Podnošenje dosjea za izmjenu Priloga I.

Poduzeća podnose prijave putem sustava R4BP 3. Potrebna je datoteka iz alata IUCLID.

Ovaj grafikon prikazuje pregled podnošenja dosjea za izmjenu Priloga I.

Koraci

Podnošenje dosjea odvija se u nekoliko koraka. Potrebno je ispuniti svaki korak prije prelaska na sljedeći korak prijave. Važno je da podnositelj prijave osigura pridržavanje svih relevantnih zadanih rokova. U suprotnome će prijava tijekom postupka biti odbijena.

Slika

ECHA provjerava jesu li prijava i podaci podneseni u ispravnom obliku i šalje fakturu za pristojbe putem sustava R4BP 3.

Slika

Podnositelj prijave plaća pristojbe ECHA-i u roku od 30 dana od datuma računa.

Slika

ECHA zaprima prijavu i obavješćuje nadležno ocjenjivačko tijelo. Ako se prijava odnosi na 6. kategoriju, nadležno ocjenjivačko tijelo ima 30 dana da potvrdi prijavu (provjera potpunosti).

Slika

Podnositelj prijave plaća odgovarajuće pristojbe nadležnom ocjenjivačkom tijelu u roku od 30 dana.

Slika

U slučaju da se prijava odnosi na 6. kategoriju i da je dosje procijenjen nepotpunim, nadležno ocjenjivačko tijelo zatražit će informacije koje nedostaju, a podnositelj prijave imat će 90 dana za njihovo podnošenje. Nadležno ocjenjivačko tijelo ima 30 dana da potvrdi prijavu na temelju novih dobivenih informacija.

Slika

Započinje ocjenjivanje dosjea.

Dionici

Glavni dionici u postupku podnošenja dosjea jesu:

Podnositelji prijava

Podnositelji prijava obvezni su podnijeti dosjee sa svim relevantnim informacijama o djelatnim tvarima i pružiti dodatne informacije ako to nadležno ocjenjivačko tijelo zatraži. Podnositelji prijava odgovorni su za kvalitetu podataka u svojim dosjeima.

ECHA

Odgovornost ECHA-e jest pobrinuti se za to da su informacije u dosjeima u odgovarajućem obliku. ECHA također vodi računa o tome da se postupak podnošenja odvija u zadanim rokovima.

Nadležno ocjenjivačko tijelo

Nadležno ocjenjivačko tijelo odgovorno je za potvrđivanje dosjea prijave i, nakon toga, za ocjenjivanje dosjea koji je podnio podnositelj prijave. Podnositelji prijava mogu birati koja će država članica ocjenjivati njihove dosjee. O tome se naposljetku odlučuje u dogovoru s državom članicom.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)