Podizanje svijesti za ključne zemlje izvan EU-a

 

Image

Korisnici izvan EU, kako tijela tako i industrija, redovno od Europske agencije za kemikalije (ECHA) zahtijevaju prihvat grupa i održavanje prezentacija o propisima EU i o poslovima vezanima za ECHA-u. Agencija vrši selekciju grupa, a još stroži kriterij primjenjuje za pozive za gostovanjem u trećim zemljama. Činjenica da gotovo jednu petinu podnositelja registracije za registraciju prema REACH-u čine jedinstveni zastupnici, naglašava važnost uspostavljanja suradnje s tvrtkama izvan granica EU. Osim toga, vanjski su kontakti također korisni jer Agenciji omogućuju razumijavanje problematičnih pitanja s kojima se suočavaju poduzeća izvan EU, a za koja je potrebno izraditi popis odgovora na najčešća pitanja i ostale pomoćne materijale.

Prioritet imaju tijela u državama koje revidiraju svoje zakone o kemikalijama i događaji namijenjeni velikim i ključnim ciljnim korisnicima. Prezentacije se odvijaju u prostorima Agencije u Helsinkiju, na događajima u trećim zemljama ili povremeno putem videolinka.

Na kraju vrijedi spomenuti da je većina aktivnosti ECHA-e međunarodnog karaktera. Korisnici iz cijelog svijeta mogu koristiti prednosti opširnih informacija dostupnih na mrežnim stranicama ECHA-e, a naročito se to odnosi na informacije o kemikalijama (Popis razvrstavanja i označivanja (C&L Inventory) i podaci o registriranim tvarima), opširne informacije odaslane na mnogobrojnim webinarima te informacije objavljene na ECHA-inim Danima dionika. Velik broj ECHA-inih publikacija dostupan je na 23 jezika.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)