Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) industrijska je kemikalija koja je u uporabi od 1960-ih godina. Uglavnom se upotrebljava u proizvodnji plastike, ali dijelom i u smolama te termalnom papiru.

BPA se upotrebljava kao monomer u proizvodnji polikarbonatne plastike. Polikarbonatni plastični proizvodi obuhvaćaju razne svakodnevne potrošačke proizvode, kao što su ponovno upotrebljivi plastični pribor za jelo i boce za piće, sportska oprema, CD-ovi i DVD-ovi.

Epoksidne smole koje sadrže BPA upotrebljavaju se za premazivanje unutrašnjosti vodovodnih cijevi i limenki za hranu i piće kako bi se produljio njihov rok trajanja i izbjegao okus metala u hrani ili piću.

BPA se također upotrebljava za razvijanje boje u termalnom papiru, koji se upotrebljava za račune u trgovinama, karte u javnom prijevozu i karte za parkiranje.

Kako se kontrolira uporaba bisfenola A

Ograničena uporaba u termalnom papiru

U prosincu 2016. Europska komisija odlučila je ograničiti uporabu BPA-a u termalnom papiru u EU-u. Ova zabrana stupit će na snagu 2020., čime se proizvođačima, uvoznicima i korisnicima termalnog papira daje dovoljno vremena za postupno ukidanje i pronalaženje alternative.

Kao rezultat tog ograničenja, proizvođači papira morat će zamijeniti BPA drugim razvijačima boje. Jedna je od mogućih zamjena koja se razmatra u industrijskom sektoru kemikalija bisfenol S (BPS). Međutim, izražena je zabrinutost da bi ta kemikalija mogla izazvati slične zdravstvene probleme kao i BPA. Kako bi se zajamčilo da se jedna opasna kemikalija ne zamjenjuje drugom, za BPS se trenutačno provodi evaluacija tvari, a Europska komisija također je zatražila od ECHA-e da dodatno istraži uporabu BPS-a kao zamjene za BPA u termalnom papiru.

ECHA je od industrijskog sektora zatražila godišnja ažuriranja o uporabi BPS-a i drugih razvijača boje koji su alternativa BPA-u u proizvodnji termalnog papira u EU-u. Dodatne informacije o količinama alternativnih tvari koje se upotrebljavaju u proizvodnji termalnog papira možete pronaći u dokumentu dostupnom u odjeljku „Dodatne informacije”.

Razvrstan kao toksičan za reprodukciju u ljudi

Bisfenol A razvrstan je u EU-u kao tvar s toksičnim učincima na našu sposobnost reprodukcije. Svi proizvođači, uvoznici ili dobavljači BPA-a moraju do 1. ožujka 2018. razvrstati i označiti smjese koje sadrže BPA kao reproduktivno toksične tvari kategorije 1.B. To znači da će poduzeća biti bolje informirana o mogućim opasnim učincima i načinu zaštite radnika.

Identificiran kao endokrini disruptor za ljudsko zdravlje i okoliš

Zbog svoje toksičnosti za reprodukcijska svojstva bisfenol A je u siječnju 2017. uvršten na popis predloženih posebno zabrinjavajućih tvari. Odbor država članica ECHA-e u lipnju 2017. podržao je prijedlog Francuske za dodatno identificiranje bisfenola A kao posebno zabrinjavajuće tvari također zbog njegovih svojstava endokrine disrupcije koja uzrokuju vjerojatne ozbiljne učinke za ljudsko zdravlje, a oni izazivaju razinu zabrinutosti jednaku onoj karcinogenih, mutagenih ili reproduktivno toksičnih tvari (tvari CMR kategorije 1.A ili 1.B). U siječnju 2018. unos koji se odnosi na BPA ažuriran je kako bi odrazio dodatan razlog za uvrštenje na popis predloženih tvari zbog njegovih svojstava endokrine disrupcije koja uzrokuju štetne učinke na okoliš, kako je predložila Njemačka.

Ograničenje uporabe u materijalima koji su u dodiru s hranom

Od 1. lipnja 2011. zabranjena je uporaba BPA-a u bočicama za hranjenje dojenčadi u cijelom EU-u. U Belgiji, Švedskoj i Danskoj BPA je zabranjen i u drugim materijalima koji dolaze u dodir s hranom namijenjenom dojenčadi i djeci mlađoj od tri godine. U Francuskoj je zabranjen u svim vrstama ambalaže za hranu, spremnicima za hranu i priboru za jelo. BPA je dopušten za uporabu u materijalima koji su u dodiru s hranom u EU-u, no određena je maksimalna dopuštena količina koja se otpušta iz materijala. Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) trenutačno provodi postupak ponovnog ocjenjivanja rizika za javno zdravlje povezanih s prisutnosti BPA-a u hrani. 

U siječnju 2018. Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta podržao je prijedlog Komisije za spuštanje granice specifične migracije (SML) koja se primjenjuje na plastiku, premaze i lakove za metale i ostale izvore kontakta za BPA s 0,6 mg/kg na 0,05 mg/kg. Također se zabranjuje bisfenol A u plastičnim bocama i ambalaži u kojoj se drži hrana za dojenčad i djecu mlađu od tri godine.

Ograničenje uporabe u igračkama

Trenutačno je u EU-u na snazi ograničenje dopuštene količine BPA-a koja se otpušta iz igračaka za djecu do tri godine i iz svih dječjih igračaka namijenjenih za stavljanje u usta. Trenutačno ta granica migracije za BPA iznosi 0,1 mg/l. Međutim, od 26. studenoga 2018. primjenjivat će se niža granica od 0,04 mg/l.