Komunikacijska mreža u rizičnim situacijama

Mrežu za razmjenu informacija o riziku (engl. RCN) osnovao je u jesen 2008. izvršni direktor ECHA-e i ona okuplja predstavnike ovlaštenih tijela država članica, na nacionalnoj razini, u komunikaciji s javnošću o sigurnoj uporabi kemikalija i riziku tvari.

Mreža služi kao platforma za provedbu zakonskog mandata Agencije u skladu REACH-om s ciljem pružanja smjernica i koordinacije aktivnosti država članica. U usporedbi s drugim dvjema mrežama Agencije, posebice HelpNetom, mreža za razmjenu informacija o riziku definirala se kao „poluaktivna" dizajnirajući svoje aktivnosti prema ograničenim sredstvima koje državne vlasti mogu odvojiti u tu svrhu, a izvan domaćih aktivnosti.

Mreža služi za razmjenu iskustava i najboljih praksi u specifičnom području komunikacija, ona upoznaje državne predstavnike sa znanstvenim istraživanjima i operativnom praksom na tom polju te podiže svijest o raznim preduvjetima za takvu komunikaciju, poput potrebe da javna tijela zadobiju povjerenje društava samom svakodnevnom komunikacijom o dnevnim aktivnostima.

Nakon detaljnog definiranja svoje uloge, nakon osnutka, mreža za razmjenu informacija o riziku djelovala je kao predani konzultant na ECHA-inim „Uputama o razmjeni informacija o riziku i sigurnoj uporabi kemikalija" kao i na „Istraživanju o prijenosu informacija javnosti", izvješću predanom Europskoj komisiji i predviđenim člankom 34. stavkom 1. Uredbe CLP.

U skladu s ciljem pružanja platforme za razradu praktičnih koraka o razmjeni informacija o riziku, bez traženja usklađivanja izvan koordinacijskih smjernica predviđenih odredbama REACH-a, ta mreža okuplja svoje članove na povremenim plenarnim sastancima kao i na radionicama kako bi postepeno usavršavala svoje ciljeve, ne samo kao platforme za razmjenu iskustava i za prezentacije već i za usmjerenu obuku i druge praktične aktivnosti.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)