Akteri

Glavni subjekti u postupku podnošenja zahtjeva za autorizaciju su:

1. Podnositelj zahtjeva

Podnositelj zahtjeva može biti proizvođač, uvoznik ili daljnji korisnik tvari koja podliježe autorizaciji (prema popisu iz Priloga XIV.). Podnositelj može podnijeti zahtjev za autorizaciju za vlastitu uporabu ili uporabe za koje namjerava tvar staviti na tržište. Zahtjev može podnijeti jedna osoba ili nekoliko osoba, može se odnositi na jednu tvar ili nekoliko tvari koje zadovoljavaju definiciju grupe tvari iz odjeljka 1.5. Priloga XI. Uredbe REACH, te na jednu uporabu ili više uporaba.

Ako Komisija da autorizaciju za uporabu tvari, nositelji autorizacije moraju ispunjavati zahtjeve iz autorizacije prilikom stavljanja tvari na tržište i/ili uporabe tvari. Nositelji autorizacije dužni su prije stavljanja na tržište tvari ili smjese koja sadrži tvar ažurirati sigurnosno-tehnički list i na oznaci navesti broj autorizacije.

2. ECHA

2.1. Odbori ECHA-e

Odbor za procjenu rizika i Odbor za socioekonomsku analizu daju mišljenje o zahtjevu za autorizaciju.

2.1.1. Odbor za procjenu rizika (RAC)

Odbor za procjenu rizika (RAC) daje mišljenje o zahtjevu koje uključuje i procjenu rizika za zdravlje ljudi i/ili okoliš koji proizlazi iz uporabe/uporaba tvari, kao i procjenu primjerenosti i učinkovitost mjera upravljanja rizikom opisanih u zahtjevu te, ako je potrebno, procjenu rizika koji proizlaze iz mogućih alternativa.

2.1.2 Odbor za socio-ekonomsku analizu (SEAC)

Odbor za socioekonomsku analizu (SEAC) daje mišljenje o zahtjevu koje uključuje procjenu socioekonomskih čimbenika i raspoloživosti, prikladnosti i tehničke izvedivosti alternativa u vezi s uporabom/uporabama tvari koje su opisane u zahtjevu te svih informacija o alternativama koje su dostavile zainteresirane treće strane.

2.2. Tajništvo ECHA-e

Tajništvo ECHA-e pruža podnositeljima zahtjeva upute i alate koji su im potrebni za izradu zahtjeva. Tajništvo također pruža znanstvene, tehničke i regulatorne usluge odborima ECHA-e na učinkovit i transparentan način.

3. Zainteresirane strane

Zainteresirane strane su građani, organizacije, poduzeća i nadležna tijela. Mogu biti iz država EU-a ili iz drugih zemalja. Tijekom postupka savjetovanja o zahtjevima ili preispitivanja autorizacija one mogu dostaviti informacije o alternativnim tvarima ili tehnologijama.

4. Europska komisija

Mišljenja Odbora za procjenu rizika i Odbora za socioekonomsku analizu dostavljaju se Europskoj komisiji. Komisija izrađuje nacrt odluke o autorizaciji u roku od tri mjeseca od primitika mišljenja od Agencije. Komisija donosi konačnu odluku kojom se daje autorizacija ili odbija zahtjev. Sažeci odluka objavljuju se u Službenom listu Europske unije i čine dostupnima javnosti u bazi podataka koju održava ECHA.

5. Daljnji korisnici

Daljnji korisnik može koristiti tvar ako je autorizacija za tu uporabu dana nekom od prethodnih subjekata u njegovom lancu opskrbe. Mora ispuniti uvjete navedene u autorizaciji i obavijestiti ECHA-u o svojoj uporabi tvari.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)