Institucije i tijela EU-a

ECHA, kao agencija Europske unije, uređena je javnim pravom Europske unije, ali ona djeluje neovisno o institucijama Europske unije (Vijeću, Parlamentu, Komisiji itd.) i ima vlastitu pravnu osobnost. Međutim, Komisija je ipak ključna institucijska interesna skupina za ECHA-u i njezin partner u provedbi njezinih ovlasti.

Kao „čuvar ugovorâ", Komisija je odgovorna za ispravnu primjenu prava Europske unije, a time i osnivačkih propisa ECHA-e, te vrši i nadzornu ulogu u uporabi javnih resursa Agencije, primjerice, u svojstvu internog revizora Agencije. Komisija također ima tri mjesta s pravom glasa u upravi Agencije i predlaže još tri mjesta bez prava glasa za pojedince iz zainteresiranih strana

Uloga Komisije

Komisija je odgovorna za ažuriranje i dopunjavanje uredaba EU-a kojima se definira ECHA-in mandat (REACH/CLP/biocidi/PIC) te je zadužena za izravne zadatke povezane s nekoliko procesa ovih uredaba, uključujući i donošenje odluka o ograničavanju specifičnih opasnih kemijskih tvari ili identificiranje tvari koje bi trebale biti predmet autorizacije. Odlučuje i o davanju autorizacije u skladu s Uredbom REACH i Uredbom o biocidima.

Nadalje, Komisija može od ECHA-e zatražiti pripremu prijedloga za ograničavanje kemijskih tvari ili prijedloga za njihovu identifikaciju kao tvari posebno zabrinjavajućih svojstava, a može odlučivati i o identifikaciji tvari posebno zabrinjavajućih svojstava te o evaluaciji registracijskih dosjea i tvari, ako ECHA-in Odbor država članica ne može postići jednoglasni sporazum.

Uz navedene zadatke Komisija također priprema i provedbene zakonske propise potrebne za ostvarivanje odredaba, primjerice:

  • Uredbu o naknadama, kojom se utvrđuju naknade koje industrijska poduzeća plaćaju za aktivnosti povezane s Uredbom REACH i biocidima, npr. zahtjev za registracijom ili autorizacijom;
  • Dvije uredbe koje se odnose na rad ECHA-inog Odbora za žalbe ; te
  • Uredbu o ispitnim metodama

U općenitijem smislu, Komisija je zadužena za razvijanje i pregovore o prijedlozima politike EU-a o upravljanju rizicima i opasnostima od kemijskih tvari te od Agencije može zatražiti znanstveni savjet, uključujući i potporu međunarodnim aktivnostima EU-a, vezano za ovu temu.

Komisiji pri provedbenim zadacima pomažu odbori ili druge skupine koje se sastoje od predstavnika država članica

Opće uprave Europske Komisije (DG-i) i ECHA

Premda je u kontaktu s raznim Općim upravama Europske komisije, ECHA održava posebno bliske veze s Općom upravom za poduzetništvo i industriju (DG ENTR) i Općom upravom za zaštitu okoliša (DG ENV), koje su suodgovorne za Uredbe REACH i CLP.

DG ENTR vodeća je Opća uprava za Agenciju u institucijskim pitanjima, kao i u upravim pitanjima, uključujući i proračunska i kadrovska pitanja, prema drugim službama Komisija, a odgovorna je također i za nekoliko zakonskih akata Europske unije povezanih s politikom o kemikalijama (npr. o gnojivima, deterdžentima, eksplozivima). 

Glavna uprava Europske komisije za zaštitu okoliša (DG ENV) odgovorna je za predložene Uredbe PIC i Uredbe o biocidnim pripravcima te predvodi aktivnosti Europske unije u području međunarodne politike o kemikalijama (npr. OECD, Stokholmska i Roterdamska konvencija, SAICM). 

ECHA također održava i usku suradnju sa Zajedničkim istraživačkim centrom Komisije (JRC) u pogledu pitanja procjene rizika nanomaterijala, Programa revizije procjene rizika biocida i aktivnosti na razvijanju i potvrđivanju alternativa metodama testiranja na životinjama. 

Raznolika interakcija između ECHA-e i Komisije rezultira svakodnevnim kontaktom na svim hijerarhijskim razinama i u različitim kontekstima – bilo na razini neformalnog rada, kao dio formalnih regulatornih aktivnosti ili u području uprave.

Europski parlament i ECHA

Kao jedno od zakonodavnih tijela Europske unije, Europski parlament odgovoran je za odlučivanje o sadržaju i za konačno donošenje zakonskih propisa koji uređuju i upravljaju ECHA-inim djelovanjem. (To se radi zajedno s Vijećem u procesu poznatom kao redovni zakonodavni postupak.)

Europski Parlament također je i dio proračunskog tijela Europske unije te, kao takvo, odlučuje o prijedlogu proračuna Agencije (ako isti nije pokriven prihodom od naknada), a daje i konačno odobrenje proračuna Agencije za danu godinu (nakon revizije i zaključivanja godišnjih izvješća. Pitanja vezana za proračun Agencije mogu rješavati parlamentarni Odbor za proračun (BUDG) i Odbor za nadzor proračuna (CONT).

Sva pitanja u svezi sa sadržajem ECHA-inih aktivnosti rješava u Parlamentu Odbor za zaštitu okoliša, javno zdravstvo i zaštitu potrošača (ENVI), s kojim Izvršni direktor Agencije svake jeseni održava godišnju razmjenu stajališta. ECHA može biti pozvana da prisustvuje i drugim sastancima Odbora kada je to relevantno za rasprave Odbora.

Europski parlament imenuje dvije neovisne osobe u ECHA-inu Upravu. Osim toga, Odbor ENVI može odrediti neformalnog časnika za veze za redovite kontakte s Agencijom. Agencija također održava interakcije i s pojedinačnim članovima Europskog parlamenta (MEP) na ad hoc osnovi, a u svezi sa specifičnim područjima svojeg djelovanja.

Vijeće Europske unije i ECHA

Kao jedno od zakonodavnih tijela Europske unije, Vijeće Europske unije odgovorno je za odlučivanje o sadržaju i konačno donošenje zakonskih propisa koji uređuju i upravljaju ECHA-inim djelovanjem. (To se radi zajedno s Parlamentom u procesu poznatom kao redovni zakonodavni postupak.)

Vijeće je također i dio proračunskog tijela Europske unije te, kao takvo, odlučuje o prijedlogu proračuna Agencije (ako isti nije pokriven prihodom od naknada), a daje i preporuke Europskom parlamentu u pogledu davanja konačnog odobrenja proračuna Agencije za danu godinu (nakon revizije i zaključivanja godišnjih izvješća).

Vijeće je također odgovorno za imenovanje članova ECHA-ine Uprave koje nominira svaka država članica, kao i za imenovanje članova iz država članica te Odbora za biocidne proizvode.

Ostale decentralizirane agencije Europske unije

ECHA redovito surađuje s ostalim decentraliziranim agencijama Europske unije na pitanjima od zajedničkog interesa, kad je to relevantno za njihove ovlasti. ECHA je s nekoliko agencija sklopila i Sporazume o razumijevanju kako bi poboljšala tu suradnju: poglavito nastojanjima oko razmjene informacija, boljeg uzajamnog razumijevanja i povećane suradnje te, gdje je to primjereno, i putem zajedničkih projekata.

ECHA surađuje i s drugim agencijama sudjelovanjem u Mrežama ravnatelja agencija Europske unije i ravnatelja uprave. Cilj tog djelovanja u međuagencijskim forumima jest promidžba suradnje, koordinacije i razmjene znanja i najboljih praksi o pitanjima od zajedničkog interesa za administraciju i upravljanje agencijama Europske unije. ECHA će koordinirati te Mreže do ožujka 2012., a onda će, do ožujka 2013., ostati dijelom takozvane Trojke agencija koje podržavaju koordinaciju Mreža i osiguravaju kontinuitet tijekom jednogodišnjih koordinacijskih razdoblja.

Categories Display

Označeno kao:

(kliknite na oznaku za pretraživanje odgovarajućeg sadržaja)