Kemikalije na poslu koristite sigurno

Sigurna uporaba kemikalija na radnom mjestu nužna je za vaše zdravstveno i opće stanje. Zakoni EU-a o kemikalijama, poznatiji kao uredbe REACH, CLP i o biocidnim pripravcima, mogu biti od pomoći.

Prema zakonu morate imati pristup informacijama koje vam mogu pomoći odgovoriti na sljedeća važna pitanja: koliko su opasne kemikalije i proizvodi kojima rukujete i koji je siguran način njihove uporabe?

Za opasne tvari dobavljači sada moraju objaviti više informacija u sigurnosno-tehničkim listovima i na oznakama. Vaš poslodavac mora na temelju tih informacija uspostaviti mjere za upravljanje rizicima kako bi se na vašem radnom mjestu kemikalije upotrebljavale na siguran način.

Te zakonske obveze jednako se primjenjuju na sve tvrtke bez obzira u kojoj se državi članici EU-a nalaze i bez obzira na to proizvode li, uvoze ili upotrebljavaju kemikalije.

Zahvaljujući tim zakonima sada imamo:

  • nova saznanja o opasnostima, izloženosti, rizicima kemikalija i mjerama za njihovu kontrolu, 
  • bolju komunikaciju između korisnika i dobavljača,
  • povećanu kontrolu nad zabrinjavajućim tvarima ograničenjem njihove uporabe ili potpunim uklanjanjem s europskog tržišta i zamjenom sigurnijim alternativama.

Krajnji je cilj smanjiti izloženost opasnim kemikalijama i spriječiti bolesti, ozljede i nezgode.

„Podržavamo REACH od samog početka i vjerujemo da poboljšava radne uvjete," izjavio je Tony Musu iz Europske konfederacije sindikata koji redovno prati rad agencije ECHA kao predstavnik radnika.

I vi možete imati aktivnu ulogu.

Koristite se internetskom stranicom agencije ECHA kao izvorom informacija i upotrijebite ta znanja na svom radnom mjestu.