Zahtjevi obavješćivanja: Od 1 tone do 100 tona na godinu

Kako biste registrirali tvar koja se proizvodi ili uvozi u količinama od 1 do 10 tona godišnje, morate dostaviti informacije o fizikalno‑kemijskim, toksikološkim i ekotoksikološkim svojstvima tvari, osim u slučaju kada se taj zahtjev ne primjenjuje na vašu tvar. Detaljne informacije o zahtjevima dostupne su u Prilogu VII. Uredbi REACH.

Na temelju podataka koje posjedujete, morate se dogovoriti sa supodnositeljima registracije oko odgovarajućeg razvrstavanja i označivanja svoje tvari.

Ako možete dokazati da je predviđeni rizik za vašu tvar mali, možete iskoristiti mogućnost registracije na osnovi manjih zahtjeva u pogledu obavješćivanja i podnijeti samo informacije o fizikalno‑kemijskim svojstvima (navedene u odjeljku 7. Priloga VII.).

Alternativno, ako svoju registraciju za količine od 1 do 10 tona godišnje podnesete tako da dostavite sve informacije navedene u Prilogu VII., ne morate platiti naknadu za registraciju. U tom slučaju trebate pri izradi svog dosjea u IUCLID‑u zatražiti oslobađanje od pristojbe. Međutim, ako vaša tvar ispunjava kriteriji iz Priloga III., ne primjenjuje se oslobođenje od plaćanja pristojbe i morat ćete platiti registracijsku pristojbu.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)