Postoje li sigurnije alternative?

Sigurne kemikalije dobre su za potrošače i za posao. Kompanije koje ih koriste mogu ojačati njihovu marku, što će im osigurati ekonomske prednosti.

Izraz "zamjena" znači zamjenu opasnih tvari onima koje su manje ili uopće nisu rizične; promjenu proizvodnog procesa; ili prelazak na drugu tehnologiju. Različite mjere upravljanja rizicima promiču zamjenu.

 

 

Registracija

U skladu s Uredbom REACH, kompanije trebaju registrirati kemikalije koje proizvode ili stavljaju na tržište EU-a u količinama većim od jedne tone godišnje. Kada prikupljaju podatke i razvrstavaju tvari kako bi dostavile dosje za registraciju, kompanije moraju navesti jesu li određeni oblici uporabe njihovih kemikalija postali nepoželjni jer se njima ne može upravljati na siguran način. U takvim slučajevima, kompanije mogu zaustaviti proizvodnju ili uvoz tvari ili savjetovati da se tvar ne koristi u problematične svrhe. Obveze registracije uključuju poticanje proizvođača ili uvoznika kemikalija na odbacivanje nepoželjnijih načina uporabe tvari i pronalaženje sigurnijih alternativa.

Razvrstavanje, označivanje i pakiranje (CLP)

Razvrstavanje kemikalija znači utvrđivanje njihovih opasnih svojstava kako bi se osigurala njihova sigurna proizvodnja, uporaba i zbrinjavanje. U Europskoj uniji postoji više od 20 zakona kojima se regulira razvrstavanje i označivanje kemikalija, što znači da jednom kada se tvar razvrsta kao opasna, aktiviraju se ostali zakonski uvjeti kojima se kontrolira njena uporaba. Ako se tvari ne mogu staviti na tržište za određenu uporabu zbog kategorije u koju su razvrstane, kompanije su obvezne pronaći alternativu.

Na primjer, tvari koje su razvrstane kao kancerogene, mutagene ili toksične za reprodukciju ne smiju se koristiti u proizvodima za konzumaciju ni u smjesama koje prelaze određene razine koncentracije. Postoji samo nekoliko iznimaka.

Za potrošače je važno da pročitaju i razumiju oznake na proizvodima ili smjesama. Uvažavanjem informacija koje su na njima navedene možete ih sigurno koristiti ili možete odabrati manje opasne alternative.

 

Ograničenje

Ograničenja mogu ograničiti proizvodnju, uvoz, stavljanje na tržište ili određene uporabe tvari. Ako je ograničenje izraženo u obliku zabrane svih ili određenih uporaba tvari, potrebno je pronaći sigurnije alternative. Takvim ograničenjima mogu se izbjeći rizici neprihvatljivi za zdravlje ljudi i okoliš.

Primjeri:

  • Uporaba žive zabranjena je u toplomjerima i drugim uređajima za mjerenje koje koriste potrošači, primjerice manometrima ili barometrima. Većina toplomjera danas je električno. U ovom slučaju zamjena je zahtijevala promjenu tehnologije.
  • Maksimalna koncentracija kroma VI u kožnatim proizvodima navedena je u ograničenju. Štavionice u EU-u razvile su alternativne metode štavljenja kože. Učinile su to poboljšanjem proizvodnog procesa (koji se još uvijek temelji na spojevima kroma, ali bez stvaranja kroma VI) ili korištenjem tehnika koje ne koriste krom.
Autorizacija

Popis predloženih tvari navodi posebno zabrinjavajuće tvari koje su posebno štetne za zdravlje ljudi i okoliš. Postoji snažan poticaj kompanijama za ulaganje velikih napora u pronalaženje alternativa za takve tvari.

Ako je posebno zabrinjavajuća tvar uvrštena na popis za autorizaciju, njena uporaba ili plasiranje na tržište EU-a nakon određenog datuma su zabranjeni, osim ako je za takvu tvar podnesen zahtjev za izdavanje autorizacije ili je autorizacija već izdana. Za podnošenje zahtjeva za autorizaciju, kompanije trebaju obaviti detaljnu analizu alternativnih oblika uporabe tvari. Trebaju dokazati da su rizici uporabe tvari niski. U određenim slučajevima, mogu pokazati da su koristi za društvo veće od postojećih rizika te da ne postoje odgovarajuće alternative.

Ako se uporabe tvari uvrštenih na popis za autorizaciju mogu jednostavno zamijeniti, vrlo je vjerojatno da će biti zamijenjene. Uporabe bez odgovarajućih alternativa mogu se zadržati sve dok se ne pronađe odgovarajuća alternativa - uz uvjet da su uporabe autorizirane.

Primjeri:

  • ECHA nije od industrije zaprimila nijedan zahtjev za autorizaciju uporabe mošus ksilena, mirisa koji je vrlo postojan i vrlo bioakumulativan; ili MDA (4,4'- di-aminodifenil metana) koji je kancerogen. Stoga se nakon kolovoza 2014. smiju koristiti samo zamjene za te tvari.
  • Količine DEHP-a (bis(2-etil heksil)) - ftalat koji se uvelike koristi u mekanim PVC proizvodima - koje se proizvode i uvoze u Europu smanjene su u posljednjih nekoliko godina i industrija je razvila sigurnije alternative. Uporaba ftalata zahtijeva pribavljanje autorizacije.
  • Inhibitor plamena HBCDD (koji se uglavnom koristi u izolacijskim materijalima) prije nekoliko je godina određen kao postojana, bioakumulativna i toksična tvar. Industrija je za tu tvar pronašla alternativu. Ako neke kompanije ne mogu koristiti alternative, podnijet će zahtjev za autorizaciju.

Primjeri u nastavku prikazuju da je zamjena već obavljena ili se trenutno obavlja.

Biocidni proizvodi

Za izdavanje odobrenja za biocidne aktivne tvari postoje određeni kriteriji za isključivanje, primjerice kancerogenost, toksičnost za reprodukciju ili toksičnost za okoliš. Ako je ispunjen bilo koji od ovih kriterija, tvar se ili ne može odobriti ili je njenu uporabu potrebno ograničiti.

Ako je aktivna tvar odobrena iako njena uporaba ispunjava jedan ili više kriterija za isključivanje, takva se tvar smatra predloženom tvari za zamjenu. Tvar može biti predložena za zamjenu ako ispunjava i određene druge kriterije navedene u Uredbi o biocidnim proizvodima.

Kada su ti kriteriji ispunjeni, ECHA pokreće javne konzultacije kako bi se pronašle alternative za tu tvar. Tijekom konzultacija, treća osobe mogu dostaviti informacije o raspoloživim sigurnim alternativnim proizvodima, poput drugih biocidnih aktivnih tvari ili alternativnih proizvoda koji nisu kemikalije.

Osim toga, biocidni proizvodi koji sadrže aktivnu tvar koja je predložena za zamjenu moraju prije autorizacije proći komparativnu procjenu. Procjena se obavlja kako bi se utvrdilo postoje li na tržištu sigurne alternative. Ako postoje i ako su učinkovite, uporaba biocidnog proizvoda može se zabraniti ili ograničiti.