Mahdollisesti huolta aiheuttavat aineet

Mahdollisesti huolta aiheuttavat aineet

REACH- ja CLP-asetuksen täytäntöönpanon ensimmäisten vuosien aikana saadun kokemuksen perusteella kemikaalivirasto on kehittänyt integroidun sääntelystrategian, joka kokoaa yhteen eri sääntelyprosessit. Strategia antaa selkeän ja yhtenäisen perustan sääntelytavoitteiden saavuttamiseksi ja edistää kemikaaleja koskevia YK:n kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita.

 

ECHAn integroidun sääntelystrategian tavoitteet
  • Valitaan tehokkaasti aineita tai aineryhmiä, jotka aiheuttavat mahdollisesti huolta. Tuotetaan tarvittavat tiedot aineiden turvallisuuden arvioimiseksi, jotta mahdolliset jäljellä olevat huolenaiheet voidaan ratkaista asianmukaisimmilla sääntelyllisillä riskinhallintatoimenpiteillä.
  • Varmistetaan kaikkien toimijoiden – ECHAn, jäsenvaltioiden, Euroopan komission ja teollisuuden – asianmukainen ja oikea-aikainen toiminta.
  • Lisätään sidosryhmien luottamusta siihen, että rekisteröijät täyttävät REACH-tietovaatimukset, ja edistetään viestintää turvallisesta käytöstä toimitusketjussa.

Vuodesta 2016 lähtien toteutettu strategia on jatkanut erityistä huolta aiheuttavien aineiden etenemissuunnitelmaa.

Yhteistyö viranomaisten ja sidosryhmien kanssa

Yhteistyö viranomaisten välillä (ECHA, Euroopan komissio ja jäsenvaltiot) on keskeistä REACH- ja CLP-asetusten mukaisten prosessien tehokkaalle ja vaikuttavalle täytäntöönpanolle kemikaaliviraston integroidun sääntelystrategian mukaisesti. Tekemällä yhteistyötä sidosryhmien, kuten teollisuuden edustajien ja kansalaisjärjestöjen, kanssa viranomaiset voivat auttaa sen varmistamisessa, että sääntelytoimet ovat avoimia ja ennakoitavia ja että kaikki osapuolet saavat tietoa etenemisestä tiettyjen aineryhmien käsittelyssä.

Miten prosessit integroidaan?

Infografiikassa alla esitetään yleiskatsaus eri prosesseihin ja siihen, miten ne liittyvät toisiinsa. Aine voi tulla sääntelyprosessiin minä tahansa ajankohtana ja olla noudattamatta kaavion mukaista kulkua.

 

Mahdollisesti huolta aiheuttavat aineet