Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Kiistojen käsittely käytännössä

Kiista voi koskea tietojen yhteiskäyttöä tai yhteistoimitukseen liittymistä tai useimmissa tapauksissa molempia. ECHA on varmistanut, että samoja periaatteita ja menettelyjä noudatetaan kaikissa tapauksissa.

Ilmoitus kiistasta tehdään viimeisenä keinona, kun neuvottelut ovat epäonnistuneet. ECHA arvioi, ovatko osapuolet pyrkineet kaikin tavoin tasapuolisen, avoimen ja syrjimättömän sopimuksen tekemiseen. Päätös riippuu kummankin osapuolen ponnisteluista. Tämän vuoksi ennen kiistasta ilmoittamista on varmistettava, että kaikki mahdollinen on tehty sopimukseen pääsemiseksi.

Kiistamenettelyssä käydään läpi tietyt vaiheet ja toimitaan tiettyjen määräaikojen rajoissa. Menettely voidaan hoitaa ilman oikeudellista apua ja se on ilmainen.

Kiistassa ei voida koskaan päästä tulokseen, joka tyydyttäisi kumpaakaan osapuolta samalla tavalla kuin vapaaehtoinen sopimus. ECHA kehottaa osapuolia jatkamaan sellaiseen sopimukseen pyrkimistä, johon molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä, käynnistetystä kiistamenettelystä huolimatta (tai jopa ECHAn päätöksen saamisen jälkeen).

Vaihe 1: Näytön kokoaminen

ECHA arvioi kiistan neuvottelujen asiakirjanäytön perusteella. Tämä tarkoittaa, että teidän on tallennettava ja koottava kaikki teidän ja toisen osapuolen välinen viestintä esimerkiksi ZIP- tai PDF-tiedostoon.

Teidän ei tarvitse toimittaa mitään lisäaineistoa (esim. sisäisiä viestejä, asiakirjoja tai laskelmia, joita ei ole vaihdettu neuvottelujen aikana), selityksiä tai oikeudellisia näkökohtia.

 

Vaihe 2: Kiistasta ilmoittaminen verkkolomakkeen avulla

Kiistasta ilmoittamiseen on käytettävissä kaksi eri lomaketta sen mukaan, oletteko esirekisteröineet aineen vai tehneet siitä tiedustelun.

Lomakkeet ovat jäljempänä.

Vaihe 3: ECHA arvioi vaatimuksenne

Jos ECHA katsoo vaatimuksenne olevan hyväksyttävä, se pyytää toista osapuolta toimittamaan neuvotteluja koskevan asiakirjanäyttönsä 10 arkipäivän sisällä.

ECHA aloittaa kiistan arvioinnin sen jälkeen, kun toinen osapuoli on toimittanut asiakirjanäytön (tai 10 arkipäivän määräajan umpeuduttua).

ECHA ratkaisee teidän ja toisen osapuolen välistä viestintää koskevan näytön perusteella, onko sopimukseen pyritty kaikin keinoin.

Vaihe 4: ECHA antaa päätöksen

Mahdollisia lopputuloksia on useita:

  • Suurin osa kiistoista koskee sekä tietojen saatavuutta että liittymistä yhteistoimitukseen: jos ECHA katsoo, että te olette tehneet kaiken voitavanne mutta toinen osapuoli ei ole sitä tehnyt, se tekee päätöksen, jossa teille annetaan lupa viitata tietoihin. Saatte myös jäljennökset aiemman rekisteröinnin yksityiskohtaisista tutkimusyhteenvedoista. Lisäksi saatte ECHAlta tunnuksen yhteistoimitukseen liittymistä varten. Tunnus on salasana, jolla voitte rekisteröityä jättäytyen pois nykyisestä yhteistoimituksesta.
  • Yhteistoimitukseen liittymistä koskevat kiistat: jos ECHA katsoo, että te olette tehneet kaiken voitavanne mutta toinen osapuoli ei ole sitä tehnyt, se myöntää tunnuksen yhteistoimitukseen liittymiseksi. Tunnus on salasana, jolla voitte rekisteröityä jättäytyen pois nykyisestä yhteistoimituksesta.
  • Tietoihin liittyvät kiistat: jos ECHA katsoo, että te olette tehneet kaiken voitavanne mutta toinen osapuoli ei ole sitä tehnyt, se tekee päätöksen, jossa teille annetaan lupa viitata tietoihin. Saatte myös jäljennökset aiemman rekisteröinnin yksityiskohtaisista tutkimusyhteenvedoista. Myös sellaisia tietoja, joita ei ole vielä toimitettu, koskevat kiistat ovat mahdollisia. Tällaisessa tapauksessa ECHA myöntää luvan suorittaa rekisteröinnin ilman kiistanalaisia tietoja, ja teille annetaan riittävästi aikaa laatia ja toimittaa tiedot, jotka eivät sisälly lupaan viitata tutkimuksiin (esimerkiksi tutkimukset, joita ei ole tehty selkärankaisilla eläimillä).
  • Jos ECHA katsoo, että ette ole tehneet kaikkea voitavaanne sopimukseen pääsemiseksi, se ei myönnä lupaa viitata pyydettyihin tietoihin tai liittyä yhteistoimitukseen. Teidän on siinä tapauksessa jatkettava neuvotteluja toisen osapuolen kanssa.
Vaihe 5: Rekisteröintiaineiston toimittaminen

Kun olette päässyt sopimukseen toisen osapuolen kanssa tai saanut ECHAlta päätöksen, jossa se myöntää luvan viitata tietoihin ja/tai liittyä yhteistoimitukseen, voitte toimittaa rekisteröintiasiakirjat.

Kiistasta ilmoittaminen

Kiistamenettely on hieman erilainen sen mukaan, onko aine esirekisteröitävä vai onko siitä tehtävä tiedustelu.

Ilmoittakaa kiistasta ECHAlle täyttämällä lomake:

Kiistojen käsittely käytännössä

Jos aineenne on esirekisteröitävä:

Kuva

Esirekisteröintinne numero on
(05-XXXXXXXXXX-XX-0000 /
17-XXXXXXXXXX-XX-0000)
ja rekisteröintinne määräaika päättyy 31.5.2018.

Täyttäkää lomake

 

Jos aineestanne on tehtävä tiedustelu:

Kuva

Tiedustelunne numero on (06-XXXXXXXXXX-XX-0000

Täyttäkää lomake

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2