Komunikacija u lancu opskrbe

Odmah nakon uvrštavanja neke tvari na Popis tvari kandidata dobavljači proizvoda, koji sadržavaju takvu tvar u koncentracijama iznad 0,1% (masenog udjela), moraju pružiti dovoljno informacija krajnjim korisnicima tog proizvoda kako bi omogućili sigurnu uporabu tog proizvoda. U tom su slučaju krajnji korisnici industrijski ili profesionalni korisnici i distributeri, ali ne i potrošači. Minimalni zahtjev jest taj da se mora priopćiti naziv predmetne tvari. 

I potrošači mogu zatražiti slične informacije. Dobavljač tog proizvoda mora im pružiti te informacije u roku od 45 dana, i to besplatno.

Upućivanje na zakonske propise

Članak 33. (Uredba REACH)

 

 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)