Odluka u sklopu evaluacije tvari

Evaluaciju tvari provode države članice EU-a. Cilj evaluacije tvari jest razjasniti sporna pitanja povezana sa sigurnom uporabom tvari. Uz standardne zahtjeve obavješćivanja nadležno ocjenjivačko tijelo može zatražiti dodatne informacije kako bi utvrdilo predstavlja li uporaba tvari rizik za zdravlje ljudi ili za okoliš. Evaluacija može za posljedicu imati regulatorne mjere upravljanja rizikom.

 

Pojednostavnite postupak evaluacije tvari
  • Ažurirajte svoj registracijski dosje što je prije moguće ako primijetite da je vaša tvar predviđena za evaluaciju tvari. Pregledajte tekući akcijski plan Zajednice (CoRAP) za tvari čija je evaluacija predviđena u razdoblju od tri godine.
  • Izbjegavajte podnošenje ažuriranih verzija dosjea nakon što nadležno ocjenjivačko tijelo započne provoditi 12-mjesečno razdoblje evaluacije.
  • Ako je evaluacija već započeta, a potrebno je uključiti nove informacije u dosje, u dogovoru s državom članicom koja provodi evaluaciju najprije odredite je li moguće razmotriti novo ažuriranje dosjea i na koji način.
  • Nastojte da vas predstavlja jedan glas: jedan pojedinačni doprinos u ime svih podnositelja registracije tvari olakšava postupak odlučivanja.
  • Ako se odlukom od vas traži da dostavite potpunu studiju, prijavite studije na sveobuhvatan način tako da nadležno ocjenjivačko tijelo može izraditi neovisnu procjenu. Uvijek dostavljajte podatke u obliku detaljnog sažetka studije.
  • Imajte na umu da će nadležno ocjenjivačko tijelo pokrenuti naknadnu evaluaciju ažuriranog registracijskog dosjea.
  • Nadležno će tijelo procijeniti odgovaraju li nove informacije zahtjevima navedenima u odluci i razjašnjavaju li sporna pitanja.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)