Koraci

Donošenje novog ograničenja u pogledu proizvodnje, stavljanja na tržište ili uporabe tvari obuhvaća sljedeće glavne korake:

1. Pripremne aktivnosti

Država članica, Europska komisija ili ECHA može izraziti zabrinutost da neka tvar predstavlja neprihvatljiv rizik za zdravlje ljudi ili okoliš. Ako je tomu tako, poduzet će pripremne aktivnosti kako bi se problem dodatno istražio.

2. Objava namjere o izradi dosjea za uvođenje ograničenja

Ako država članica, Komisija ili ECHA procijeni da se čini kako je ograničenje najbolji način postupanja, mora objaviti svoju namjeru izrade dosjea za uvođenje ograničenja. ECHA vodi registar namjera (RoI), koji je javno dostupan na internetskoj stranici ECHA-e. Njime se zainteresiranim stranama omogućuje da pripreme svoje priloge postupku.

3. Izrada dosjea za uvođenje ograničenja

Dosje za uvođenje ograničenja sadržavat će informacije o opasnostima i rizicima, dostupne informacije o alternativama i obrazloženje za ograničenja u cijelom EU-u. U dosjeu se mora pokazati da je ograničenje najprikladniji instrument upravljanja rizikom za rješavanje problema utvrđenih rizika. Dosje za uvođenje ograničenja može također sadržavati analizu socioekonomskih učinaka. Prijedlog je potrebno izraditi u skladu sa zahtjevima navedenima u Prilogu XV. Uredbi REACH. Dosje je potrebno podnijeti u roku od 12 mjeseci nakon objave u registru namjera.

4. Podnošenje dosjea za uvođenje ograničenja

Države članice trenutačno mogu podnijeti prijedloge za uvođenje ograničenja e-poštom ili putem platforme CIRCA BC.

5. Provjera usklađenosti

Odbori provjeravaju usklađenost podnesenih dosjea za uvođenje ograničenja sa zahtjevima iz Priloga XV. Uredbi REACH.

6. Javno savjetovanje o izvješću o ograničenju

Usklađena izvješća o ograničenju objavit će se na internetskoj stranici ECHA-e, isključujući pritom sve povjerljive informacije. Zainteresirane strane mogu podnijeti svoje primjedbe na izvješće o ograničenju i popratnu dokumentaciju u roku od šest mjeseci nakon datuma njihove objave.

7. Savjet Foruma

Forum može pružati savjete RAC-u i SEAC-u u pogledu provedivosti predloženih ograničenja.

8. Priprema i donošenje mišljenja RAC-a

U roku od devet mjeseci nakon datuma objave izvješća o ograničenju RAC priprema i donosi mišljenje koje se temelji na dosjeu za uvođenje ograničenja i primjedbama primljenima tijekom javnog savjetovanja.

9. Priprema i dogovor u pogledu nacrta mišljenja SEAC-a

U roku od devet mjeseci nakon datuma objave izvješća o ograničenju SEAC priprema mišljenje koje se temelji na dosjeu za uvođenje ograničenja, socioekonomskim učincima i primjedbama te socioekonomskim informacijama primljenima tijekom javnog savjetovanja i postiže dogovor o njemu.

10. Javno savjetovanje o nacrtu mišljenja SEAC-a

Nacrt mišljenja SEAC-a i konačno mišljenje RAC-a objavljuju se na internetskoj stranici ECHA-e. Zainteresirane strane mogu dati primjedbe na nacrt mišljenja SEAC-a u roku od 60 dana nakon objave.

11. Priprema i donošenje mišljenja SEAC-a

SEAC priprema i donosi konačno mišljenje, uzimajući u obzir primjedbe na nacrt svojeg mišljenja.

12. Slanje mišljenja Komisiji

ECHA šalje mišljenja RAC-a i SEAC-a Europskoj komisiji, zajedno s popratnom dokumentacijom. Mišljenja se također objavljuju na internetskoj stranici ECHA-e.

13. Priprema i donošenje odluke o uvođenju ograničenja

U roku od tri mjeseca nakon primitka mišljenja odbora Komisija priprema nacrt izmjene popisa ograničenja.

Komisija uvodi ograničenje ako mu se ne protive Vijeće ili Europski parlament. Odluka o uvođenju ograničenja objavljuje se u Službenom listu kao izmjena Priloga XVII. Uredbi REACH.

14. Postupanje u skladu s ograničenjima

Industrija mora postupati u skladu s ograničenjem nakon njegova donošenja. Industrija znači sve na koje se ograničenje odnosi, kao što su proizvođači, uvoznici, distributeri, daljnji korisnici ili trgovci na malo.

15. Provođenje ograničenja

Države članice odgovorne su za provedbu ograničenja.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)