Ar yra saugesnių alternatyvių medžiagų?

Saugesnės cheminės medžiagos yra naudingos vartotojams ir įmonėms. Jas naudojančios įmonės gali didinti šių medžiagų prekės ženklo žinomumą ir gauti ekonominę naudą.

Sąvoka „pakeitimas" reiškia pavojingos medžiagos pakeitimą mažesnę riziką keliančia arba nerizikinga medžiaga, gamybos proceso pakeitimą arba perėjimą prie kitos technologijos. Pakeisti chemines medžiagas skatina įvairios rizikos valdymo priemonės.

 

 

Registracija

Pagal REACH įmonės turi registruoti ES rinkoje gaminamas arba šiai rinkai pateikiamas chemines medžiagas, jeigu jų kiekis per metus viršija vieną toną. Rinkdamos duomenis ir klasifikuodamos savo medžiagą registracijos dokumentacijos pateikimo tikslais, įmonės turi išsiaiškinti, ar tam tikra jų medžiagų naudojimo paskirtis nėra nepageidaujama dėl to, kad šios medžiagos nebegalima saugiai valdyti. Tokiais atvejais įmonės gali sustabdyti medžiagos gamybą arba importą arba patarti jos nenaudoti pagal tokią paskirtį, dėl kurios kyla problemų. Nustačius pareigą registruoti chemines medžiagas gamintojai arba importuotojai skatinami atsisakyti nepageidaujamos medžiagų naudojimo paskirties ir ieškoti saugesnių alternatyvų.

Klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas (angl. CLP)

Cheminių medžiagų klasifikavimas padeda apibūdinti jų pavojų ir užtikrinti saugią jų gamybą, naudojimą ir sunaikinimą. Apie cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą užsimenama daugiau nei 20 ES teisės aktų, o tai reiškia, kad jei medžiaga klasifikuojama kaip pavojinga, imama taikyti kitus teisinius reikalavimus, pagal kuriuos kontroliuojamas šios medžiagos naudojimas. Jeigu medžiagos, kurios naudojamos pagal tam tikrą paskirtį, negali būti pateikiamos rinkai dėl jų klasifikavimo, įmonės turi ieškoti alternatyvų.

Pavyzdžiui, medžiagos, kurios klasifikuojamos kaip kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos reprodukcijai, negali būti naudojamos vartotojams skirtuose produktuose arba mišiniuose, kuriuose viršijamas tam tikras tokių medžiagų koncentracijos lygis. Taikomos tik kelios išimtys.

Svarbu, kad vartotojai perskaitytų ir suprastų produktų arba mišinių etiketėse pateikiamą informaciją. Vadovaudamiesi šia informacija galite juos saugiai naudoti arba pasirinkti mažiau pavojingas alternatyvas.

 

Apribojimas

Apribojimais gali būti ribojama medžiagos gamyba, importas, pateikimas rinkai arba medžiagos naudojimas pagal specifinę paskirtį. Jeigu apribojimu draudžiamas medžiagos naudojimas apskritai arba pagal specifinę paskirtį, būtina rasti saugesnes alternatyvas. Taikant apribojimus galima išvengti žmogaus sveikatai ir aplinkai kylančios nepriimtinos rizikos.

Pavyzdžiai

  • Vartotojams skirtuose medicininiuose termometruose ir kituose matavimo prietaisuose, pvz., manometruose ar barometruose, draudžiama naudoti gyvsidabrį. Dauguma medicininių termometrų šiuo metu yra elektroniniai. Šiuo atveju pakeitimas buvo susijęs su technologijos pokyčiais.
  • Vienas iš apribojimų yra susijęs su maksimalia chromo (VI) koncentracija odos gaminiuose. ES odos gamyklos sukūrė alternatyvius odos apdirbimo metodus. Tai atliekama tobulinant gamybos procesą (kuris vis dar pagrįstas chromo junginiais, tačiau siekiama, kad gamybos procese nesusidarytų chromas (VI)) arba taikant su chromo naudojimu nesusijusius metodus.
Autorizacija

Kandidatiniame sąraše pateikiamos labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos, kurios yra ypač kenksmingos žmogaus sveikatai arba aplinkai. Šis sąrašas – svari paskata įmonėms labiau stengtis ieškoti šių medžiagų alternatyvų.

Jeigu labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga įtraukiama į autorizacijos sąrašą, po konkrečios datos ją draudžiama naudoti ES rinkoje arba pateikti šiai rinkai, išskyrus atvejus, kai paraiška autorizacijai gauti buvo patenkinta. Prieš pateikdamos paraišką autorizacijai gauti, įmonės turi atlikti išsamią savo medžiagos naudojimo pagal paskirtį alternatyvų analizę. Jos turi įrodyti, kad naudojant medžiagą kyla nedidelė rizika. Tam tikrais atvejais jos taip pat turi įrodyti, kad nauda visuomenei yra didesnė, palyginti su keliama rizika, ir kad negalima pasinaudoti tinkamomis alternatyvomis.

Jeigu autorizacijos sąraše medžiagų naudojimą pagal paskirtį galima lengvai pakeisti, tikėtina, kad tokių medžiagų naudojimas bus uždraustas. Jeigu cheminės medžiagos naudojimui pagal autorizuotą paskirtį nėra alternatyvų, toks naudojimas išlaikomas tol, kol bus rasta alternatyva.

Pavyzdžiai

  • Įmonės ECHA nepateikė jokių paraiškų muskuso ksileno (tai yra labai patvari ir didelės bioakumuliacijos aromatinė medžiaga) autorizacijai gauti, arba paraiškų MDA 4,4' - diamindifenilmetano, kuris yra kancerogeninis, autorizacijai gauti. Todėl nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. galima naudoti tik šių medžiagų pakaitalus.
  • Pastaraisiais metais Europoje pagaminamo arba į ją importuojamo DEHP (bis(2-etilheksil)) – minkštuose PVC gaminiuose plačiai naudojamo ftalato – kiekis sumažėjo, o įmonės sukūrė saugesnes alternatyvas. Ftalatui naudoti reikia gauti autorizacijos liudijimą.
  • Prieš keletą metų nustatyta, kad antipirenas HBCDD (dažniausiai naudojamas polistireno izoliavimo medžiagoje) yra patvari bioakumuliacinė ir toksiška medžiaga. Įmonės rado šios medžiagos alternatyvų. Jeigu kai kurios įmonės negali naudoti šių alternatyvų, jos pateiks paraišką autorizacijai gauti.

Šie pavyzdžiai rodo, kad pakeitimas jau įvyko arba netrukus įvyks.

Biocidiniai produktai

Tvirtinant veikliąsias biocidines medžiagas taikomi tam tikri išimties kriterijai, susiję, pvz., su kancerogeniškumu, toksiškumu reprodukcijai ir aplinkai. Jeigu cheminė medžiaga atitinka kurį nors iš šių kriterijų, medžiagos negalima patvirtinti arba jos naudojimas turi būti apribotas.

Jeigu veikliosios medžiagos naudojimas patvirtinamas, nepaisant to, kad ji atitinka vieną arba daugiau išimties kriterijų, laikoma, kad ji yra veiklioji medžiaga, kurią galima pakeisti. Medžiaga taip pat gali būti laikoma veikliąja medžiaga, kurią galima pakeisti, jeigu ji atitinka tam tikrus kitus Biocidinių produktų reglamente aiškiai nurodytus kriterijus.

Kai cheminė medžiaga atitinka šiuos kriterijus, ECHA pradeda viešas konsultacijas, kad rastų medžiagos alternatyvų. Trečiosios šalys per šias konsultacijas gali pateikti informaciją apie prieinamas saugesnes alternatyvas, pvz., kitas veikliąsias biocidines medžiagas arba su cheminėmis medžiagomis nesusijusias alternatyvas.

Be to, prieš išduodant autorizacijos liudijimą biocidiniams produktams, kuriuose yra veiklioji medžiaga, kurią galima pakeisti, reikės atlikti jų lyginamąjį vertinimą. Vertinimas atliekamas siekiant išsiaiškinti, ar rinkoje yra saugesnių alternatyvų. Jeigu saugesnių alternatyvų yra ir jos veiksmingos, biocidinio produkto naudojimas gali būti uždraustas arba apribotas.