Kako podnijeti i ažurirati svoju obavijest o razvrstavanju i označivanju

Prijavu možete podnijeti samo elektronièki, putem portala REACH-IT u sklopu web-mjesta ECHA-e. Da biste to mogli napraviti, prvo se morate prijaviti u sustav REACH-IT i stvoriti raèun.

Možda veæ imate raèun ili ste veæ stvorili jednu ili nekoliko prijava i sada ih želite ažurirati. Prema èlanku 41. Uredbe CLP podnositelji prijave i registracije moraju poduzeti sve napore prilikom dogovora za usklaðivanje unosa za istu tvar, stoga je uobièajena praksa da se prijave ažuriraju.

Za pripremu i podnošenje nove prijave ili ažuriranja prijave slijedite ove korake:

 1. Stvorite raèun u sustavu REACH-IT
  Ako veæ imate raèun, ne trebate stvarati novi raèun za prijavu. Ako ste zaboravili korisnièko ime i/ili lozinku za sustav REACH-IT, možete se koristiti kontaktnim formularom ECHA-inih raèuna za zahtjev za podrškom.
 2. Stvorite skupinu za prijavu (neobvezno)
  Podnositelji prijave mogu stvoriti i skupinu proizvoðaèa i/ili uvoznika i prijaviti dogovoreno razvrstavanje i oznaèivanje na popis razvrstavanja i oznaèivanja. Ovaj korak nije obavezan. Skupina proizvoðaèa i/ili uvoznika može se stvoriti u sustavu REACH-IT.
 3. Priprema / ažuriranje prijave razvrstavanja i oznaèivanja
  Možete se koristiti softverom IUCLID ili internetskim dosjeom. Ako ste podnijeli prijavu u sklopu registracijskog dosjea, morate podnijeti ažuriranje prijave (èlanak 22. Uredbe REACH) da biste ažurirali svoju prijavu.

  Za više informacija o dostupnim alatima i za provjeru koji bi vam bio najprikladniji kliknite na poveznice u nastavku.

   

  IUCLID
  Možete navesti sve tražene podatke u vašem skupu podataka IUCLID i stvoriti dosje za prijavu razvrstavanja i oznaèivanja.
  • IUCLID vam omoguæuje ukljuèivanje više od jednog sastava za istu tvar (npr. zbog drugaèijih profila neèistoæe) te povezivanje svakog sastava s posebnim razvrstavanjem i oznaèivanjem. Svaki podnositelj prijave može podnijeti samo jednu prijavu po tvari i to je jedini alat u kojemu možete prijaviti više sastava za jednu tvar.
  • To može biti praktièno za prijašnje korisnike softvera IUCLID.
  • Takoðer je praktièno za one koji se namjeravaju registrirati u skladu s Uredbom REACH za rokove za registraciju u 2018.

   

  Internetski dosje
  Možete ruèno unijeti tražene podatke u sustav REACH-IT.
  • Ako trebate prijaviti samo nekoliko tvari, a trenutaèno se ne koristite softverom IUCLID, možda æe vam više odgovarati prijava putem interneta u sustavu REACH-IT.
  • Ova bi vam moguænost mogla biti praktièna ako ste malo ili srednje poduzeæe te ako se prijava tièe malog broja tvari i pojedinaènih pravnih subjekata.
  • U mrežnom alatu možete se složiti s veæ prijavljenim ili registriranim razvrstavanjem i oznaèivanjem neke druge tvrtke.
  Napomena: ako su obaveze iz Uredbe CLP obuhvaæene skupnim prijavama, samo uvoznik/proizvoðaè koji je prijavu podnio u vaše ime moæi æe ažurirati prijave. Stoga æete morati kontaktirati s uvoznikom/proizvoðaèem ako trebate ažurirati prijavljeno razvrstavanje.
 4. Podnošenje prijave / ažuriranja prijave razvrstavanja i oznaèivanja
  • Nakon što ste pripremili datoteku sustava IUCLID za prijavu razvrstavanja i oznaèivanja, možete je podnijeti ECHA-i putem sustava REACH-IT. Svoj dosje možete provjeriti prije slanja ECHA-i koristeæi se pomoænikom za provjeru (provjera poslovnih pravila). Internetska stranica IUCLID pristupna je toèka za preuzimanje dodatka IUCLID.
  • Ako ste se koristili internetskim dosjeom u sustavu REACH-IT, tekstovi pomoæi u prijavi vodit æe vas do slanja prijave razvrstavanja i oznaèivanja.

Sadržaj javnog popisa razvrstavanja i oznaèivanja redovno se ažurira. Sve nove prijave i ažuriranja postojeæih prijava bit æe ukljuèeni u sljedeæe osvježavanje podataka.

Važne informacije za ažuriranje prijave

Zahtjevi identifikacije

Za uspješno ažuriranje podneska vaša prijava razvrstavanja i oznaèivanja mora biti jasno identificirana kao ažuriranje prethodne uspješne prijave te treba sadržavati sljedeæe obvezne informacije:

 • Toèan referentni broj prijave razvrstavanja i oznaèivanja koju želite ažurirati: referentni broj sljedeæeg je formata 02-XXXXXXXXXX-CCXXXX
 • EC broj ili broj popisa dodijeljen vašoj tvari
 • Broj prethodne prijave (odnosi se samo na prijave podnesene u IUCLID-u)
 • Razlog ažuriranja. (npr. promjena u razvrstavanju i oznaèivanju radi sukladnosti s èlankom 41.).

Posebni zahtjevi za razlièite alate

Ažuriranje prijave razvrstavanja i oznaèivanja zahtijeva:

 • U IUCLID-u: navoðenje dodijeljenoga referentnog broja (broj prijave) u odjeljku 1.3. U zaglavlju dosjea morate takoðer naznaèiti broj prethodne prijave, oznaèiti potvrdni okvir „ažuriranje" i naznaèiti „razlog ažuriranja".

 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)