Smanjeni zahtjevi obavješćivanja

Ako proizvodite ili uvozite tvar koja je u postupku registracije u količini između 1-10 tonagodišnje, možda je možete registrirati na osnovi manjeg skupa informacija koji obuhvaća samo fizikalno-kemijska svojstva. Međutim, manji skup informacija primjenic samo ako:

 • nema naznaka da je tvar kancerogena, mutagena ili toksična za reprodukciju (CMR, kategorije 1A ili 1B), postojana, bioakumulativna i otrovna (PBT) ili vrlo postojana, vrlo bioakumulativna (vPvB) i
 • nema naznaka da bi tvar disperzivnih ili difuznih uporaba mogla biti razvrstana kao opasna za zdravlje ljudi ili okoliš u skladu s Uredbom CLP.

Ako postoje naznake da bi vaša tvar mogla imati CMR ili PBT/vPvB svojstva ili ako je vjerojatno da će, u skladu s Uredbom CLP, biti razvrstana kao opasna i kao tvar disperzivnih ili difuznih uporaba (prema kriterijima iz Priloga III.), ona mora biti registrirana na osnovi svih informacija iz Priloga VII., uključujući na osnovi fizikalno‑kemijskih, toksikoloških i ekotoksikoloških informacija.

Inventar tvari za koje nije vjerojatno da podliježu mogućnosti regsitracije na osnovi manjih zahtjeva u pogledu obavješćivanja dostupan je na ECHA-inoj internetskoj stranici i može se pretraživati. Ako se vaša tvar nalazi na tom inventaru, vjerojatno ćete morati dostaviti sve informacije iz Priloga VII.

Kako provjeriti možete li iskoristiti mogućnost registracije na osnovi manjih zahtjeva pogledu obavješćivanja

Uz pomoć sljedećih koraka možete provjeriti može li vaša tvar biti registrirana samo na osnovi informacija o njezinim fizikalno-kemijskim svojstvima.

Ako vaša tvar ispunjava kriterije iz Priloga III. Uredbe REACH, zahtijevaju se sve informacije iz Priloga VII.

 

1. korak: Prikupite dostupne informacije o svojoj tvari

Ako je vaša tvar već registrirana ili ako su podaci o toj tvari dostupni na forumu za razmjenu informacija o tvarima (SIEF), trebate, koliko god je to moguće, iskoristiti dostupne informacije kako biste utvrdili jesu li primjenjivi kriteriji iz Priloga III.

Vaša registracija također mora biti u skladu s obvezama u pogledu zajedničkog podneska. To znači da s drugim poduzećima trebate razmotriti postoji li istovjetnost tvari , razmijeniti podatke i podijeliti troškove te nakon toga podnijeti registraciju u okviru zajedničkog podneska. U registracijski dosje morate uvrstiti i sve bitne podatke koje posjedujete.

 

2. korak: Provjerite je li vaša tvar navedena u ECHA‑inu inventaru

Provjerite ECHA-in inventar tvari iz Priloga III. kako biste utvrdili je li ondje navedena vaša tvar ili bilo koji od njezinih sastojaka, nečistoća ili dodataka. Ako jest, prijeđite na 3. korak. Ako nije, prijeđite na 4. korak.

 

3. korak: Vaša je tvar navedena u ECHA-inu inventaru tvari iz Prilogoa III. – provjerite informacije u inventaru

Ako informacije u inventaru ukazuju na to da vaša tvar ima potencijalno kancerogena, mutagena ili reprotoksična (CMR, kategorije 1A ili 1B) ili postojana, bioakumulativna i otrovna (PBT) ili vrlo postojana, vrlo bioakumulativna (vPvB) svojstva, potrebne su vam sve informacije iz Priloga VII. za registraciju u skladu s Uredbom REACH, osim u slučaju kada imate opravdane razloge za neuvažavanje informacija iz inventara.

Ako informacije u inventaru ukazuju na to da je vjerojatno da će vaša tvar biti razvrstana kao opasna za zdravlje ljudi ili okoliš i kao tvar difuznih ili disperzivnih uporaba, osobito u pripravcima za potrošače ili u potrošačkim proizvodima, i u tom su vam slučaju potrebne sve informacije iz Priloga VII. za registraciju.

Pri procjeni uporaba, uzmite u obzir vlastite informacije o stavljanju na tržište i informacije koje su pružili potrošači ili sektorske organizacije daljnjih korisnika o karakterizaciji uporaba te tvari.

Međutim, možete imati valjane razloge za neuvažavanje informacija iz inventara. U tom slučaju morate prikupiti dokaze iz različitih izvora kako biste dokazali da još uvijek možete iskoristiti mogućnost registracije na osnovi manjih zahtjeva u pogledu obavješćivanja. Izvori informacija koje morate provjeriti navedeni su u 4. koraku.

 

4. korak: Provjerite sve dodatne informacije o svojoj tvari

Morate provjeriti i sljedeće informacije kako biste utvrdili ispunjava li vaša tvar kriterije iz Priloga III.:

 1. registracije u skladu s Uredbom REACH i obavijesti u inventaru razvrstavanja i označivanja;
 2. druge regulatorne podatke koji su dostupni za tu tvar (npr. iz Priloga VI. Uredbi CLP);
 3. dostupne eksperimentalne podatke (npr. iz aplikacije QSAR Toolbox);
 4. alternative podacima dobivenim ispitivanjima (npr. QSAR, analogije, in vitro).

 

5. korak: Izvedite vlastite zaključke

Na temelju prikupljenih informacija, može biti primjenjiv jedan od sljedećih slučajeva:

 1. Već znate da vaša tvar ispunjava barem jedan od kriterija iz Priloga III. U tom slučaju u registraciji morate dostaviti sve informacije iz Priloga VII. s podacima o fizikalno‑kemijskim, toksikološkim i ekotoksikološkim informacijama.
 2. Zaključili ste da vaša tvar ne ispunjava kriterije iz Priloga III., no pronašli ste svoju tvar ili njezin sastojak, nečistoću ili dodatak u ECHA-inu inventaru tvari iz Priloga III. Možda ste također pronašli informacije iz drugih izvora prema kojima vaša tvar vjerojatno ispunjava kriterije iz Priloga III.

  U tom slučaju morate u svojem dosjeu u IUCLID-u obrazložiti zašto niste uvažili te informacije kako biste mogli podnijeti registraciju na osnovi manjih zahtjeva u pogledu obavješćivanja.
 3. Zaključili ste da vaša tvar ne ispunjava kriterije iz Priloga III. i niste pronašli svoju tvar ili njezin sastojak, nečistoću ili dodatak u ECHA-inu inventaru tvari Niste pronašli ni nikakve druge naznake iz drugih izvora prema kojima se može zaključiti da vaša tvar vjerojatno ispunjava kriterije iz Priloga III. U tom slučaju možete odabrati jedno od dvaju mogućih rješenja:
  1. možete podnijeti registracijski dosje koji sadrži samo informacije o fizikalno‑kemijskim svojstvima tvari (i druge bitne informacije koje su vam dostupne), s priloženim odgovarajućim obrazloženjem u vašem dosjeu u IUCLID‑u;
  2. možete podnijeti registraciju koja sadrži sve informacije iz Priloga VII. i zatražiti oslobađanje od naknade radi smanjenja naknade za registraciju. U tom slučaju nije potrebno obrazloženje.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)