Alternativni kemijski naziv u mješavinama

Dobavljači zabrinuti za otkrivanje potpunog sastava mješavine na oznaci ili u sigurnosno-tehničkom listu mogu zatražiti odobrenje za uporabu alternativnog kemijskog naziva za tu tvar kako bi zaštiti povjerljivu narav svojeg poslovanja, a, poglavito, svoja prava na intelektualno vlasništvo.

Do 1. lipnja 2015. dobavljači bi trebali podnijeti svoje zahtjeve ECHA-i ili nadležnom tijelu, ovisno o tome je li mješavina razvrstana i označena u skladu s Uredbom CLP ili prethodno valjanim zakonskim aktima (Direktivom o opasnim pripravcima).

Zahtjevi prema Uredbi CLP

Zahtjevi koji slijede kriterije razvrstavanja iz Uredbe CLP trebali bi se podnijeti ECHA-i, a ne nadležnom tijelu. Svi zahtjevi za alternativnim kemijskim nazivom koje ECHA odobri bit će valjani u svim državama članicama Europske unije. Taj se alternativni kemijski naziv može koristiti i na oznaci i u sigurnosno-tehničkom listu mješavine umjesto naziva tvari.

Alternativni kemijski naziv može se odobriti samo u sljedećim slučajevima:

  • Kada tvar nema granica izloženosti na radnim mjestima u Zajednici.
  • Kada uporaba alternativnog kemijskog naziva zadovoljava potrebu za pružanjem dovoljno informacija kako bi se mogle poduzeti potrebne zdravstvene i sigurnosne mjere predostrožnosti na radnim mjestima i kako bi se mogli nadzirati rizici koji nastaju tijekom rukovanja mješavinom.
  • Kada je tvar razvrstana samo u odredenim klasama opasnosti. 

Zahtjevi za uporabu alternativnog kemijskog naziva u skladu s Uredbom CLP podložni su plaćanju naknade. Općenito gledano, visina naknade ovisi o veličini poduzeća i broju mješavina u zahtjevu. 

Upucivanje na zakonske propise

(Uredba CLP, članak 24. i Prilog I., 1.4.1)

Zahtjevi prema Direktivi o opasnim pripravcima

Zahtjevi koji slijede kriterije razvrstavanja Direktive o opasnim pripravcima (DPD) trebali bi se podnijeti nadležnom tijelu u jednoj od država članica Europske unije, u kojoj se mješavina stavlja na tržište. Ako nadležno tijelo prije 1. lipnja 2015. odobri taj alternativni naziv, isti se može koristiti na mješavinama navedenima u odobrenju čak i nakon 1. lipnja 2015.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)