už kuriuos atsakomybė negali būti panaikinta pagal minėtą teisę.

2. Ribotas ECHA svetainės naudojimas

Naudotojas nenaudoja ECHA svetainės jokiais neteisėtais, šmeižikiškais, žalingais, įžeidžiančiais ar kuriuo nors kitu būdu nepriimtinais motyvais ar tikslais; naudotojas taip pat į ECHA svetainę, iš jos arba per ją neperduoda, joje nepateikia jokios medžiagos, kuri galėtų būti neteisėta, žalinga, šmeižikiška, įžeidžianti arba kuriuo nors kitu būdu nepriimtina.

3. ECHA svetainėje skelbiama informacija

ECHA savo svetainėje be bendro pobūdžio informacijos, susijusios su jos veikla, taip pat skelbia autentiškas toliau nurodytų sąrašų ir dokumentų versijas.

 • Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kandidatinis sąrašas (SVHC). Pagal REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH reglamentas) 59 straipsnio 10 dalį ECHA turi pareigą savo svetainėje skelbti ir atnaujinti SVHC kandidatinį sąrašą. Šis kandidatinis sąrašas laikomas vienintele autentiška versija.
 • Biocidinių produktų reglamento (ES) Nr. 528/2012 (BPR) atitinkamų cheminių medžiagų ir tiekėjų sąrašas. Pagal BPR 95 straipsnio 1 ir 7 dalis ECHA turi pareigą savo svetainėje skelbti ir atnaujinti atitinkamų cheminių medžiagų ir tiekėjų sąrašą. Šis sąrašas laikomas vienintele autentiška versija.
 • Koreguojamasis Bendrijos veiksmų planas (CoRAP). Pagal REACH reglamento 44 straipsnio 2 dalį ECHA turi pareigą savo svetainėje skelbti ir atnaujinti CoRAP sąrašą. Šis sąrašas laikomas vienintele autentiška versija.
 • Tam tikra kita informacija, pvz., individualūs reguliavimo sprendimai ir ECHA valdančiosios tarybos sprendimai, bet jais neapsiribojant (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).
Naudotojui primenama, kad pagal REACH reglamento 10 straipsnį ECHA svetainėje viešai prieinamas išsamias tyrimo santraukas ir tyrimo santraukas registracijos tikslais galima naudoti tik tais atvejais, kai potencialus registruotojas teisėtai disponuoja susijusiomis išsamiomis tyrimų ataskaitomis arba turi leidimą pateikti nuorodą į susijusias išsamias tyrimų ataskaitas.

ECHA svetainėje pateikiama Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (CAS) informacija yra Amerikos chemijos draugijos nuosavybė ir bet koks naudojimas arba tolesnis platinimas, išskyrus atvejus, kai to reikalaujama siekiant įvykdyti reguliavimo reikalavimus ir (arba) parengti ataskaitas, kurių reikalaujama pagal nacionalinę teisę arba administravimo politiką, be išankstinio Amerikos chemijos draugijos rašytinio leidimo nėra leidžiamas.

 

4. Nuorodų pateikimo politika

4.1. ECHA svetainės nuorodos į išorės svetaines

ECHA pateikia nuorodas į daugybės Europos institucijų, įstaigų ir agentūrų, taip pat kitų trečiųjų šalių svetaines, kurios yra susijusios su jos darbu. Naudotojas turėtų įsidėmėti, kad:

 • tuo atveju, jeigu jis patenka į kitą svetainę naudodamasis ECHA pateikta nuoroda, jam galioja tos svetainės naudojimo sąlygos;
 • ECHA nepatvirtina šių trečiųjų šalių svetainėse pateikto turinio ir neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su tokių svetainių naudojimu

Jei kuri nors ECHA svetainėje pateikta nuoroda neveikia, naudotojas gali apie tai pranešti ECHA, kuri pasistengs ištaisyti susidariusią situaciją.

4.2. Išorės svetainių nuorodos į ECHA svetainę

ECHA leidžia organizacijoms ir pavieniams asmenims kurti nuorodas į ECHA svetainę ir skatina tai daryti, tačiau reikalauja laikytis visų toliau išvardytų sąlygų:

 • nuorodos gali būti pateikiamos tik į tas tinklavietes, kuriose pateikiama nuoroda į šį teisinį pranešimą (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice);
 • kitoje svetainėje pateikta bet kokia nuoroda į ECHA svetainę neturėtų klaidinti tos kitos svetainės naudotojų dėl turinio šaltinio, kuris yra ECHA svetainėje. Visapusiškai pripažįstama, kad turinio šaltinis yra ECHA, kaip nustatyta šiame teisiniame pranešime;
 • jeigu į ECHA svetainę patenkama per išorės nuorodą, naudotojai turi aiškiai suprasti, kad jie mato nemokamą ir neišimtinio pobūdžio informaciją;
 • nuorodomis neturėtų būti sukuriamas įspūdis, kad ECHA, atsižvelgiant į kontekstą, kuriame pateikta nuoroda, pritaria arba remia bet kurio produkto ar paslaugos arba bet kurio su informacija ar tekstu susijusio mokslinio arba administracinio rezultato tikslus ar turinį;
 • jeigu nuorodos pateikiamos iš svetainių, kuriose naudojami rėmeliai, ECHA svetainės turinys toje svetainėje neturi būti pateikiamas rėmelyje, jeigu dėl to naudotojai gali susidaryti klaidingą nuomonę dėl turinio kilmės. Tokiais atvejais taip pat būtina nurodyti, kad ECHA svetainei taikomas šis teisinis pranešimas (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice).

 

5. Akreditacijos

ECHA neakredituoja ir neremia įmonių.

6. Intelektinės nuosavybės teisių apsaugos ženklas

© Europos cheminių medžiagų agentūra, 2007–2019 m.

Tam tikrai ECHA pateiktai informacijai taikomos trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisės (visų pirma žr. toliau, 6.3, 6.4 ir 7 skirsnius).

6.1. ECHA svetainės informacijos, dokumentų ir duomenų naudojimas

Atsižvelgiant į šio teisinio pranešimo nuostatas ir sąlygas ir kitus taikytinoje teisėje nustatytus privalomus apribojimus, visa ECHA svetainėje pateikta informacija, dokumentai ir duomenys arba jų dalys gali būti atgaminami, platinami ir (arba) naudojami nekomerciniais tikslais nurodžius, kad ECHA yra tokios informacijos, dokumentų ar duomenų šaltinis: „Šaltinis: Europos cheminių medžiagų agentūra, http://echa.europa.eu/“. Toks patvirtinimas turi būti pateikiamas kiekvienoje medžiagos kopijoje.

Norint komerciniais tikslais atgaminti, platinti, rodyti, pritaikyti, tvarkyti, keisti ir (arba) bet kuriuo kitu būdu naudoti ECHA svetainės informaciją, dokumentus ir duomenis, paprastai reikia gauti išankstinį ECHA leidimą. Visi tokie prašymai ECHA teikiami pildant prašymo suteikti informaciją formas, kurias galima rasti ECHA kontaktų tinklalapyje.

Be to, kas išvardyta pirmiau, taip pat gali būti taikomos konkrečios nuostatos ir sąlygos, susijusios su kitais medžiagos, kuriai taikoma ECHA intelektinės nuosavybės teisių arba kitokia apsauga, naudojimo būdais.

6.2. ECHA prekių ženklai

ECHA prekių ženklai yra išimtinė jos nuosavybė. Tokius ženklus draudžiama naudoti be išankstinio rašytinio ECHA leidimo. Prašymai ECHA teikiami pildant prašymo suteikti informaciją formas, kurias galima rasti ECHA kontaktų tinklalapyje.

6.3. Trečiųjų šalių medžiaga, kuriai taikoma apsauga

Reikalavimas gauti 6.1 skirsnyje nurodytą leidimą atitinkamais atvejais netaikomas trečiųjų šalių pateiktam turiniui. Todėl, norėdamas atgaminti, platinti ar kuriuo nors kitu būdu naudoti medžiagą, kurios intelektinės nuosavybės teisės priklauso trečiajai šaliai, naudotojas reikalingą leidimą privalo gauti iš teisių turėtojo. ECHA negali leisti arba uždrausti atgaminti, platinti arba naudoti trečiosios šalies medžiagos.

ECHA svetainėje ir (arba) ECHA duomenų bazėse esančios informacijos, dokumentų ir duomenų atgaminimui, platinimui ar tolesniam naudojimui taikomas ne tik 6.5 skirsnis; nurodytiems veiksmams gali būti taikoma intelektinės nuosavybės teisių suteikiama apsauga, o tokios informacijos, dokumentų ir duomenų naudojimas negavus išankstinio teisių į atitinkamą informaciją, dokumentus ir duomenis turėtojo (-ų) leidimo gali reikšti teisių turėtojo (-ų) teisių pažeidimą. ECHA neprisiima atsakomybės jokia forma ir negali būti laikoma atsakinga už bet kokius autorių teisių arba kitus pažeidimus, susijusius su ECHA svetainėje pateikta informacija, dokumentais ir duomenimis.

6.4. ECHA duomenų bazės

ECHA priklauso išimtinės teisės, susijusios su visų arba didžiosios dalies ECHA svetainėse esamų duomenų bazių (duomenų bazė turi būti aiškinama kaip sistemingai ar metodiškai išdėstytų ir individualiai elektroninėmis arba kitomis priemonėmis prieinamų nepriklausomų darbų, duomenų arba kitos medžiagos, rinkinys) naudojimu, atgaminimu arba leidimu susipažinti visuomenei. Duomenų bazių turiniui taip pat gali būti taikomos iš anksto galiojančios trečiųjų šalių teisės (žr. 6.3 ir 7 skirsnius).

Draudžiama visiškai arba iš dalies kopijuoti ECHA duomenų bazes, nebent ECHA duoda išankstinį rašytinį leidimą. Visi tokie prašymai ECHA teikiami pildant prašymo suteikti informaciją formas, kurias galima rasti ECHA kontaktų tinklalapyje.

6.5. Medžiagos atsisiuntimas

Tam tikrą ECHA svetainėje pateiktą medžiagą, pvz., sąrašus, paieškos rezultatus, komiteto nuomones, ECHA sprendimus, informacines korteles ir glaustas apžvalgas, galima atsisiųsti. Atsižvelgdama į šio teisinio pranešimo nuostatas ir sąlygas, ypač į 6.1 skirsnį, ECHA suteikia naudotojui leidimą atsisiųsti ir kopijuoti tokią medžiagą, jeigu:

 • patvirtinama, kad ECHA yra informacijos šaltinis: „Šaltinis: Europos cheminių medžiagų agentūra, http://echa.europa.eu/“. Toks patvirtinimas, kuris yra matomas originale, turi būti pateikiamas ir kiekvienoje medžiagos kopijoje;
 • naudotojas nedaro nieko, kas kokiu nors būdu galėtų padaryti žalos medžiagos vientisumui, ir
 • naudotojas nedaro medžiagos, kurią galima atsisiųsti, duomenų bazių kopijų, nebent gaunamas rašytinis leidimas (žr. 6.4 skirsnį).
 • Neribojant bet kurios kitos ECHA suteiktos teisės arba teisių gynimo priemonės, pagal šio teisinio pranešimo sąlygas suteiktas leidimas automatiškai nustoja galioti naudotojui pažeidus bet kurias šio teisinio pranešimo nuostatas ir tokiu atveju naudotojas privalo nedelsiant sunaikinti visą turimą atsisiųstą medžiagą.

 

7. Trečiųjų šalių medžiaga, kuriai taikoma apsauga (išskyrus intelektinės nuosavybės teisių suteikiamą apsaugą)

Be 6.3 ir 6.4 skirsnių nuostatų, ECHA svetainėje pateiktos trečiųjų šalių medžiagos, pvz., tam tikros informacijos pagal REACH reglamento 10 straipsnį, apsauga gali būti užtikrinama kitomis teisėmis, išskyrus intelektinės nuosavybės teises. Todėl norėdamas atgaminti, platinti ar kuriuo nors kitu būdu naudoti medžiagą, kurios kitos teisės priklauso trečiajai šaliai, naudotojas reikalingą leidimą privalo gauti iš teisių turėtojo.

ECHA negali leisti arba uždrausti atgaminti, platinti arba naudoti trečiosios šalies medžiagos. ECHA neprisiima atsakomybės jokia forma ir negali būti laikoma atsakinga už bet kokius tokios rūšies teisių pažeidimus, susijusius su ECHA svetainėje pateikta informacija, dokumentais ir duomenimis.

8. Asmens duomenų apsauga

ECHA yra įsipareigojusi užtikrinti naudotojo privatumą. Nedarant poveikio slapukams (žr. toliau, 11 skirsnį), naudotojas ECHA svetainėje gali naršyti nepateikdamas jokios asmeninės informacijos. Tačiau tam tikrais atvejais asmens duomenis reikalaujama pateikti, kad ECHA galėtų teikti asmenines e. paslaugas, pvz., pagalbos tarnybos parama, viešųjų konsultacijų rengimas ar kompiuterinių programų kūrimas; tokiu atveju taikomos konkrečios naudojimo sąlygos.

Norėdamas susipažinti su ECHA asmens duomenų apsaugos politika ir gauti išsamesnę informaciją apie asmens duomenų apsaugą, naudotojas turėtų apsilankyti ECHA asmens duomenų apsaugos tinklalapyje (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

Norėdamas pateikti bet kokią bendro pobūdžio užklausą, susijusią su ECHA svetainėje galiojančia bendra privatumo politika, naudotojas gali susisiekti su ECHA užpildydamas prašymo suteikti informaciją formas, kurias galima rasti ECHA kontaktų tinklavietėje.

9. Sistemingas duomenų rinkimas

Visoje ECHA svetainėje ar jos dalyse ir ECHA duomenų bazėse draudžiama vykdyti sistemingą automatinę duomenų rinkimo veiklą (įskaitant duomenų perėmimą, duomenų gavybą, išgavimą ir pakartotinį naudojimą).

10. Kita

10.1. Teisinio pranešimo nuostatų ir sąlygų pažeidimas

Naudotojui, kuris nesilaiko šio teisinio pranešimo nuostatų ir sąlygų, gali kilti pasekmės, be kita ko, įskaitant draudimą naudotojui patekti į ECHA svetainę ir duomenų bazes blokuojant naudotojo IP adresą.

Kiekvienas naudotojas taip pat gali būti laikomas atsakingu už bet kokią ECHA svetainei padarytą žalą arba žalą, kuri dėl naudotojo veiksmų tiesiogiai ar netiesiogiai atsirado pakenkus ECHA svetainės prieinamumui arba prieigai prie jos.

10.2. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

Šio teisinio pranešimo nuostatoms ir sąlygoms taikoma Sąjungos teisė, kurią prireikus papildo Suomijos įstatymai. Kiekvienas ginčas, kurio neįmanoma išspręsti taikiai, perduodamas Suomijos teismams.

11. ECHA svetainėje naudojami slapukai

Siekdama užtikrinti tinkamą ECHA svetainės funkcijų veikimą, ECHA naudotojo įrenginyje kartais įdiegia mažas duomenų rinkmenas, kurios vadinamos slapukais.

11.1. Kas yra slapukai?

Slapukas – tai maža tekstinė rinkmena, kuri išsaugoma naudotojo kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje lankantis ECHA svetainėje. Slapukas leidžia ECHA svetainei ilgainiui atsiminti naudotojo veiksmus ir parinktis (pvz., prisijungimo vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitus rodymo parametrus), kad naudotojui nereikėtų nuolat iš naujo nustatinėti tokių parinkčių vėl apsilankius ECHA svetainėje arba naršant po įvairius tinklalapius.

11.2. Kaip ECHA naudoja slapukus ECHA svetainėje?

Įvairiose ECHA svetainės tinklalapiuose naudojami slapukai, kuriuose išsaugoma ši informacija:

 • naudotojo nustatyti rodymo parametrai, pvz., spalvų ryškumas arba šrifto dydis;
 • ar naudotojas jau dalyvavo iššokančioje apklausoje, kurioje klausiama, ar pateiktas turinys buvo naudingas (kad naudotojui dar kartą nebūtų užduodamas tas pats klausimas);
 • ar naudotojas sutiko (ar nesutiko), kad ECHA savo svetainėje naudotų slapukus.
Daugiau informacijos apie ECHA svetainėje naudojamus slapukus ir jų naudojimo tikslus pateikiama toliau.

 

Pavadinimas Galiojimo laikas Apibūdinimas
Sesijos ID slapukai Iki sesijos pabaigos Sesijos ID slapukų paskirtis – užtikrinti unikalų su sesija susieto naudotojo identifikavimą ir gauti pranešimus, kad naudotojas aktyviai naudojasi ECHA svetaine. Su slapukais susijusi informacija nėra naudojama naudotojo tapatybės nustatymo tikslais.
Pranešimas apie slapukus 1 mėnuo Jame saugomas naudotojų sutikimas su slapukų naudojimu ECHA svetainėje. Pranešimas apie slapukus rodomas kiekviename tinklalapyje, išskyrus atvejus, kai naudotojas sutinka su slapukų naudojimu.
Naudotojo parinktys 1 metai COOKIE_SUPPORT rodo naudotojo pritarimą slapukams. GUEST_LANGUAGE_ID rodo naudotojo kalbos parinktis.
„Google Analytics“ slapukai 2 metai (siekiant atskirti naudotojus ir sesijas) 10 minučių (siekiant valdyti užklausų apkrovą) ECHA svetainėje naudojama „Google Analytics“ programa, t. y. internetinės analizės paslauga, kurią teikia bendrovė „Google, Inc.“ (toliau – „Google“). „Google Analytics“ naudoja slapukus. Slapuke surinkta informacija apie naudotojo įpročius naudojantis ECHA svetaine (įskaitant naudotojo IP adresą) bus perduota ir saugoma Jungtinėse Amerikos Valstijose esančiuose „Google“ serveriuose. „Google“ šią informaciją naudos siekdama įvertinti, kaip naudotojas naudojasi ECHA svetaine, taip pat rengdama ECHA svetainės operatoriams ataskaitas apie veiklą ECHA svetainėje ir teikdama kitas paslaugas, susijusias su veikla ECHA svetainėje bei interneto naudojimu. „Google“ šią informaciją taip pat gali perduoti trečiosioms šalims, jei to reikalaujama pagal įstatymą arba kai tokia trečioji šalis „Google“ vardu tvarko informaciją. „Google“ naudotojo IP adreso nesusies su jokiais kitais „Google“ saugomais duomenimis. Naudotojas gali atsisakyti naudoti slapukus savo naršyklėje pasirinkdamas atitinkamus nustatymus. Tačiau tokiu atveju naudotojui gali būti neprieinamos kai kurios ECHA svetainės funkcijos. Naudodamasis ECHA svetaine, naudotojas sutinka, kad „Google“ tvarkytų su juo susijusius duomenis pirmiau aprašytu būdu ir tikslais. Naudotojas gali atsisakyti naudoti slapukus atsisiųsdamas ir įdiegdamas „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį. Papildinys palaiko ryšį su „Google Analytics JavaScript“ (ga.js) biblioteka, kad nurodytų, jog informacija apie apsilankymą ECHA svetainėje neturėtų būti siunčiama į „Google Analytics“.
„Internet Explorer“ įspėjimas Iki sesijos pabaigos ECHA „Internet Explorer“ įspėjimo slapuke saugomas naudotojo sutikimas su informacine žinute, kuri rodoma naudojant IE 7 naršyklę. Žinutėje naudotojas informuojamas, kad ne visos portalo funkcijos gali tinkamai veikti IE 7 naršyklėje.
Atsakomybės ribojimas 1 mėnuo Saugomas naudotojo sutikimas su teisiniu atsakomybės ribojimu, kuris duodamas paspaudus atitinkamą žymimąjį langelį. Teisinės atsakomybės ribojimas rodomas cheminių medžiagų paieškos tinklalapyje, taip pat beveik visose paieškos formose ir „Rodyti cheminę medžiagą“ (angl. View Substance) įskiepiuose, kuriuos galima rasti skirsnyje „Informacija apie chemines medžiagas“ (angl. Information on Chemicals).
„AddThis“ slapukai Nuo 30 minučių iki 2 metų „_atuvc“ (2 metai): užtikrina, kad naudotojas, pasidalijęs tinklalapiu, matytų atnaujintą skaitiklį.
„_atuvs“ (30 minučių): naudojamas kartu su „__atuvc“ slapuku. Leidžia naudotojui dalytis turiniu per socialinių tinklų svetaines ir elektroniniu paštu. Tais atvejais, kai ECHA pateikia nuorodas į trečiųjų šalių paslaugas, kurios, naudotojo manymu, yra naudingos, šių paslaugų teikėjai gali įdiegti slapuką naudotojo įrenginyje, kad palengvintų naudojimąsi teikiamomis paslaugomis.
„bt2“ (8 mėnesiai): leidžia naudotojui dalytis turiniu per socialinių tinklų svetaines ir elektroniniu paštu. Tais atvejais, kai ECHA pateikia nuorodas į trečiųjų šalių paslaugas, kurios, naudotojo manymu, yra naudingos, šių paslaugų teikėjai gali įdiegti slapuką naudotojo įrenginyje, kad palengvintų naudojimąsi teikiamomis paslaugomis.
„di2“ (2 metai): leidžia naudotojui dalytis turiniu per socialinių tinklų svetaines ir elektroniniu paštu. Tais atvejais, kai ECHA pateikia nuorodas į trečiųjų šalių paslaugas, kurios, naudotojo manymu, yra naudingos, šių paslaugų teikėjai gali įdiegti slapuką naudotojo įrenginyje, kad palengvintų naudojimąsi teikiamomis paslaugomis.
„loc“ (2 metai): leidžia naudotojui dalytis turiniu per socialinių tinklų svetaines ir elektroniniu paštu. Tais atvejais, kai ECHA pateikia nuorodas į trečiųjų šalių paslaugas, kurios, naudotojo manymu, yra naudingos, šių paslaugų teikėjai gali įdiegti slapuką naudotojo įrenginyje, kad palengvintų naudojimąsi teikiamomis paslaugomis.
„uid“ (2 metai): leidžia naudotojui dalytis turiniu per socialinių tinklų svetaines ir elektroniniu paštu. Tais atvejais, kai ECHA pateikia nuorodas į trečiųjų šalių paslaugas, kurios, naudotojo manymu, yra naudingos, šių paslaugų teikėjai gali įdiegti slapuką naudotojo įrenginyje, kad palengvintų naudojimąsi teikiamomis paslaugomis.
„uvc“ (2 metai): leidžia naudotojui dalytis turiniu per socialinių tinklų svetaines ir elektroniniu paštu. Tais atvejais, kai ECHA pateikia nuorodas į trečiųjų šalių paslaugas, kurios, naudotojo manymu, yra naudingos, šių paslaugų teikėjai gali įdiegti slapuką naudotojo įrenginyje, kad palengvintų naudojimąsi teikiamomis paslaugomis.
„vc“ (2 metai): leidžia naudotojui dalytis turiniu per socialinių tinklų svetaines ir elektroniniu paštu. Tais atvejais, kai ECHA pateikia nuorodas į trečiųjų šalių paslaugas, kurios, naudotojo manymu, yra naudingos, šių paslaugų teikėjai gali įdiegti slapuką naudotojo įrenginyje, kad palengvintų naudojimąsi teikiamomis paslaugomis.

Šie slapukai nėra būtini ECHA svetainės veikimui, tačiau juos įgalinus naršymas tampa daug lengvesnis. Naudotojas gali ištrinti arba blokuoti šiuos slapukus, tačiau kai kurios ECHA svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip planuota.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama siekiant nustatyti naudotojo tapatybę, o šabloninius duomenis visiškai kontroliuoja ECHA. Šie slapukai nenaudojami kuriuo nors kitu tikslu, išskyrus aprašytus šiame teisiniame pranešime.

11.3. Kaip kontroliuoti slapukus

Naudotojas gali kontroliuoti ir (arba) ištrinti slapukus savo nuožiūra, daugiau informacijos pateikiama svetainėje aboutcookies.org. Naudotojas gali ištrinti visus į jo kompiuterį jau įdiegtus slapukus, o daugumoje naršyklių galima nustatyti, kad slapukai nebūtų diegiami. Tačiau tokiu atveju naudotojui gali prireikti rankiniu būdu pakeisti kai kurias parinktis kiekvienąkart apsilankius svetainėje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Versija 5 - 2017.03.24

Categories Display