CAD- ja CMRD -direktiivien ymmärtäminen

Työperäisen altistuksen raja-arvot vahvistetaan kahdessa lainsäädäntökehyksessä (kemiallisia tekijöitä koskeva direktiivi (CAD) ja syöpää aiheuttavia aineita, perimän muutoksia aiheuttavia aineita ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskeva direktiivi (CMRD)). Nämä säädökset ovat olennainen osa EU:n mekanismia työntekijöiden terveyden suojelemiseksi. Lisäksi asbestia koskeva erityisdirektiivi sisältää työperäisen altistuksen raja-arvon asbestille. Kyseisissä säädöksissä asetetaan työntekijöiden suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset.

Kuten kaikkien EU:n direktiivien kohdalla, jäsenvaltioiden on saatettava direktiivien vaatimukset sekä työperäisen altistuksen raja-arvot osaksi kansallista lainsäädäntöä kussakin direktiivissä asetetussa aikataulussa. 

Kemiallisia tekijöitä koskeva direktiivi (CAD)

Työntekijöiden suojaamisesta kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä annetussa direktiivissä (direktiivi 98/24/EY) vahvistetaan vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi heidän turvallisuuteensa ja terveyteensä kohdistuvilta riskeiltä, jotka aiheutuvat tai saattavat aiheutua työpaikalla esiintyvistä kemiallisten tekijöiden vaikutuksista tai kemiallisten tekijöiden käytöstä työssä. Siinä vahvistetaan ohjeelliset ja sitovat työperäisen altistumisen raja-arvot sekä biologiset raja-arvot.

Kemiallinen tekijä määritellään yksinään tai seoksessa olevaksi kemialliseksi aineeksi, sellaisena kuin se esiintyy luonnontilassa tai jonkin työtehtävän yhteydessä tuotettuna, käytettynä tai vapautuneena, jätteiden päästöt mukaan luettuina. Tämä pätee riippumatta siitä, onko aine tuotettu tarkoituksellisesti tai onko se tarkoitus saattaa markkinoille. Näin ollen CAD-direktiivi kattaa myös päästöjen ja prosessijätteiden arvioinnin.

Karsinogeenejä, mutageenejä ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskeva direktiivi (CMRD)

Karsinogeenejä, mutageenejä ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevassa direktiivissä (direktiivi 2004/37/EY, annettu 9. maaliskuuta 2022) vahvistetaan vähimmäisvaatimukset työntekijöiden suojelemiseksi heidän terveyttään ja turvallisuuttaan uhkaavilta vaaroilta, jotka aiheutuvat tai voivat aiheutua altistumisesta työssä syöpää aiheuttaville aineille, perimän muutoksia aiheuttaville aineille tai lisääntymiselle vaarallisille aineille. Siinä säädetään ennalta ehkäisevistä ja suojaavista toimenpiteistä sekä raja-arvoista.

CMRD-direktiiviä sovelletaan aineeseen tai seokseen, joka täyttää CLP-asetuksen liitteessä I vahvistetut syöpää aiheuttavan kategorian 1A tai 1B, sukusolujen perimää vaurioittavan kategorian 1A tai 1B tai kategorian 1A tai 1B lisääntymiselle vaarallisen aineen luokituskriteerit. Lisäksi sitä sovelletaan CMR-direktiivin liitteessä I tarkoitettuihin syöpää aiheuttaviin aineisiin, seoksiin tai prosesseihin, sekä kyseisessä liitteessä tarkoitetussa prosessissa vapautuviin aineisiin tai seoksiin.

Syöpää tai perimän muutoksia aiheuttavia aineita koskevan direktiivin (EU) 2004/37/EY kuudennella muutoksella direktiivin soveltamisalaan lisättiin lisääntymiselle vaaralliset aineet.