Yleiskatsaus: esirekisteröijien ja tiedustelijoiden kiistamenettelyjen vertailu

 

Menettely on hieman erilainen sen mukaan, onko aine esirekisteröitävä vai onko siitä tehtävä tiedustelu. Jos aine on esirekisteröitävä, menettely perustuu REACH-asetuksen 30 artiklan 3 kohtaan. Jos aineesta on tehtävä tiedustelu, menettely perustuu artiklaan

 

  Esirekisteröinti/tietojenvaihtofoorumi Tiedustelu

Mitä tällä tarkoitetaan?

Esirekisteröinti oli mahdollista 1.12.2008 asti, jos ainetta on valmistettu tai tuotu sitä ennen.

Myöhäinen esirekisteröinti on mahdollista 31.5.2017 asti, jos ainetta on alettu valmistaa tai tuoda maahan 1–100 tonnia vuodessa.

Esirekisteröinnin jälkeen esirekisteröijästä tulee tietojenvaihtofoorumin (SIEF) jäsen. SIEF:ssä käydään kaikki keskustelut aineen samuudesta sekä tietojen jaosta ja yhteistoimituksesta.

Jos aineen valmistus tai tuonti on tarkoitus aloittaa yli yhden tonnin vuosimäärällä eikä myöhäinen esirekisteröinti ole enää mahdollista, aineesta on tehtävä tiedustelu.

Kun ECHAlle toimitetaan tiedustelu, ECHA saattaa tiedustelijan yhteyteen saman aineen aiempien rekisteröijien kanssa. Tämän jälkeen tiedustelijan on keskusteltava aiempien rekisteröijien kanssa tietojen jaosta ja yhteistoimituksesta.

Käsiteltäväksi ottamisen edellytysten tarkastus

Enintään 15 työpäivää (voidaan jatkaa, jos ECHAn on pyydettävä lisätietoja tulevalta rekisteröijältä)

Toisen osapuolen määräaika asiakirjanäytön toimittamiselle

10 työpäivää (mikäli toinen osapuoli ei toimita asiakirjanäyttöä 10 työpäivän kuluessa, ECHA arvioi kiistan vain vaatimusten esittäjän toimittaman asiakirjanäytön perusteella)

Määräaika päätöksen antamiselle, kun näyttö on saatu molemmilta osapuolilta

2 kuukautta

1 kuukausi

Päätöksen tulos/sisältö

ECHA joko antaa päätöksen, jossa mahdolliselle rekisteröijälle annetaan lupa viitata pyydettyihin tutkimuksiin ja/tai tunnus yhteistoimitukseen liittymistä varten, tai pyytää molempia osapuolia jatkamaan neuvotteluja.

Huomautus 1: Vaikka ECHA tekisikin päätöksen, jossa myönnetään lupa viitata tutkimuksiin, osapuolia kehotetaan silti pyrkimään vapaaehtoiseen sopimukseen.

Huomautus 2: Jos ECHA tekee päätöksen, jossa osapuolia pyydetään jatkamaan neuvotteluja, mutta osapuolet eivät pääse neuvotteluissa sopimukseen, mahdollinen rekisteröijä voi ilmoittaa toisesta kiistasta, joka koskee rekisteröijän myöhempiä toimia.

Mitä "lupa viitata" kattaa

Vain selkärankaisilla tehtävät neuvottelujen kohteena olevat tutkimukset.

Kaikki neuvottelujen kohteena olevat tutkimukset.

Liittyminen yhteistoimitukseen

Tunnus yhteistoimitukseen liittymiseksi REACH-IT-järjestelmässä (lisätietoja on yhteistoimitusta koskevalla verkkosivustolla)

Maksaminen?

Jos ECHA myöntää luvan viitata tutkimukseen ja/tai liittyä yhteistoimitukseen, ECHA ei vaadi todistetta maksun suorittamisesta. Toinen osapuoli voi kuitenkin viedä asian toimivaltaiselle kansalliselle tuomioistuimelle riittävän korvauksen saamiseksi.

Jos ECHA aikoo myöntää luvan viitata tutkimukseen ja/tai liittyä yhteistoimitukseen, ensin lähetetään pyyntö maksutositteesta yhdessä päätösluonnoksen kanssa.

Maksutositteen saatuaan ECHA antaa lopullisen päätöksen.

Huomautus: ECHA ei ole oikeuskelpoinen arvioimaan, onko kyseinen korvaus riittävä. Tämä kuuluu yksinomaan kansallisten tuomioistuimien toimivaltaan. ECHA neuvoo kuitenkin, että maksun tulisi heijastaa ainakin neuvottelujen aikana sovittuja seikkoja.

Muutoksenhakukeinot

Kaikkia kiistoja koskevista päätöksistä voidaan valittaa ECHAn valituslautakuntaan kolmen kuukauden kuluessa.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)