Pk-yritysten maksut biosidivalmisteista annetun asetuksen mukaan

Euroopan unioniin sijoittautuneet pienet ja keskisuuret yritykset voivat koostaan riippuen hyötyä alennetuista maksuista biosidiasetuksen nojalla, mikäli tietyt ehdot täyttyvät. Tätä varten yritysten on toimitettava jo ennen hakemuksen jättämistä kirjalliset todisteet oikeudestaan alennukseen. Seuraavassa kuvaillaan tarkemmin ehdot ja se, miten pk-yrityksen aseman osoittavat asiakirjat toimitetaan.

Ennen kuin pyydät yrityksesi pk-yrityksen aseman tarkistamista, ota selvää käsitteen määritelmästä EU:ssa. Komission suositus 2003/361/EY on ainoa luotettava lähde mikroyrityksen, pienen tai keskisuuren yrityksen luokituksen määrittelyyn.

Pk-yrityksen aseman tunnustaminen

Ennen kuin kemikaalivirastolle toimitetaan hakemus tehoaineen hyväksymisestä asetuksen (EU) N:o 528/2012 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti, hyväksymisen uusimisesta kyseisen asetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai tehoaineen lisäämisestä asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I kyseisen asetuksen 28 artiklan 4 kohdan mukaisesti taikka unionin luvan myöntämisestä biosidivalmisteelle tai biosidivalmisteperheelle kyseisen asetuksen 43 artiklan 1 kohdan tai 45 artiklan 1 kohdan mukaisesti tapauksissa, joissa hakemus sisältää vaatimuksen maksun alentamisesta pk-yrityksen aseman vuoksi, mahdollisen hakijan on toimitettava kemikaalivirastolle asianmukaiset tiedot, jotka osoittavat oikeuden kyseiseen alennukseen suosituksessa 2003/361/EY tarkoitetun pk-yrityksen aseman perusteella.

Aineet ja tuotteet, joihin maksualennuksia voidaan soveltaa

Yritykset voivat hyötyä maksualennuksista vain silloin, kun tehoaine ei ole korvattava aine ja kun tuote ei sisällä tehoainetta, joka on korvattava aine.

Jos siis hakemus koskee tällaista ainetta tai tuotetta, yritys ei voi myöskään pyytää pk-yrityksen aseman tarkistusta.

Oikean yrityksen valitseminen

Kun tehdään hakemus tehoaineen hyväksymisestä, hyväksymisen uusimisesta tai lisäämisestä asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen I, oikeus maksualennuksiin riippuu tehoaineen unioniin sijoittautuneen valmistajan koosta.

Kun kyseessä on hakemus tuotteen lupaa varten tai tuotteen luvan uusimista varten, oikeuden maksualennuksiin ratkaisee unioniin sijoittautuneen mahdollisen luvanhaltijan kokoluokka.

Jos siis hakemuksen jättävä yhteisö on esimerkiksi konsultti, on tärkeää arvioida sen asiakkaan yrityksen koko.

Miten yrityksen kokoluokka määritetään?

Vaiheittaiset ohjeet yrityksen kokoluokan arviointiin.

Lue lisää

Kirjalliset todisteet
  1. Kirjalliset todisteet,* joista ilmenee yrityksen omistusrakenne, mukaan lukien tiedot kaikista suorista ja välillisistä omistusyhteys- ja sidosyrityksistä, jotka toimivat tuotantoketjussa välittömästi edeltävillä tai seuraavilla markkinoilla, ottaen huomioon osakkuudet, äänimäärät tai muut vaikutusmahdollisuudet, jotka ovat merkityksellisiä komission suosituksen 2003/361/EY liitteen 3 artiklassa tarkoitettujen sidosten/omistusyhteyksien määrittämisen kannalta.

    *Kirjallisina todisteina, joista ilmenevät yrityksen osakkaat, voivat toimia jotkin seuraavista, jotka sisältävät viimeisimmät muutokset ja osakkeiden jaon: yhtiöjärjestys, perustamisasiakirjat, yhtiösopimus, yhtiön osakasluettelo jne.

  2. Jäljennös virallisesta tarkastetusta rahoituskirjanpidosta saatteineen sekä vuosikertomukset kahdelta viimeiseltä tilikaudelta, myös kaikilta omistusyhteys- ja/tai sidosyrityksiltä komission suosituksen liitteen 3, 4 ja 6 artiklan mukaisesti.

  3. Viranomaisen** antama virallinen todistus/tieto henkilöstömäärästä, joka vastaa vuosityöyksikköjä (VTY), komission suosituksen liitteen 5 artiklan mukaisesti kahdelta viimeiseltä tilikaudelta. Jos tämä tieto esitetään vuosikertomuksissa tai tarkastetun tilikirjanpidon saatteissa, sitä ei tarvitse esittää näissä asiakirjoissa.

    **Virallisen todistuksen yrityksen henkilöstömäärästä voi saada muun muassa joiltakin seuraavilta kansallisilta/paikallisilta viranomaisilta: verovirasto, vakuutusyhtiö, työvoimatoimisto, tilastokeskus, sairausvakuutuslaitos, yksityinen sairausvakuutusyhtiö.

Muista lähettää edellä kohdissa 1, 2 ja 3 mainitut asiakirjat kaikilta suorilta ja välillisiltä omistusyhteys- ja sidosyrityksiltä, jotka toimivat tuotantoketjussa välittömästi edeltävillä tai seuraavilla markkinoilla, ottaen huomioon osakkuudet, äänimäärät tai muut vaikutusmahdollisuudet, jotka ovat merkityksellisiä komission suosituksen 2003/361/EY liitteen 3 artiklassa tarkoitettujen sidosten/omistusyhteyksien määrittämisen kannalta.

Huom: Jos yritys ja/tai jokin sen omistusyhteys- tai sidosyritys laatii konsolidoidun tilinpäätöksen tai jos jonkin niistä tiedot on sisällytetty toisen yrityksen konsolidoituun tilinpäätökseen, lähetä konsolidoitu tilinpäätös saatteineen.

Pk-statusta koskevan hakemuksen ja sitä tukevien asiakirjojen toimittaminen

Ensinnäkin yritysten on varmistettava, että ne tuntevat pk-yritysten määritelmät ja että vaaditut kirjalliset todisteet on annettu paitsi asianomaiselta yritykseltä myös jokaiselta omistusyhteys- ja/tai sidosyritykseltä.

Pk-statusta koskevan hakemuksen voi lähettää R4BP 3 -välineen kautta. Asiakirjojen toimittamiseksi tehoaineen valmistajan tai tulevan luvanhaltijan on kirjauduttava ECHA-tilille ja siirryttävä siellä R4BP-välineeseen. Valitse välilehdeltä "NEW APPLICATION" (uusi hakemus) kohta "SM-APP – SME Verification" (hakemuksen toimittaminen pk-statuksen varmistamista varten), jolloin toimittamisvelho ohjaa sinut toimittamisprosessin läpi.

Tarkista tehtäväsi ja viestisi R4BP 3 -välineestä säännöllisesti. Saatat saada sen kautta viranomaisten lisätietoja koskevia pyyntöjä, joihin sisältyy määräaika. Pyynnöt ovat R4BP 3:n välilehdellä "TASKS" (tehtävät). Jos et noudata määräaikaa, hakemuksesi saatetaan hylätä tai arviointi saatetaan viedä päätökseen ottamatta huomioon tietoja, jotka on toimitettu liian myöhään. Tämä riippuu siitä, missä vaiheessa prosessi on. Pk-statusta koskevan hakemuksesi perusteella tehty päätös ilmoitetaan R4BP 3 -välineen kautta.

Kirjaudu B4BP-välineeseen

Kirjallisten todisteiden kokorajoitukset

Huomaa, että yksittäisen liitteen suurin sallittu koko on 10MB. Jos sinulla on hyvin suuria liitteitä tai yli kuusi liitettä, kokoa kaikki tiedostot yhteen zip-tiedostoon, ja lataa tämä zip-tiedosto liitteenä.

 

Pk-yrityksen asemasta tiedottaminen ja aseman voimassaolo

Virasto päättää, voidaanko pk-yrityksen asema tunnustaa ja mikä pk-yrityksen asema voidaan tunnustaa, 45 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut kaikki asiaa koskevat tiedot.

Yrityksen tunnustaminen pk-yritykseksi on voimassa kaksi vuotta asetuksen (EU) N:o 528/2012 mukaisesti toimitettujen hakemusten osalta.

Viraston päätöksiin, jotka koskevat pk-yrityksen asemaa, voidaan hakea muutosta asetuksen (EU) N:o 528/2012 77 artiklan mukaisesti.

Maksualennukset

Maksualennukset hakemuksiin, jotka koskevat tehoaineen hyväksymistä, sen hyväksynnän uusimista tai sen sisällyttämistä liitteeseen I, kun tehoaineen valmistaja on unioniin sijoittautunut pk-yritys, lukuun ottamatta tapauksia, joissa tehoaine on korvattava tehoaine.

Yritystyyppi Alennus (% vakiomaksusta)
Mikroyritys

60

Pieni yritys

40

Keskisuuri yritys

20


 

Maksujen alennukset hakemuksiin, jotka koskevat unionin luvan myöntämistä biosidivalmisteille tai biosidivalmisteperheille tai kyseisen luvan uusimista, kun mahdollinen luvanhaltija on unioniin sijoittautunut pk-yritys, paitsi silloin, kun valmiste sisältää tehoainetta, joka on korvattava tehoaine.

Yritystyyppi

Alennus (% vakiomaksusta)

Mikroyritys

30

Pieni yritys

20

Keskisuuri yritys

10

 

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)