Kemikalije koje podliježu Uredbi PIC

Kemikalije koje podliježu Uredbi PIC

Kemikalije koje podliježu Uredbi PIC

Odjeljak o kemikalijama koji se primjenjuje na PIC obuhvaća sve kemikalije navedene u odgovarajućim prilozima Uredbi PIC. Kemikalije navedene u dijelu 1. Priloga I. podliježu postupku obavješćivanja o izvozu; kemikalije navedene u dijelu 2. Priloga I., osim što podliježu postupku obavješćivanja o izvozu, također ispunjavaju uvjete za postupak obavješćivanja o PIC-u. Kemikalije navedene u dijelu 3. Priloga I. podliježu potpunom postupku prethodnog informiranog pristanka u skladu s Roterdamskom konvencijom.

U prilogu V. navedene su kemikalije i proizvodi čija je uporaba zabranjena u Europskoj uniji i koji se ne smiju izvoziti. Kemikalije i proizvodi navedeni u dijelu 1. Priloga V. podliježu zabrani izvoza i pripadaju kategoriji postojanih organskih onečišćujućih tvari; u dijelu 2. Priloga V. navedene su kemikalije i proizvodi koji podliježu zabrani izvoza, a koji nisu postojane organske onečišćujuće tvari.

Osim toga, utvrđene su druge kemikalije na koje se također primjenjuje Uredba PIC jer pripadaju kemijskim skupinama izričito navedenima u Prilogu I. ili V. Te kemikalije, koje same nisu izričito navedene u Prilogu Uredbi PIC, napisane su kurzivom.

Kemikalije se mogu pretraživati na temelju Priloga i dijela Priloga u kojem su navedene, prema EZ broju i CAS broju, kemijskom nazivu i kategoriji uporabe. Također je moguće suziti pretraživanje uporabom višestrukih filtara za pretraživanje.

Prilog V. dio 2.

No results were found

Export search results to:

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.