Kifejezett hozzájárulás követelménye

 

A bejelentési követelményen túlmenően a PIC-rendelet I. mellékletének 2. és 3. részében foglalt vegyi anyagok kiviteléhez az EU-n kívüli importáló ország kijelölt nemzeti hatósága által adott érvényes kifejezett hozzájárulás megléte is szükséges. Ez alól csak kivételes körülmények között adható mentesítés:

  • Ha az importáló ország a kifejezett hozzájárulás kérelmezésének dátumát követően 60 napon belül nem ad választ, és a 649/2012/EU rendelet 14. cikkének (7) bekezdésében megállapított valamennyi feltétel teljesül, az exportőr javasolhatja a kifejezett hozzájárulásra vonatkozó kötelezettségektől való eltekintést.
  • Ha a bejelentett vegyi anyag szerepel az I. melléklet 2. részében foglalt jegyzékben, és azt valamely OECD-országba kívánják exportálni, mérlegelhető a kifejezett hozzájárulás alóli mentesítésre irányuló javaslat. E mentesítés kérelmezése érdekében az exportőrnek okirati bizonyítékot kell bemutatnia arra vonatkozóan, hogy a vegyi anyag engedélyezve van, be van jegyezve, vagy megengedett az érintett OECD-országban.

A melléklet 3. részében szereplő vegyi anyagok esetében ez a követelmény nem alkalmazandó, amennyiben a Rotterdami Egyezmény PIC-körlevelében pozitív behozatali választ tesznek közzé, és bizonyos feltételek teljesülnek.

A kifejezett hozzájárulás a későbbi kivitelek tekintetében három naptári éven át marad érvényes, kivéve ha magának a kifejezett hozzájárulásnak a feltételeiben mást határoztak meg. E három év során az EU-ban bármely vállalat exportálhatja ugyanazt a vegyi anyagot abba az országba, amely a kifejezett hozzájárulást adta (feltéve, hogy a hozzájárulás feltételei ezt lehetővé teszik), de a vállalatoknak továbbra is eleget kell tenniük az éves bejelentési és jelentéstételi követelményeknek. Az ECHA adatbázist tart karban, amely az összes meglévő és új bejelentést, valamint kifejezett hozzájárulással kapcsolatos választ tartalmazza.

Categories Display

Megjelölve mint:

(a megfelelő tartalom kereséséhez kattintson a fülre)