Tarvitsemasi tiedot

Aineiden rekisteröinnissä sovellettavat vähimmäistietovaatimukset on määritetty REACH-asetuksen liitteissä VI–X. Oikeudelliset vaatimukset (vakiotietovaatimukset) ovat kumulatiivisia, ja ne määräytyvät sen perusteella, minkä tonnimäärän verran yritys valmistaa tai tuo ainetta maahan. Kunkin aineen tarkat tietovaatimukset vaihtelevat tonnimäärän, käytön ja altistumisen sekä aineen ominaisuuksien mukaan.

Nämä tiedot ilmoitetaan rekisteröintiaineistossa, jonka kaikki saman aineen rekisteröivät yritykset laativat yhdessä. Rekisteröintiaineiston on perustuttava luotettaviin testituloksiin tai se voi olla vaihtoehtoisin menetelmin hankittua tietoa, jos se on tieteellisesti perusteltua.  Joitakin tietovaatimuksia voidaan mukauttaa sen mukaan, millaisesta aineesta on kyse.

Yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten nämä tietovaatimukset täytetään, on tietovaatimuksia ja kemikaaliturvallisuutta koskevien toimintaohjeiden luvun R.7 alaluvuissa.

Uusia tutkimuksia liitteissä IX ja X määritettyjen tietovaatimusten täyttämiseksi ei tule tehdä tässä rekisteröinnin vaiheessa. Sen sijaan on laadittava testausta koskeva ehdotus, joka sisällytetään rekisteröintiaineistoon ja toimitetaan kemikaalivirastoon.

Rekisteröintiaineiston yhteisessä osassa on seuraavat kolme päätietotyyppiä:

  1. aineen fysikaalis-kemialliset ominaisuudet
  2. aineen ympäristöön vaikuttavat ominaisuudet
  3. aineen ihmisen terveyteen vaikuttavat ominaisuudet.

Rekisteröinnin hakijan on selvitettävä muiden rekisteröijien kanssa, mitä tietoja on jo saatavilla ja mitä täytyy hankkia tai tuottaa. Vaaratietojen laatu on arvioitava. Huolimatta siitä, että rekisteröijillä on velvollisuus toimittaa samaa ainetta koskevat tiedot yhteisesti, jokainen rekisteröijä on yksinään vastuussa niistä tiedoista, joita se käyttää rekisteröinnissään.

Se, paljonko tietoja on toimitettava, määräytyy sen mukaan, mikä on tietojen yhteistoimitukseen sisältyvä suurin tonnimäärä. Tietojen yhteiskäytön ja yhteistoimituksen tarkoituksena on jakaa todelliset kustannukset kaikkien niiden rekisteröijien kesken, jotka tarvitsevat tietoja.

Aineen ominaisuuksien ja saatavilla olevan tiedon perusteella joitakin testejä ei voida tehdä tai niitä ei tarvitse tehdä. Näitä tilanteita kutsutaan ”mukautuksiksi” (REACH-asetuksen liite XI).  

Rekisteröinnin hakijoiden on aineiston omassa osuudessaan annettava myös yrityskohtaista tietoa seuraavista seikoista:

  • aineen yksilöinti (aineosat, epäpuhtaudet, lisäaineet)
  • aineen käyttö ja käyttöolosuhteet aineen koko elinkaaren ajan (valmistuksesta jätevaiheeseen saakka).

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)