Javno savjetovanje o odstupanju od kriterija za isključivanje

Aktivne tvari koje ispunjavaju sljedeće kriterije za isključivanje obično se ne smiju odobravati:

 • karcinogene, mutagene i reproduktivno toksične tvari 1.A ili 1.B kategorije u skladu s Uredbom o klasifikaciji, označivanju i pakiranju tvari (CLP)
 • tvari koje ometaju rad endokrinog sustava
 • postojane, bioakumulativne i toksične (PBT) tvari
 • vrlo postojane i vrlo bioakumulativne (vPvB) tvari

Moguća su odstupanja prema članku 5. stavku 2. Uredbe BPR u sljedećim slučajevima:

 1. rizik za ljude, životinje ili okoliš nakon izlaganja aktivnoj tvari u biocidnom proizvodu, u stvarnim uvjetima uporabe u najgorem slučaju zanemariv je, a posebno ako se proizvod koristi u zatvorenim sustavima ili u nekim drugim uvjetima s ciljem isključenja kontakta s ljudima i ispuštanja u okoliš;
 2. postoje dokazi o tome da je aktivna tvar ključna za sprječavanje ili kontrolu ozbiljne opasnosti za zdravlje ljudi, životinja ili okoliša; ili
 3. neodobravanje aktivne tvari imalo bi nerazmjerni negativni učinak na društvo u usporedbi s rizikom za zdravlje ljudi, životinja ili okoliša koji uzrokuje uporaba tvari.

U tom slučaju, odobravanje aktivne tvari može se odobriti najviše na pet godina i to za ograničene uporabe. Nadalje, države članice mogu dati autorizaciju za biocidne proizvode koji ispunjavaju uvjete za njihov teritorij.

Da bi se odlučilo o odobravanju aktivne tvari, organizira se javna rasprava radi prikupljanja informacija kako bi se utvrdilo jesu li uvjeti za odstupanje koji su navedeni u članku 5. stavku 2. Uredbe BPR ispunjeni.

Tijekom javne rasprave, sljedeće informacije javno se objavljuju:

 • identitet tvari (naziv i EC/CAS brojevi)
 • vrsta(e) proizvoda
 • nadležno ocjenjivačko tijelo
 • opis reprezentativnih uporaba koje predstavlja podnositelj zahtjeva
 • informacije o kriteriju za isključivanje koji aktivna tvar ispunjava

važno je da zainteresirane strane (proizvođači, korisnici biocidnih proizvoda, uključeni sektor, nadležna tijela, itd.) doprinesu javnoj raspravi radi prikupljanja informacija koje su vrijedne za donošenje odluke, posebno informacija o postojanju ili nedostatku odgovarajućih alternativa.

Doprinositelji trebaju navesti informacije uz obrazloženja, ne samo dati izjave o tome je li tvar potrebna ili ne.

Informacije koje se prikupe u javnoj raspravi bit će javno dostupne.

Europska komisija i države članice uzet će u obzir prikupljene informacije prilikom donošenja odluke o odobrenju relevantne aktivne tvari.

Trenutno nema otvorenih savjetovanja.
Trenutno nema otvorenih savjetovanja.
Trenutno nema otvorenih savjetovanja.


Kako doprinijeti javnoj raspravi?

Javna rasprava traje 60 dana.

Zainteresirane treće strane koje žele doprinijeti javnoj raspravi trebaju podnijeti relevantne informacije pomoću sigurnog mrežnog obrasca.

Za jednostavniju analizu postupka za doprinos i odlučivanje, podnositelj informacija treba učiniti sljedeće:

 • jasno navesti koja odstupanja od članka 5. stavka 2. točke (a), (b) ili (c) Uredbe BPR podnositelj smatra ispunjenima ili neispunjenima i
 • navesti detaljno obrazloženje.

Ako se istovremeno organizira javna rasprava za istu aktivnu tvar za nekoliko vrsta proizvoda, podnositelj treba podnijeti zasebne podneske za svaku vrstu proizvoda jer se odstupanje od kriterija za isključenje analizira prema pojedinačnoj vrsti proizvoda i pojedinačnoj uporabi za dotičnu vrstu proizvoda.

Podnositelj treba razmotriti i preporuke navedene u smjernicama „Podnošenje informacija za javnu raspravu o mogućim kandidatima za zamjenu u okviru Uredbe o biocidnim proizvodima“. Na primjer, kada podnositelj u svojem podnesku navede alternativne aktivne tvari koje postoje ili ne postoje, treba precizirati na koju se uporabu to odnosi, naziv i identitet alternativnih aktivnih tvari ili nekemijske metode za kontrolu ciljanih organizama, itd.

Podnesene informacije mogu biti povjerljive ili nepovjerljive. Ako smatrate da su informacije povjerljive, trebate navesti odgovarajuće obrazloženje (vidjeti smjernice „Podnošenje informacija za javnu raspravu o mogućim kandidatima za zamjenu u okviru Uredbe o biocidnim proizvodima“). Sve povjerljive informacije bit će dostupne samo za Europsku komisiju i nadležna tijela država članica.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)