Jogi közlemény

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban az „ECHA”) azért tartja fenn ezt az oldalt (a továbbiakban az „ECHA weboldala”), hogy javítsa a tevékenységeire vonatkozó információkhoz való nyilvános hozzáférést, és eleget tegyen a megbízatásának keretébe tartozó jogalkotási aktusokban előírt kötelezettségeinek.

Az ECHA célja, hogy amennyire ez ésszerűen lehetséges, naprakészen tartsa ezeket az információkat és biztosítsa azok pontosságát. Az információk nem feltétlenül átfogóak, teljes körűek, pontosak vagy aktuálisak. Az ECHA megpróbálja mihamarabb kijavítani a tudomására jutott hibákat.

Az ECHA weboldalának megtekintése vagy használata az alábbiakban meghatározott feltételek teljes körű elfogadásával jár. E feltételek nem érintik az ECHA weboldalán tárolt informatikai eszközökre – például a REACH-IT-re – érvényes külön feltételeket.

1. A felelősség kizárása

Az ECHA semmilyen felelősséget nem vállal az ECHA weboldalának használatával kapcsolatban vagy abból eredően.

Az ECHA által megadott információk nagyrészt általános jellegűek, és nem egy adott személy vagy szervezet konkrét körülményeiről hivatottak tájékoztatást nyújtani; az információkat az ECHA nem szakmai vagy jogi tanácsadásként biztosítja.

E jogi nyilatkozat 3. szakasza első bekezdésének sérelme nélkül, az ECHA weboldalán elérhetővé tett – többek között harmadik felek által biztosított – információkat, dokumentumokat, adatokat és adatbázisokat az adott formában biztosítják, bármiféle kifejezett, hallgatólagos vagy jogszabályból, szokásból, korábbi magatartásból vagy kereskedelmi gyakorlatból eredő garancia nélkül.

Az ECHA nem tudja garantálni és nem garantálja, hogy az ECHA weboldalán elérhető valamely dokumentum pontosan ad vissza valamely hivatalosan elfogadott szöveget. Eltérés esetén mindig a Hivatalos Lap szövege vagy adott esetben az alábbi 3. szakaszban említett információk élveznek elsőbbséget.

Az ECHA célja minden esetben az, hogy minimálisra csökkentse az ECHA weboldalának használatában bekövetkező, műszaki hibák által okozott zavarokat. Ennek ellenére előfordulhat, hogy az ECHA weboldalán szereplő egyes adatokat vagy információkat olyan fájlokban vagy formátumokban hoztak létre vagy rendeztek el, amelyek nem hibamentesek. Az ECHA ezért nem tudja garantálni és nem garantálja, hogy a szolgáltatásait nem szakítják meg vagy nem érintik más módon hátrányosan ilyen problémák. Az ECHA nem vállal felelősséget az ECHA weboldalának vagy az oldalról elérhető külső oldalaknak a használatából eredő ilyen jellegű problémákért (pl. a működés leállásáért, számítógépes vírusért, a tartalom változásaiért).

A csalás és szándékosság esetének kivételével az ECHA nem tehető felelőssé (sem szerződés alapján, sem egyéb módon) semmiféle közvetlen, különleges, közvetett, járulékos, büntető, elrettentő vagy következményes kárért (ideértve többek között, de nem kizárólag, az idő, bevételek, nyereség, ügyfelek, adatok kiesését vagy elvesztését), amely bármely fél által az ECHA weboldalán elérhetővé tett dokumentumokra, információkra és adatokra támaszkodva hozott döntés vagy intézkedés következtében vagy az ECHA weboldalának valamely adataiban, információiban vagy egyéb szempontjában bekövetkező zavar miatt vagy az ECHA weboldalának bármely harmadik fél általi csalárd felhasználása miatt következik be. Ha a felelősség a jog által nem zárható ki, az a tényleges és közvetlen pénzügyi kárra korlátozódik, amennyiben azt nem az ECHA weboldalát felhasználó fél részéről elkövetett bizonyított gondatlanság okozta; e felhasználásra sor kerülhet saját nevében vagy egy másik fél nevében, és célja lehet többek között, de nem kizárólag, az oldal megtekintése (a továbbiakban: „felhasználó”).

A felelősség e kizárása az alkalmazandó jog alapján megengedett legnagyobb mértékben alkalmazandó. E felelősséget kizáró nyilatkozat egyetlen része sem kívánja azonban bármilyen olyan módon vagy mértékben korlátozni az ECHA felelősségét, amely sérti az alkalmazandó nemzeti jogban megállapított kötelező erejű követelményeket, és nem kívánja kizárni az ECHA felelősségét olyan ügyeket illetően, amelyekkel kapcsolatban az adott jog alapján a felelősség nem zárható ki.

2. Az ECHA weboldalának korlátozott felhasználása

A felhasználó nem használhatja fel az ECHA weboldalát semmilyen olyan okból vagy célra, amely jogszerűtlen, becsületsértő, káros, gyalázkodó vagy bármilyen módon kifogásolható, és a felhasználó nem továbbíthat az ECHA weboldalának, az ECHA weboldaláról vagy azon keresztül, illetve nem tehet közzé az ECHA weboldalán semmilyen olyan anyagot, amely jogszerűtlen, káros, becsületsértő, gyalázkodó vagy bármilyen egyéb módon kifogásolható lehet.

3. Az ECHA weboldalán közzétett információk

Az operatív tevékenységeivel kapcsolatos általános információk közzétételén túlmenően az ECHA az ECHA weboldalán teszi közzé a következő jegyzékek és információk hiteles változatát:

 • A különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája. Az 1907/2006/EK rendelet (a REACH-rendelet) 59. cikkének (10) bekezdése szerint az ECHA-nak közzé kell tennie és aktualizálnia kell az ECHA weboldalán a különös aggodalomra okot adó anyagok jelöltlistáját. E jelöltlista minősül az egyedüli hiteles változatnak.
 • Az érintett anyagok és beszállítók biocid termékekről szóló 528/2012/EU rendelet (BPR-rendelet) szerinti listája. A BPR-rendelet 95. cikkének (1) bekezdése és 95. cikkének (7) bekezdése szerint az ECHA-nak közzé kell tennie és aktualizálnia kell az ECHA weboldalán az érintett anyagok és beszállítók listáját. E lista minősül az egyedüli hiteles változatnak.
 • A közösségi gördülő cselekvési terv (CoRAP). A REACH-rendelet 44. cikkének (2) bekezdése szerint az ECHA-nak közzé kell tennie és aktualizálnia kell az ECHA weboldalán a CoRAP-listát. E lista minősül az egyedüli hiteles változatnak.
 • Bizonyos egyéb információk, például – de nem kizárólag – egyedi szabályozási határozatok és az ECHA igazgatóságának határozatai (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/procedures-and-policies/transparency).
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a REACH-rendelet 10. cikke szerint az ECHA weboldalán közzétett átfogó és egyéb vizsgálati összefoglalások kizárólag akkor használhatók fel regisztrálás céljára, ha a vonatkozó teljes vizsgálati jelentés a potenciális regisztráló jogos birtokában van, vagy engedéllyel rendelkezik ahhoz, hogy hivatkozhasson erre.

Az ECHA weboldalán található CAS-információk az American Chemical Society tulajdonát képezik, és azoknak az American Chemical Society előzetes írásos engedélye nélküli felhasználása vagy továbbadása nem engedélyezett, kivéve, ha az jogszabályi előírás teljesítése miatt történik és/vagy valamely nemzeti jogszabály vagy igazgatási szabályzat által előírt jelentés készítéséhez szükséges.

 

4. Hivatkozásokkal kapcsolatos politika

4.1. Az ECHA weboldaláról külső oldalakra mutató hivatkozások

Az ECHA számos, európai intézmények, szervek és ügynökségek, valamint más harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozást ad meg, amelyek lényegesek munkája szempontjából. A felhasználónak tisztában kell lennie a következőkkel:

 • Ha a felhasználó az ECHA által megadott valamely hivatkozáson keresztül ér el egy másik weboldalt, a felhasználóra e másik weboldal felhasználási feltételei és adatvédelmi politikája vonatkoznak.
 • Az ECHA nem hagyta jóvá e harmadik felekhez tartozó weboldalak tartalmát vagy felhasználását, és azért semmiféle felelősséget nem vállal.

Ha az ECHA weboldalán megadott hivatkozások egyike nem működik, a felhasználó értesítheti az ECHA-t, és az ECHA orvosolja a helyzetet.

4.2. Külső weboldalakról az ECHA oldalára mutató hivatkozások

Az ECHA megengedi más szervezeteknek és magánszemélyeknek, illetve ösztönzi őket arra, hogy az ECHA weboldalára vezető hivatkozásokat hozzanak létre a következő feltételek összességének betartása mellett:

 • Csak olyan weboldalakra lehet hivatkozni, amelyek hivatkozást adnak meg e jogi nyilatkozatra (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice);
 • Az ECHA weboldalára mutató, más weboldalon elhelyezett hivatkozás nem vezetheti félre e másik weboldal felhasználóit az ECHA weboldala tartalmának forrását illetően. Teljes mértékben el kell ismerni forrásként az ECHA-t, az e jogi nyilatkozatban meghatározottak szerint;
 • Ha a felhasználó külső hivatkozáson keresztül lép az ECHA weboldalára, egyértelműnek kell lennie a számára, hogy azon ingyenes és nem kizárólagos információkat tekint meg;
 • A hivatkozások nem kelthetik azt a benyomást, hogy az ECHA jóváhagyta vagy támogatja valamely termék vagy szolgáltatás, vagy azon információn vagy szövegen alapuló tudományos vagy adminisztratív anyagok célkitűzéseit vagy tartalmát, amellyel összefüggésben a hivatkozást közzétették;
 • Ha a hivatkozás táblázatos weboldalról (frames-based website) származik, az ECHA weboldaláról származó tartalmak nem jelenhetnek meg olyan formában az előbbi weboldalon, amely a tartalmak eredetére nézve félrevezetheti a felhasználókat. Ilyen esetekben azt is fel kell tüntetni, hogy az ECHA weboldala e jogi nyilatkozat hatálya alá tartozik (http://echa.europa.eu/web/guest/legal-notice).

 

5. Akkreditáció

Az ECHA nem hitelesít és nem hagy jóvá társaságokat.

6. Szellemitulajdon-jogi nyilatkozat

© Európai Vegyianyag-ügynökség, 2007–2019

Az ECHA weboldalán található egyes információkhoz harmadik felek szellemitulajdon-jogai fűződnek (lásd különösen a 6.3., a 6.4. és a 7. szakaszt alább).

6.1. Az ECHA weboldaláról származó információk, dokumentumok és adatok felhasználása

E jogi nyilatkozat feltételeire, valamint az alkalmazandó jogban meghatározott egyéb kötelező erejű korlátozásokra figyelemmel, az ECHA weboldalán elérhetővé tett információk, dokumentumok és adatok teljes egészükben vagy részben sokszorosíthatók, terjeszthetők és/vagy felhasználhatók nem kereskedelmi célokra, azzal a feltétellel, hogy forrásként elismerik az ECHA-t az alábbiak szerint: „Forrás: Európai Vegyianyag-ügynökség, http://echa.europa.eu/”. A forrás e megjelölésének az anyag minden másolatán szerepelnie kell.

Főszabályként az ECHA weboldaláról származó információk, dokumentumok és adatok bármilyen sokszorosításához, terjesztéséhez, fordításához, adaptálásához, elrendezéséhez, átalakításához és/vagy egyéb felhasználásához, amelyet kereskedelmi tevékenység keretében végeznek el, az ECHA előzetes írásbeli engedélye szükséges. Valamennyi kérelmet az ECHA „Kapcsolat” oldalán lévő információkérési űrlapok segítségével kell az ECHA felé benyújtani.

A fentieken túlmenően az ECHA szellemitulajdon-jogaival vagy más módon védett anyagok egyéb felhasználásaira vonatkozó külön feltételek is alkalmazandók lehetnek.

6.2. Az ECHA védjegyei

Az ECHA védjegyei az ECHA kizárólagos tulajdonát képezik. Ezeket tilos az ECHA előzetes írásbeli engedélye nélkül felhasználni. A kérelmeket az ECHA „Kapcsolat” oldalán lévő információkérési űrlapok segítségével kell az ECHA felé benyújtani.

6.3. Harmadik felek védett anyagai

A 6.1. szakaszban említett engedély nem alkalmazandó az adott esetben harmadik felek által biztosított tartalomra. Ezért az olyan anyagok esetében, amelyek szellemitulajdon-jogai harmadik fél tulajdonát képezik, a sokszorosítási, terjesztési vagy egyéb felhasználási engedélyt a felhasználónak a jogosulttól kell beszereznie. Az ECHA nincs abban a helyzetben, hogy megengedje vagy megtagadja harmadik felek anyagainak sokszorosítását, terjesztését vagy felhasználását.

A 6.5. szakasz alkalmazásán túlmenően az ECHA weboldalán és/vagy az ECHA adatbázisaiban foglalt információk, dokumentumok és adatok sokszorosítása, terjesztése vagy további felhasználása szellemitulajdon-jogi védelem alá tartozhat, és az érintett információknak, dokumentumoknak és adatoknak a jogosult(ak) előzetes engedélyének megszerzése nélküli felhasználása sértheti a jogosult(ak) jogait. Az ECHA nem vállal semmilyen felelősséget, és nem vonható felelősségre az ECHA weboldalán elérhetővé tett információkkal, dokumentumokkal és adatokkal kapcsolatos szerzői jogi vagy egyéb jogsértésekért.

6.4. Az ECHA adatbázisai

Az ECHA kizárólagos jogokkal rendelkezik az ECHA weboldalán elérhetővé tett adatbázisok egészének vagy jelentős részének a felhasználásával, sokszorosításával és nyilvános hozzáférhetővé tételével kapcsolatban (adatbázis alatt szisztematikusan vagy módszeresen elrendezett és elektronikus vagy más eszközökkel külön-külön hozzáférhető önálló művek, adatok vagy más anyagok gyűjteménye értendő). Az adatbázisok tartalmára harmadik felek korábban megszerzett jogai is vonatkozhatnak (lásd a 6.3. és a 7. szakaszt).

Az ECHA-adatbázisok egészének vagy jelentős részének másolása tilos, kivéve, ha erre az ECHA előzetesen írásban engedélyt ad. Valamennyi kérelmet az ECHA „Kapcsolat” oldalán lévő információkérési űrlapok segítségével kell az ECHA felé benyújtani.

6.5. Anyagok letöltése

Az ECHA weboldaláról való letöltésre elérhetővé tehetők bizonyos anyagok, így például listák, keresési eredmények, bizottsági vélemények, ECHA-határozatok, információs kártyák és rövid profilok. E jogi nyilatkozat és különösen a 6.1. szakasz feltételeire figyelemmel az ECHA engedélyezi a felhasználó számára, hogy letöltse és lemásolja ezeket az anyagokat, a következő feltétellel:

 • az ECHA-t elismerik mint forrást az alábbiak szerint: „Forrás: Európai Vegyianyag-ügynökség, http://echa.europa.eu/”. A forrás ezen eredeti példányokon szereplő megjelölésének az anyag minden másolatán is szerepelnie kell.
 • a felhasználó nem tesz semmit, ami bármilyen módon árthatna az anyagok integritásának; és
 • a felhasználó nem másolja le a letölthető anyagok adatbázisait, kivéve, ha erre írásban engedélyt kap (lásd a 6.4. szakaszt).
 • Az ECHA rendelkezésére álló egyéb jog vagy jogorvoslat korlátozása nélkül az e dokumentumban adott engedély automatikusan megszűnik abban az esetben, ha a felhasználó megsérti e jogi nyilatkozat bármely feltételét, és a felhasználónak ebben az esetben azonnal meg kell semmisítenie a birtokában lévő összes letöltött anyagot.

 

7. Harmadik felek védett anyagai (a szellemitulajdon-joggal védett anyagokon kívül)

A 6.3. és a 6.4. szakaszon túlmenően az ECHA weboldalán elérhetővé tett, harmadik felektől származó anyagokat – pl. a REACH-rendelet 10. cikke szerinti bizonyos információkat – a szellemitulajdon-jogokon kívül más jogok is védhetik. Ezért az olyan anyagok esetében, amelyek egyéb jogai harmadik fél tulajdonát képezik, a sokszorosítási, terjesztési vagy egyéb felhasználási engedélyt a felhasználónak a jogosulttól kell beszereznie.

Az ECHA nincs abban a helyzetben, hogy megengedje vagy megtagadja harmadik felek anyagainak sokszorosítását, terjesztését vagy felhasználását. Az ECHA nem vállal semmilyen felelősséget, és nem vonható felelősségre az ECHA weboldalán elérhetővé tett információkkal, dokumentumokkal és adatokkal kapcsolatos ilyesfajta jogok megsértéséért.

8. Személyes adatok védelme

Az ECHA elkötelezett a felhasználók személyes adatainak védelme iránt. A cookie-k használatától eltekintve (lásd az alábbi 11. szakaszt) a felhasználó anélkül böngészhet az ECHA weboldalán, hogy bármilyen személyes információt kiadna. Bizonyos esetekben azonban szükség van a személyes adataira ahhoz, hogy az ECHA személyes e-szolgáltatásokat, köztük helpdesk támogatást, nyilvános konzultációt vagy szoftveralkalmazásokat nyújthasson, amely esetben külön felhasználási feltételek alkalmazandók.

Az ECHA személyes adatok védelmére vonatkozó politikáját és a személyes adatok védelmére vonatkozó további információkat illetően kérjük, hogy a felhasználó tekintse meg az ECHA személyes adatok védelmével foglalkozó weboldalát (http://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/personal-data-protection).

Az ECHA weboldalának az adatvédelmre vonatkozó politikájával kapcsolatos általános kérdéseket illetően a felhasználó az ECHA kapcsolattartási oldalán található információkérési űrlapok segítségével veheti fel a kapcsolatot az ECHA-val.

9. Módszeres adatgyűjtés

Az ECHA teljes weboldalán vagy annak jelentős részén, valamint az ECHA adatbázisaiban végzett bármilyen módszeres, automatizált adatgyűjtési tevékenység (ezen belül az adatscraping, az adatbányászat és az adatkinyerés és -újrahasznosítás) tilos.

10. Egyéb

10.1. A jogi nyilatkozat feltételeinek megsértése

E jogi nyilatkozat feltételeinek be nem tartása következményeket vonhat maga után a felhasználóra nézve; e következmények egyike lehet (de semmi esetre sem kizárólag) az, hogy a felhasználó számára IP-címének blokkolásával megtiltható, hogy hozzáférjen az ECHA weboldalához és adatbázisaihoz.

A felhasználó felelősségre vonható az ECHA weboldalát ért károkért, illetve a felhasználó tevékenysége által okozott, közvetlenül vagy közvetetten az ECHA weboldalának elérhetőségében vagy rendelkezésre állásában jelentkező problémákból eredő károkért.

10.2. Alkalmazandó jog és vitarendezés

E jogi nyilatkozat feltételeit az uniós jog szabályozza, szükség esetén Finnország jogával kiegészítve. Az olyan vitákat, amelyeket nem sikerül békés úton rendezni, Finnország bíróságai elé kell vinni.

11. Cookie-k az ECHA weboldalán

Annak biztosítása érdekében, hogy az ECHA weboldala megfelelően működjön, az ECHA időnként kis adatfájlokat – úgynevezett cookie-kat – helyez el a felhasználó eszközén.

11.1. Mik a cookie-k?

A cookie egy kisméretű szövegfájl, amely a felhasználó számítógépén vagy mobil eszközén mentődik el, ha felkeresi az ECHA weboldalát. Lehetővé teszi az ECHA weboldala számára, hogy bizonyos időn át megjegyezze a felhasználó lépéseit és preferenciáit (így például a bejelentkezési nevet, a nyelvet, a betűméretet és más megjelenítési preferenciákat), hogy a felhasználónak ne kelljen minden alkalommal újra megadnia ezeket a preferenciákat, amikor visszatér az ECHA weboldalára vagy miközben böngészés közben egyik oldalról a másikra lép.

11.2. Hogyan használja az ECHA a cookie-kat a weboldalán?

Az ECHA weboldalán belül több oldal is használ cookie-kat a következők megjegyzése céljából:

 • a felhasználó megjelenítési preferenciái, például a színbeállítások vagy a betűméret;
 • hogy a felhasználó válaszolt-e már valamely felugró kérdőívre, amelyben azt kérdezték tőle, hogy a tartalom hasznos volt-e számára vagy sem (hogy ne tegyék fel a felhasználónak újra ezt a kérdést);
 • hogy a felhasználó beleegyezett-e abba (vagy sem), hogy az ECHA cookie-kat használjon a weboldalán.
Az ECHA weboldala által használt cookie-kra és használatuk céljára vonatkozóan az alábbiakban talál további tájékoztatást:

 

Megnevezés Lejárat Leírás
Munkamenet-azonosító cookie-k Munkamenet vége A munkamenet-azonosító cookie-k célja a munkamenethez társított felhasználó egyedi azonosítása, és jelzések fogadása arra vonatkozóan, hogy a felhasználó aktívan használja az ECHA weboldalát. A cookie-khoz kapcsolódó információt nem használják fel a felhasználó személyes azonosítására.
Cookie-kra vonatkozó értesítés 1 hónap Ez tárolja, hogy a felhasználó elfogadta, hogy az ECHA weboldala cookie-kat használ. A cookie-kra vonatkozó értesítés minden oldalon megjelenik, kivéve, ha a felhasználó elfogadja azt.
Felhasználói preferenciák 1 év A COOKIE_SUPPORT jelzi, hogy a felhasználó támogatja a cookie-kat. A GUEST_LANGUAGE_ID jelzi a felhasználó nyelvválasztási preferenciáit.
Google Analytics cookie-k 2 év (a felhasználók és munkamenetek megkülönböztetése céljából), 10 perc (a kérelmek ütemének korlátozása céljából) Az ECHA weboldala a Google Analytics webelemző szolgáltatást használja, amelyet a Google, Inc. („Google”) biztosít. A Google Analytics cookie-kat alkalmaz. Azokat az információkat, amelyeket a cookie az ECHA-weboldal felhasználó általi használatával kapcsolatban állít elő (ideértve a felhasználó IP-címét is) a Google az Egyesült Államokban üzemelő szerverekhez továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat arra használja fel, hogy kiértékelje, a felhasználó hogyan használja az ECHA weboldalát, és jelentéseket állít össze az ECHA weboldalán végzett tevékenységekről az ECHA-weboldal üzemeltetője számára, valamint további szolgáltatásokat nyújt az ECHA weboldalán végzett tevékenységgel és az internethasználattal kapcsolatban. A Google az információkat harmadik feleknek is kiadhatja, amennyiben erre törvény kötelezi, vagy ha a Google megbízásából e harmadik felek dolgozzák fel ezeket az információkat. A Google a felhasználó IP-címét nem kapcsolja össze a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. A felhasználó böngészője megfelelő beállításával letilthatja a cookie-k használatát. Ebben az esetben azonban nem biztos, hogy teljes körűen használni tudja majd az ECHA weboldalának funkcióit Az ECHA weboldalának használatával a felhasználó beleegyezését adja ahhoz, hogy a Google a felhasználóval kapcsolatos adatokat a fent leírt módon és célból feldolgozza. A Google Analytics Opt-out Browser Add-on segédprogram letöltésével és telepítésével a felhasználó elutasíthatja a cookie-k használatát. A segédprogram kommunikál a Google Analytics JavaScripttel (ga.js) annak érdekében, hogy jelezze, az ECHA weboldalának felkereséséről nem küldhető információ a Google Analytics-nek.
Internet Explorer figyelmeztetés Munkamenet vége Az ECHAIExplorerWarning tárolja, hogy a felhasználó elfogadta az IE 7 használata esetén megjelenő tájékoztató üzenetet. Az üzenet tájékoztatja a felhasználót, hogy a portál nem minden szolgáltatása működik feltétlenül jól az IE 7-tel.
A felelősség kizárása 1 hónap Tárolja, hogy a felhasználó a megfelelő jelölőnégyzetre kattintva elfogadta a felelősséget kizáró nyilatkozatot. A jogi felelősséget kizáró nyilatkozat a Vegyi anyagok keresése oldalon szinte minden keresési űrlappal és az „Információ a vegyi anyagokról” rész által elindított „Anyagok megtekintése” portletekkel együtt megjelenik.
AddThis cookie-k 30 perc és 2 év között _atuvc (2 év): azt biztosítja, hogy a felhasználó a frissített darabszámot lássa, ha megosztja az oldalt.
_atuvs (30 perc): az __atuvc cookie-val együttesen használják. Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy közösségi média weboldalakon és e-mailben osszon meg tartalmat. Ha az ECHA harmadik felek szolgáltatásaihoz vezető hivatkozásokat ad meg, amelyeket a felhasználó hasznosnak talál, e szolgáltatások cookie-t helyezhetnek el az eszközén, hogy megkönnyítsék a szolgáltatás használatát.
bt2 (8 hónap): lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy közösségi média weboldalakon és e-mailben osszon meg tartalmat. Ha az ECHA harmadik felek szolgáltatásaihoz vezető hivatkozásokat ad meg, amelyeket a felhasználó hasznosnak talál, e szolgáltatások cookie-t helyezhetnek el a felhasználó eszközén, hogy megkönnyítsék a szolgáltatás használatát.
di2 (2 év): lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy közösségi média weboldalakon és e-mailben osszon meg tartalmat. Ha az ECHA harmadik felek szolgáltatásaihoz vezető hivatkozásokat ad meg, amelyeket a felhasználó hasznosnak talál, e szolgáltatások cookie-t helyezhetnek el a felhasználó eszközén, hogy megkönnyítsék a szolgáltatás használatát.
loc (2 év): lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy közösségi média weboldalakon és e-mailben osszon meg tartalmat. Ha az ECHA harmadik felek szolgáltatásaihoz vezető hivatkozásokat ad meg, amelyeket a felhasználó hasznosnak talál, e szolgáltatások cookie-t helyezhetnek el a felhasználó eszközén, hogy megkönnyítsék a szolgáltatás használatát.
uid (2 év): lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy közösségi média weboldalakon és e-mailben osszon meg tartalmat. Ha az ECHA harmadik felek szolgáltatásaihoz vezető hivatkozásokat ad meg, amelyeket a felhasználó hasznosnak talál, e szolgáltatások cookie-t helyezhetnek el a felhasználó eszközén, hogy megkönnyítsék a szolgáltatás használatát.
uvc (2 év): lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy közösségi média weboldalakon és e-mailben osszon meg tartalmat. Ha az ECHA harmadik felek szolgáltatásaihoz vezető hivatkozásokat ad meg, amelyeket a felhasználó hasznosnak talál, e szolgáltatások cookie-t helyezhetnek el a felhasználó eszközén, hogy megkönnyítsék a szolgáltatás használatát.
vc (2 év): lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy közösségi média weboldalakon és e-mailben osszon meg tartalmat. Ha az ECHA harmadik felek szolgáltatásaihoz vezető hivatkozásokat ad meg, amelyeket a felhasználó hasznosnak talál, e szolgáltatások cookie-t helyezhetnek el a felhasználó eszközén, hogy megkönnyítsék a szolgáltatás használatát.

E cookie-k engedélyezése nem feltétlenül szükséges az ECHA weboldalának működéséhez, de jobb böngészési élményt biztosít a felhasználónak. A felhasználó törölheti vagy blokkolhatja ezeket a cookie-kat, de ha így jár el, előfordulhat, hogy az ECHA weboldalának egyes funkciói nem fognak rendeltetésszerűen működni.

A cookie-hoz kapcsolt információkat nem használják fel a felhasználó személyes azonosítására, és a használati szokásokra vonatkozó adatok teljes mértékben az ECHA ellenőrzése alatt állnak. E cookie-kat az itt leírt célokon kívül semmilyen más célra nem használják fel.

11.3. Hogyan ellenőrizhetők a cookie-k?

A felhasználó kívánsága szerint ellenőrizheti és/vagy törölheti a cookie-kat – a részleteket lásd az aboutcookies.org oldalon. A felhasználó törölheti a már a számítógépén lévő összes cookie-t, és a legtöbb böngészőt beállíthatja úgy, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését. Ha azonban a felhasználó így jár el, előfordulhat, hogy egyes preferenciáit manuálisan kell beállítania minden alkalommal, amikor felkeresi az oldalt, és hogy egyes szolgáltatások és funkciók nem működnek.

5. verzió – 2017.03.24

Categories Display