Koraci

Postupci podnošenja zahtjeva za autorizaciju i donošenja odluke o davanju autorizacije za stavljanje na tržište ili uporabu tvari koja se nalazi na Popisu tvari koje podliježu autorizaciji (Prilog XIV.) Uredbe REACH obuhvaćaju sljedeće glavne korake:

1. Izrada zahtjeva za autorizaciju

Proizvođač, uvoznik ili daljnji korisnik tvari koja se nalazi na Popisu tvari koje podliježu autorizaciji može izraditi zahtjev za autorizaciju za vlastitu uporabu/vlastite uporabe tvari ili za uporabe za koje tvar namjerava staviti na tržište.

2. Obavijest i informativni sastanci prije podnošenja zahtjeva

Podnositelji zahtjeva trebaju dovoljno unaprijed obavijestiti ECHA-u o svojoj namjeri podnošenja zahtjeva. 

Budući podnositelji zahtjeva mogu, prilikom dostavljanja obavijesti ili kasnije, od ECHA-e zatražiti informativni sastanak prije podnošenja zahtjeva kako bi se razjasnila regulatorna i postupovna pitanja u vezi s postupkom podnošenja zahtjeva.

3. Podnošenje zahtjeva

Podnositelji podnose ECHA-i svoje zahtjeve za autorizaciju.

4. Izrada računa

ECHA provjerava je li zahtjev potpun i može li biti obrađen kako bi mogla izraditi i poslati račun.

5. Plaćanje računa

Podnositelji zahtjeva moraju platiti račun. Ako ECHA primi uplatu unutar utvrđenog roka, zahtjev se smatra primljenim i odbori mogu početi s radom.

6. Provjera usklađenosti

Odbori, uz pomoć tajništva, provjeravaju je li zahtjev u skladu sa zahtjevima obavješćivanja iz članka 62. Uredbe REACH. Odbori mogu zajedno zatražiti dodatne informacije kako bi zahtjev bio usklađen s Uredbom.

7. Javno savjetovanje o uporabama na koje se odnosi zahtjev

ECHA će na svojim internetskim stranicama objaviti općenite informacije o uporabama na koje se odnosi zahtjev i pozvati zainteresirane strane da dostave informacije o mogućim alternativnim tvarima ili tehnikama za te uporabe.

8. Zahtjev za dodatnim informacijama o alternativama

Odbor za socioekonomsku analizu može od podnositelja zahtjeva ili trećih strana tražiti dostavu dodatnih informacija o alternativama unutar određenog roka.

9. Izrada nacrta mišljenja Odbora za procjenu rizika i Odbora za socioekonomsku analizu

Odbor za procjenu rizika i Odbor za socioekonomsku analizu izrađuju i donose nacrte mišljenja o zahtjevu za autorizaciju u roku od 10 mjeseci od primitka zahtjeva. Mišljenja se temelje na zahtjevu, svim informacijama primljenim tijekom javnog savjetovanja, svim dodatnim informacijama o alternativama koje je dostavio podnositelj zahtjeva ili zainteresirane strane na molbu Odbora za socioekonomsku analizu.

10. Očitovanja o nacrtima mišljenja

Podnositelj zahtjeva može se očitovati o nacrtima mišljenja u roku od dva mjeseca od njihova primitka.

11. Donošenje konačnih mišljenja Odbora za procjenu rizika i Odbora za socioekonomsku analizu

Odbor za procjenu rizika i Odbor za socioekonomsku analizu donose konačna mišljenja uzimajući u obzir eventualna očitavanja podnositelja zahtjeva o nacrtima mišljenja. Tajništvo dostavlja mišljenja Europskoj komisiji, državama članicama i podnositelju zahtjeva. Verzije tih mišljenja koje nisu povjerljive objavljuju se na internetskim stranicama ECHA-e.

12. Izrada, donošenje i objava odluke o autorizaciji

U roku od tri mjeseca nakon primitka mišljenja obaju odbora, Komisija izrađuje nacrt odluke kojom se daje autorizacija ili odbija zahtjev. Nakon toga Komisija donosi odluku kojom se daje autorizacija ili odbija zahtjev.

Sažetak odluke objavljuje se u Službenom listu (SL) Europske unije i čini javno dostupnim u bazi podataka koju održava ECHA. Autorizacija podliježe preispitivanju čije je razdoblje vremenski ograničeno (vidi odlomak Preispitivanje autorizacije).

Preispitivanje autorizacija

Autorizacija je valjana sve dok Komisija u postupku preispitivanja ne odluči povući ili izmijeniti autorizaciju. U svim odlukama o autorizaciji utvrđeno je razdoblje vremenski ograničenog preispitivanja. Nositelj autorizacije mora podnijeti izvješće o preispitivanju najmanje 18 mjeseci prije isteka razdoblja vremenski ograničenog preispitivanja.

Osim toga, autorizacija može biti preispitana u svakom trenutku ako:

  • su se okolnosti promijenile na način koji utječe na rizik za zdravlje ljudi ili okoliš odnosno socioekonomski učinak; ili
  • su se pojavile nove informacije o mogućim zamjenama.

13. Ispunjavanje zahtjeva iz autorizacije

Prilikom stavljanja na tržište i/ili uporabe tvari nositelji autorizacije i daljnji korisnici koji koriste tvar za koju je dana autorizacija moraju ispunjavati zahtjeve iz odluke o autorizaciji.

Nositelji autorizacije (tj. proizvođači, uvoznici i/ili daljnji korisnici) dužni su, prije stavljanja na tržište tvari ili smjese koja sadrži tvar, na oznaci navesti broj autorizacije. To se mora učiniti odmah nakon što broj autorizacije postane javno dostupan (vidi korak 12.).

14. Registar obavijesti daljnjih korisnika

Daljnji korisnici tvari za koju je dana autorizacija dužni su u roku od tri mjeseca od prve isporuke tvari o tome obavijestiti ECHA-u .

ECHA vodi registar obavijesti daljnjih korisnika (vidi korak 13.) i nadležnim tijelima država članica omogućuje pristup tom registru.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)