Akteri

Glavni subjekti u postupku uvođenja ograničenja jesu:

1. Podnositelj (država članica ili ECHA)

Dosje za uvođenje ograničenja može podnijeti država članica ili ECHA, na zahtjev Komisije. ECHA ujedno može predložiti ograničenje u pogledu proizvoda koji sadržavaju tvari uvrštene na popis tvari koje podliježu autorizaciji (Prilog XIV.).

2. Zainteresirane strane

Zainteresirane strane jesu građani, organizacije, trgovačka društva i ostala tijela osim podnositelja. Mogu biti iz EU-a ili izvan njega. Tijekom javnog savjetovanja nogu davati primjedbe i informacije.

3. ECHA

3.1. Tajništvo

Tajništvo ECHA-e pruža potporu odborima i Forumu osiguravajući najbolje znanstvene, tehničke i regulatorne usluge na učinkovit i transparentan način.

3.2. Odbori i Forum

3.2.1. Odbor za procjenu rizika (RAC)

RAC sastavlja mišljenje o prikladnosti predloženih ograničenja za smanjenje rizika za zdravlje ljudi i/ili okoliš na temelju svojeg razmatranja relevantnih dijelova dosjea za uvođenje ograničenja i primjedbi koje su podnijele zainteresirane strane.

3.2.2. Odbor za socioekonomsku analizu (SEAC)

Na temelju razmatranja relevantnih dijelova dosjea za uvođenje ograničenja i socioekonomskih učinaka, SEAC sastavlja mišljenje o predloženom ograničenju i njegovu socioekonomskom učinku. Pri sastavljanju svojeg mišljenja SEAC također uzima u obzir primjedbe i socioekonomske analize koje su podnijele zainteresirane strane.

3.2.3. Forum za razmjenu informacija o provedbi (Forum)

Forum može pružati savjete u pogledu provedivosti prijedloga uvođenja ograničenja.

4. Europska komisija

Mišljenja RAC-a i SEAC-a šalju se Europskoj komisiji. Komisija priprema nacrt izmjene popisa ograničenja koja su sadržana u Prilogu XVII. Uredbi REACH.

Ako se Vijeće ili Europski parlament ne protive izmjeni (u okviru postupka pod imenom „regulatorni postupak s kontrolom”), Komisija donosi odluku i dodaje ograničenje u Prilog XVII.

5. Industrija

Industrija mora postupati u skladu s ograničenjem nakon njegova donošenja. Industrija znači sve na koje se ograničenje odnosi, kao što su proizvođači, uvoznici, distributeri, daljnji korisnici ili trgovci na malo.

6. Države članice

Države članice odgovorne su za provedbu ograničenja.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)