Progress in evaluation in 2022

Arvioinnin edistyminen vuonna 2020 Kaksoiskappale 1 Kaksoiskappale 2

Kemikaalivirasto raportoi asiakirja-aineistojen ja aineiden arvioinnin edistymisestä vuonna 2021 REACH-asetuksen 54 artiklan mukaisesti. 

Arvioinnin edistyminen 2020 – taulukot Kaksoiskappale 2 Kaksoiskappale 1

Aineen arvioinnin edistyminen 2022 – 1

Vuonna 2022 edistyttiin 71 aineen arvioinnissa.

Arvioivat jäsenvaltiot arvioivat kahdeksan uutta ainetta. Viranomaiset katsoivat, että näistä on viisi sellaista, joista tarvitaan lisätietoja huolenaiheiden selventämiseksi, ja siksi rekisteröijille lähetettiin päätösluonnos, jossa pyydettiin lisätietoja. Kolme sisälsi riittävästi tietoa huolenaiheiden selventämiseksi, joten viranomaiset toimittivat niistä päätelmäluonnoksen.

ECHA teki 9 päätöstä aineiden arvioinnista. Ne sisälsivät 12 lisätietopyyntöä mahdollisesti huolta aiheuttavien aineiden turvallisuuden arviointia varten.

Arvioivat jäsenvaltiot saivat päätökseen 23 aineen seuranta-arvioinnin. Arvioivan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen pyysi neljästä aineesta lisätietoja, koska toimitetut tiedot eivät selventäneet huolenaiheita tai aiheuttivat uusia huolenaiheita. Viranomaiset katsoivat, että muiden 19 aineen tiedot selvensivät huolenaiheita riittävällä tavalla ja sääntelytoimien tarpeesta voitiin tehdä päätös.

Yhteensä 31 aineen arviointi saatiin päätökseen eli arvioivien jäsenvaltioiden päätelmäasiakirjat julkaistiin kemikaaliviraston verkkosivustolla. Näistä 31 arvioidusta aineesta viranomaiset suosittelivat riskienhallintatoimien lisäämistä 18 aineelle, ja 13 aineella käytössä katsottiin jo olevan tarvittavat toimet (tai toimet eivät olleet tarpeen).
 

Progress in substance evaluation 2022 - graph 4