Erityistä huolta aiheuttavien aineiden tunnistaminen

Aineet, joilla saattaa olla vakavia ja usein peruuttamattomia vaikutuksia ihmisten terveyteen ja ympäristöön, voidaan katsoa erityistä huolta aiheuttaviksi aineiksi. Jos aine katsotaan erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi, se lisätään ehdokasluetteloon mahdollista luvanvaraisten aineiden luetteloon lisäämistä varten.

 

Osallistu julkiseen kuulemiseen

Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) jäsenvaltiot voivat Euroopan komission pyynnöstä ehdottaa aineen määrittämistä erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi laatimalla aineiston REACH-asetuksen liitteessä XV esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Liitteen XV raportit löytyvät painamalla painiketta ”Details” taulukossa, jossa on lueteltu ehdotetut aineet. Kaikkia osapuolia pyydetään lähettämään kommentteja näistä raporteista julkisen kuulemisen aikana.

 

Kommenttien laatiminen

Aineen määrittäminen erityistä huolta aiheuttavaksi perustuu aineen vaarallisiin ominaisuuksiin. Kommentteja pyydetään erityisesti seuraavista asioista:

  • aineen tunnistetiedot (ts. aineen nimi/EY-numero/CAS-numero/molekyylirakenne jne.)
  • PBT- tai vPvB-ominaisuudet ja muut ominaisuudet, jotka antavat aihetta samantasoiseen huoleen.

Aineen määrittämistä erityistä huolta aiheuttavaksi koskevia ehdotuksia, jotka perustuvat yhtenäistettyihin luokitukseen ja merkintöihin CLP-asetuksen mukaisesti, ei voida kyseenalaistaa erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi määrittämisen menettelyn aikana. Siksi tässä yhteydessä ei oteta huomioon aineen luokituksen ja merkintöjen yhdenmukaistamista kyseenalaistavia huomautuksia.

Kaikki osapuolet voivat lähettää kommentteja ja lisätietoja, jotka liittyvät aineen käyttöön, käyttömääriin, altistumiseen, vaihtoehtoihin ja aineen riskeihin. Näitä lisätietoja ei käytetä erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi määrittämisen vahvistamiseksi vaan lupamenettelyn seuraavassa vaiheessa: niiden avulla kemikaalivirasto päättää, onko ainetta syytä suositella lisättäväksi luvanvaraisten aineiden luetteloon. Tärkein tiedonlähde on kuitenkin rekisteröintiaineisto päätettäessä siitä, suositellaanko ehdokasluettelon aineita lisättäväksi luvanvaraisten aineiden luetteloon.

Saatuihin kommentteihin vastaa erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi määrittämistä koskevan ehdotuksen tehnyt jäsenvaltio tai kemikaalivirasto. Aineen määrittämistä erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi koskevat kommentit toimitetaan jäsenvaltioiden komitealle, joka arvioi, tulisiko aine määrittää SVHC-aineeksi.

 

Salassapito

Lähetettyjä kommentteja ei yleensä katsota salassa pidettäviksi, ja ne julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivustolla. Kommentteihin voi kuitenkin liittää salassa pidettäviä tietoja. Tässä tapauksessa kommentin lähettävän henkilön/osapuolen on toimitettava perustelut, joista käy ilmi, miksi tiedot on katsottava salassa pidettäviksi. Tällaisia salassa pidettäviä tietoja käyttävät vain kemikaalivirasto ja sen komiteat, ehdotuksen tehneen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ja Euroopan komissio.

Kemikaalivirasto toivoo, että mikäli suinkin mahdollista, osapuolet toimittaisivat kommenttinsa englanniksi. On sinun vastuullasi varmistaa, ettei kommenttien julkiseen versioon sisälly salassa pidettäviä tietoja (mukaan luettuina organisaatiosi nimi / liitetiedostojen nimet jne.). Mainitse kommentissasi myös liitteen XV raportin sivunumero (esimerkiksi ”X:ää koskeva päätelmä sivulla 12...). Asiaan liittyvän määräajan jälkeen saatuja kommentteja ei oteta huomioon.

Consultations close at 23:59 Helsinki time (EET)

 
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone 404-360-3 119313-12-1 Austria in cooperation with Slovakia Toxic for reproduction (Article 57c) 03/09/2019 18/10/2019
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one 400-600-6 71868-10-5 Austria in cooperation with Slovakia Toxic for reproduction (Article 57c) 03/09/2019 18/10/2019
Diisohexyl phthalate 276-090-2 71850-09-4 Sweden Toxic for reproduction (Article 57c) 03/09/2019 18/10/2019
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts - - Norway Equivalent level of concern having probable serious effects on the environment (Article 57f)
Equivalent level of concern having probable serious effects on human health (Article 57f)
03/09/2019 18/10/2019
Näytetään 4 tulosta.Categories Display