Nova aktivna tvar

Poduzeća moraju podnijeti zahtjev za odobrenje aktivne tvari podnošenjem dokumentacije ECHA-i. Nakon što ECHA obavi provjeru valjanosti, nadležno ocjenjivačko tijelo provodi provjeru potpunosti i evaluaciju u roku od jedne godine.

Rezultat evaluacije prosljeđuje se ECHA-inu Odboru za biocidne proizvode koji treba pripremiti mišljenje u roku od 270 dana. To je mišljenje osnova na kojoj Europska komisija i države članice donose odluke. Odobrenje aktivne tvari dodjeljuje se na određeni broj godina, ali ne na razdoblje dulje od deset godina.

Sličan se postupak provodi i u slučaju obnove odobrenja aktivne tvari, kada, ovisno o količini novih studija dostupnih prilikom obnove, postoji razlika između potpune evaluacije i ograničene evaluacije. Zahtjev se ECHA-i mora dostaviti 550 dana prije datuma isteka odobrenja.

Uredbom BPR uvedeni su kriteriji za izuzimanje i zamjenu kao novi elementi.

 

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)