Usluga provjere kemijske sličnosti

Poduzeća od ECHA-e mogu zatražiti provedbu provjere kemijske sličnosti njihove aktivne tvari u slučajevima kada još nije donesena konačna odluka o odobrenju aktivne tvari. To može biti u slučaju kada se aktivna tvar ocjenjuje u skladu s Uredbom o biocidnim proizvodima (Uredba BPR) („Uredba (EU) br. 528/2012"), uključujući u slučaju kada je podnesena dokumentacija o aktivnoj tvari u skladu s Direktivom o biocidnim proizvodima 98/8/EZ ili u slučaju kada poduzeća još nisu podnijela zahtjev za odobrenje aktivne tvari.

Provjera kemijske sličnosti ocjenjivanje je slično ocjenjivanju tehničke istovjetnosti opisanom u članku 54. Uredbe BPR. Međutim, ta se provjera provodi samo u pogledu identiteta i kemijskog sastava aktivne tvari koja potječe iz jednog izvora, s ciljem utvrđivanja njezine sličnosti s istom tvari koja potječe iz drugog izvora u pogledu kemijskog sastava.

Provjera kemijske sličnosti razlikuje se od ocjenjivanja tehničke istovjetnosti u skladu s člankom 54. Uredbe BPR jer u slučaju kada se provode takve provjere odluka o odobrenju aktivne tvari još nije donesena i stoga još nije utvrđen službeni referentni izvor aktivne tvari.

Ta je usluga predviđena kada se predaju:

a. Pojedinačni zahtjevi: Usporedba jednog alternativnog izvora biocidne aktivne tvari koja je prijavljena radi ocjenjivanja u skladu s Direktivom o biocidnim proizvodima 98/8/EZ ili Uredbom o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012, ali za koju još nije donesena konačna odluka o odobrenju, s izvorom (ili više njih) opisanim u dokumentaciji podnesenoj radi ocjenjivanja biocidne aktivne tvari.

b. Zajednički zahtjevi: Usporedba dvaju ili više izvora iste aktivne tvari s ciljem mogućeg podnošenja zajedničkog zahtjeva za odobrenje aktivne tvari u skladu s Uredbom o biocidnim proizvodima (EU) br. 528/2012.

Usluga provjere kemijske sličnosti dodatna je usluga koju pruža ECHA, a koja nije predviđena Uredbom BPR i koja se provodi na dobrovoljnoj osnovi. Usluga se naplaćuje, a naknada ovisi o opsegu ocjenjivanja koje treba provesti kako je definirano u Odluci ECHA-ina Upravnog odbora 31/2013.

Ako žele zatražiti provjeru kemijske sličnosti, poduzeća moraju ECHA-i podnijeti zahtjev putem sustava R4BP 3. 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)