Glifozát

A glifozát a növényvédő szerek egyik legelterjedtebb hatóanyaga, amelyet arra használnak, hogy megakadályozzák más növényeknek az ültetett növények környezetében való nem kívánt növekedését, illetve növényeket vagy növényi részeket irtsanak ki. Ezeket az anyagokat gyakran „gyomirtó szernek” is nevezik.

A glifozátot a mezőgazdaságban és a kertészetben használják a gyomok vetés előtti irtására. A glifozátnak ellenálló génmódosított növények termesztése esetén az anyagot a vetés után is alkalmazzák a növények körül felnövő gyomok irtására. Ezt a gyakorlatot azonban az Európai Unióban nem alkalmazzák.

 

Mit tesz az ECHA a glifozáttal kapcsolatban?

Az ECHA felelős az anyagok és keverékek osztályozásáról és címkézéséről szóló jogszabályért. Ez a jogszabály szabályozza az anyagok – például mérgek, gyúlékony anyagok, maró anyagok stb. – értékelését és címkézését, azok veszélyes tulajdonságai alapján.

Bizonyos anyagok, például a növényvédő szerek esetében európai szinten hozható döntés az osztályozásról, amelyet egész Európában alkalmazni kell. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az anyagot tartalmazó minden terméken el kell helyezni a megfelelő címkét, amely figyelmezteti a fogyasztókat.

A német munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi hatóság (BAuA) javaslatot nyújtott be arra vonatkozóan, hogy a glifozát a célszervi toxicitás – ismétlődő expozíció tekintetében további harmonizált osztályozással is rendelkezzen (a jelenlegi harmonizált osztályozás mellett). Az ECHA a CLP-rendelettel összhangban felkérte az érintett feleket, hogy tegyék meg észrevételeiket e javaslattal kapcsolatban egy nyilvános konzultáció keretében, amely 2016. július 18-án zárult le. 

Az ECHA-hoz beérkezett észrevételekre a német hatóság válaszolt. Ezt követően az ECHA Kockázatértékelési Bizottsága (RAC) két egymást követő ülésen (2016. decemberben és 2017. márciusban) megvitatta a harmonizált osztályozásra vonatkozó javaslatot, és független tudományos véleményt fogadott el. 

A RAC egy tudományos bizottság, amely az Európai Unió tagállamai által jelölt és az ECHA által kinevezett szakértőkből áll. A RAC minden lényeges adatot mérlegelt – köztük a harmadik felek által benyújtott adatokat is. A RAC emellett figyelembe vette a más szervek által korábban kielemzett kulcsfontosságú információkat, és megvizsgálta az azzal kapcsolatos eltérő nézeteket is, ahogyan e vizsgálatok némelyikét értékelték.

A RAC 2017. március 15-én megállapodott abban, hogy fenntartja a glifozát harmonizált osztályozását súlyos szemkárosodást okozó és a vízi élővilágra mérgező, hosszan tartó károsodást okozó anyagként. A RAC június 15-én benyújtotta az Európai Bizottsághoz az azzal kapcsolatos független tudományos véleményét, hogy a glifozát lényegi tulajdonságai megfelelnek-e az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendeletben (CLP-rendelet) meghatározott osztályozási kritériumoknak. Az elfogadott vélemény, valamint a harmonizált osztályozási eljárásról további információ az alábbi linkeken érhető el.

A RAC és az ECHA értékelése kizárólag az anyag veszélyes tulajdonságain alapul – azon, hogy az anyag képes-e káros hatásokat okozni. Nem veszi figyelembe a kockázatot, továbbá azt sem, hogy az emberek és a környezet milyen mértékben vannak kitéve az anyagnak. Ez természetesen attól függ, hogy az anyagot hogyan és milyen mennyiségben használják fel. E részletes kockázatokat ezért a vonatkozó jogszabály alapján, eseti jelleggel mérlegelik. A glifozát esetében ez a jogszabály a gyomirtó szerekről szóló jogszabály. E jogszabály – a növényvédő szerekről szóló rendelet – felelőse az Európai Bizottság és az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA). A kockázattal és az expozícióval összefüggő kérdésekre vonatkozóan az alábbi linkeken érhető el további információ.

Honnan származnak a tudományos adatok, és láthatom-e ezeket?

Az ECHA-hoz hasonló szabályozó ügynökségek az értékeléseik során a toxikológiai vizsgálatokból származó adatok kombinációjára támaszkodnak, függetlenül attól, hogy azokat közzétették-e vagy sem.

Az uniós jog alapján az ipar köteles biztosítani az általa forgalomba hozott vegyi anyagok biztonságos felhasználását. Az iparnak ezért (öko)toxikológiai vizsgálatokat kell lefolytatnia, hogy azonosítsa ezen anyagok veszélyes tulajdonságait. Ezeket a vizsgálatokat az ipar fizeti.

A szakosított laboratóriumoknak, amelyek rendszerint elvégzik ezeket a vizsgálatokat az ipar számára, szigorú iránymutatásokat kell követniük, amelyeket az uniós jogszabályok és a kapcsolódó útmutató dokumentumok állapítanak meg. A vizsgálatokat az elfogadott módszertan szerint, a vonatkozó minőségi követelményeknek (OECD vagy egyenértékű technikai iránymutatások és helyes laboratóriumi gyakorlat) megfelelően kell elvégezni. Ez ugyanaz a folyamat, mint amelyet például a gyógyszerek esetében alkalmaznak.

Az e vizsgálatokról készített teljes jelentéseket az érintett szabályozó ügynökségek – köztük az ECHA Kockázatértékelési Bizottsága – rendelkezésére kell bocsátani az adatok ellenőrzése céljából.

A RAC glifozát osztályozásáról szóló véleményét és a beérkezett észrevételekre adott válaszokat most közzétették az ECHA honlapján. Az illetékes német hatóság által benyújtott CLH-jelentés (beleértve a vizsgálatok összefoglalásait is) és a nyilvános konzultáció során beérkezett észrevételek szintén elérhetők a honlapon.

EU-tagállam határozata

A Kockázatértékelési Bizottság (RAC) véleményét annak elfogadását követően elküldték az Európai Bizottsághoz, és a Bizottság a tagállamokkal közösen úgy határozott, hogy öt évre (2022. december 15-ig) megújítják a glifozát növényvédő szerekben hatóanyagként történő alkalmazását.

Az EU tagállamok szakértői 2017. november 27-én hozták meg a határozatot, amelyet a Bizottság 2017. december 12-én fogadott el.

A glifozát különböző tudományos értékeléseiről hallottam – ezek miért térnek el egymástól?

A glifozátról a közelmúltban több jelentés készült. A követett megközelítéstől és az adatok mérlegelésének módjától függően különböző következtetéseket vontak le. Ez nem szokatlan – a tudományos adatok értelmezése és súlyozása mérlegelést tesz szükségessé. A közelmúltbeli jelentések készítőinek rendelkezésére álló adatokat azonban az ECHA-nak az uniós tagállamok független szakértőiből álló Kockázatértékelési Bizottsága is mérlegelte.

Az ECHA az osztályozásról, címkézésről és csomagolásról szóló rendeletben meghatározott veszélyességi kritériumok alapján független tudományos véleményt fogadott el a glifozát harmonizált osztályozásának szükségességéről. Mint korábban említettük, az ECHA a glifozát lényegi veszélyességét értékeli, nem pedig az annak egyes felhasználásaival járó kockázatokat. E kockázatokat – például a glifozátot tartalmazó termékek felhasználásának kockázatait – a növényvédő szerekről szóló rendelet alapján értékelik.

 

News from ECHA

European Food Safety Authority (EFSA) links

External links