Prijava i postupak ocjenjivanja

Poduzeća će upotrebljavati elektroničke alate za podnošenje prijave za tehničku istovjetnost. Prijave se podnose ECHA-i putem sustava R4BP 3 kao datoteka iz alata IUCLID.

Ovaj grafikon prikazuje pregled postupka prijave za tehničku istovjetnost.

Koraci

Postupak prijave sastoji se od nekoliko koraka. Potrebno je ispuniti svaki korak prije prelaska na sljedeći korak prijave. Važno je da podnositelj prijave osigura pridržavanje svih primjenjivih zadanih rokova. U suprotnome će prijava tijekom postupka biti odbijena.

Slika

ECHA provjerava jesu li prijava i podaci podneseni u ispravnom obliku i šalje fakturu za pristojbe putem sustava R4BP 3.

Slika

Podnositelj prijave plaća pristojbe ECHA-i u roku od 30 dana od datuma računa.

Slika

ECHA zaprima prijavu i započinje s ocjenjivanjem tehničke istovjetnosti.

Slika

Budu li potrebne dodatne informacije za provedbu ocjenjivanja, ECHA će informacije koje nedostaju tražiti od podnositelj prijave. Istodobno će ECHA podnositelju prijave odrediti rok za podnošenje tih informacija.

Slika

Podnositelj prijave ima mogućnost komentiranja ishoda ocjenjivanja.

Slika

ECHA donosi konačnu odluku u roku od 90 dana od plaćanja pristojbe za prijavu. Budu li se tijekom postupka tražile dodatne informacije od podnositelja prijave, rok od 90 dana obustavlja se od datuma kad je zahtjev za dodatne informacije poslan podnositelju prijave do dobivanja tih informacija. Obustava može trajati dulje od 180 dana samo u iznimnim okolnostima.

Dionici

Glavni dionici u postupku podnošenja dosjea jesu:

Podnositelji prijava

Podnositelji prijava obvezni su podnijeti dosjee sa svim relevantnim informacijama povezanima s ocjenjivanjem tehničke istovjetnosti i pružiti dodatne informacije ako to ECHA zatraži. Podnositelji prijava odgovorni su za kvalitetu i oblik podataka u svojim dosjeima.

ECHA

ECHA je odgovorna za provjeravanje toga jesu li informacije u dosjeima u odgovarajućem obliku. ECHA također provodi ocjenjivanje dosjea tehničke istovjetnosti i vodi računa o tome da se postupak podnošenja odvija u zadanim rokovima.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)