Tko je odgovoran za sigurnost kemikalija?

Tisuće kemikalija - kako prirodnih tako i umjetnih - koristi se u proizvodima za svakodnevnu uporabu kako bi poboljšale kvalitetu naših života. Međutim, iscrpne informacije o učincima koje te kemikalije imaju na naše zdravlje i okoliš nisu uvijek bile dostupne. Države članice Europske unije usuglasile su 2006. godine novi propis o kemikalijama - Uredbu REACH. Jedan od ciljeva Uredbe bio je evidentiranje informacija o svim kemikalijama koje se koriste u EU-u za njihovo sigurno korištenje, te za postepeno uklanjanje najopasnijih kemikalija iz uporabe.

Cilj: sigurno korištenje kemikalija

Ako se ne kontroliraju pravilno, kemikalije s opasnim svojstvima mogu se naći na mjestima na koja ne pripadaju: u ljudskom tijelu, biljkama, životinjama, vodi i tlu. Kako bi se riješila ovakva situacija, Uredbom REACH zahtijeva se da tvrtke osiguraju više podataka o kemikalijama koje proizvode i te informacije proslijede svojim potrošačima. Time se poboljšava razumijevanje i podiže svijest o kemikalijama i njihovim opasnostima.

Za sigurno korištenje kemikalija odgovornost moraju snositi razni subjekti.

 

Odgovornost industrije

Industrija je odgovorna za upravljanje rizicima od kemikalija i osiguravanje informacija o njihovoj sigurnosti. Prema Uredbi REACH, proizvođači i uvoznici obvezni su prikupiti i proslijediti informacije o svojim kemikalijama korisnicima za sigurno rukovanje tim kemikalijama. Industrija se također treba pridržavati zaštitnih mjera poput ograničenja ili autorizacije.

Uredba o razvrstavanju, označavanju i pakiranju (CLP) nalaže da se s opasnostima treba jasno upoznati radnike i potrošače u EU-u. Industrija mora odrediti sva opasna svojstva kemikalija (tvari ili smjesa) koje mogu naštetiti ljudima ili okolišu. Trebaju ih razvrstati u skladu s utvrđenim opasnostima. Opasne kemikalije moraju se ispravno označiti kako bi korisnici, odnosno radnici ili potrošači, jasno razumjeli njihove učinke i na temelju tih informacija odlučili koji će proizvod kupiti ili koristiti.

Prema Uredbi o biocidnim proizvodima (BPR), dobavljači aktivnih biocidnih tvari obvezni su dostaviti informacije o tim tvarima. Svi biocidni proizvodi trebaju prije stavljanja na tržište imati autorizaciju koju izdaje ECHA ili nacionalno nadležno tijelo. Aktivne tvari sadržane u biocidnim proizvodima moraju biti prethodno odobrene.

Uloga ECHA-e

ECHA djeluje kao središnja točka za upravljanje informacijama koje dostavlja industrija. Agencija na mrežnoj stranici objavljuje informacije o kemikalijama koje su do sada registrirane prema Uredbi REACH i zahtjevima za razvrstavanje, označavanje i pakiranje. Mrežna stranica ECHA-e sadrži i informacije o biocidnim tvarima i proizvodima.

Osim javne baze podataka, ECHA ocjenjuje i informacije koje industrija dostavlja o kemikalijama koje proizvode i koordinira rad na izdavanju odobrenja i autorizacije biocida. Ako podaci nisu odgovarajući, ECHA može zatražiti više informacija. Stjecanjem dodatnog znanja i podizanjem svijesti, s vremenom će najopasnije kemikalije biti povučene i zamijenjene sigurnijima.

Nacionalna nadležna tijela

Nadležna tijela u državama članicama imaju središnju ulogu u osiguravanju sigurne uporabe kemikalija. Tijela usko surađuju s ECHA-om i Europskom komisijom. Nacionalna tijela ocjenjuju registrirane tvari i izravno su uključena u usvajanje odluka ECHA-e o provedenom ocjenjivanju. Države članice mogu predložiti ograničenja za kemikalije ako se njihovi rizici trebaju rješavati na razini EU-a. Također mogu predložiti tvari koje je potrebno odrediti kao potencijalno posebno zabrinjavajuće. Države članice ocijenjuju i zahtjeve koji se odnose na biocide.

Nadležna nacionalna tijela obvezna su osigurati da se tvrtke pridržavaju propisa o kemikalijama.

Sigurnost u međunarodnom kontekstu

Iako EU ima najambicioznije zakonodavstvo o kemikalijama na svijetu, ona nije jedini subjekt koji radi na smanjenju rizika od kemikalija. ECHA surađuje na međunarodnoj razini na upravljanju sigurnošću kemikalija putem međusobnih dogovora postignutih u okviru Ujedinjenih naroda.

Povezanost s ostalim propisima EU-a

Ocjenjivanje opasnih kemikalija u skladu s Uredbom REACH samo je jedan od načina njihova kontroliranja. Uredba REACH navodi opći pristup za smanjenje opasnih kemikalija koje se koriste u cijeloj Europi. To naravno ide u prilog ciljevima ostalih propisa EU-a.