SCIP Database

Kemikaaliviraston perustama ja ylläpitämä tietokanta sisältää toimitetut tiedot huolta aiheuttavista aineista esineissä (Substances of Concern In articles) sellaisenaan tai moniosaisissa tuotteissa ( Products). Kemikaalivirasto saattaa SCP-tietokannan tiedot jätealan toimijoiden ja kuluttajien saataville.

Tietojen ehdokasluettelon erityistä huolta aiheuttavista aineista esineissä on oltava saatavilla tuotteiden ja materiaalien koko elinkaaren ajan, myös silloin, kun niistä on tullut jätettä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi yritysten, joiden toimittamissa esineissä ehdokasluettelon aineiden pitoisuus on yli 0,1 % w/w EU:n markkinoilla, on toimitettava kemikaalivirastolle 5. tammikuuta 2021 alkaen riittävästi tietoa, jotta mahdollistettaisiin kyseisten esineiden turvallinen käyttö.

Tietokannalla on kolme keskeistä tavoitetta:

  1. vähennetään vaarallisia aineita sisältävien jätteiden syntymistä tukemalla huolta aiheuttavien aineiden korvaamista esineissä, joita saatetaan EU:n markkinoille
  2. toimitetaan tietoja, joiden avulla jätteenkäsittelyä voidaan parantaa edelleen
  3. sen mahdollistaminen, että viranomaiset voivat seurata huolta aiheuttavien aineiden käyttöä esineissä ja ryhtyä asianmukaisiin toimiin missä tahansa esineiden elinkaaren vaiheessa, myös silloin, kun niistä on tullut jätettä

SCIP-tietokanta täydentää REACH-asetuksen viestintä- ja ilmoitusvelvollisuuksia ehdokasluettelon aineista esineissä.

Kenen on toimitettava tietoa SCIP-tietokantaan?

Seuraavien esineiden toimittajien on toimitettava tietoa SCIP-tietokantaan:

  • tuottajat ja kokoajat EU:ssa,
  • maahantuojat EU:ssa,
  • esineiden jakelijat EU:ssa ja muut toimijat, jotka saattavat esineitä markkinoille

Velvoite toimittaa tietoja kemikaalivirastolle ei koske jälleenmyyjiä ja muita toimitusketjun toimijoita, jotka toimittavat esineitä suoraan kuluttajille.

Mitä tietoja SCIP-tietokantaan on toimitettava?

Velvollisten tahojen on toimitettava tiedot ainoastaan niistä esineistä, joiden sisältämien ehdokasluettelon aineiden pitoisuus on enemmän kuin 0,1 % w/w. Suurimmassa osassa esineistä EU:n markkinoilla ei ole ehdokasluettelon aineita kynnysarvon ylittävinä pitoisuuksina.

Esineiden toimittajien on annettava kemikaalivirastolle hallinnollisten yhteystietojen lisäksi seuraavat tiedot:

  • tiedot, joiden perusteella esine voidaan tunnistaa
  • kyseisessä esineessä olevan ehdokasluettelon aineen (aineiden) nimi, pitoisuuden vaihteluväli ja sijainti
  • muut tiedot, jotka mahdollistavat esineen turvallisen käytön, erityisesti tiedot, joilla varmistetaan esineen asianmukainen hallinta, kun siitä tulee jätettä.

Velvolliset tahot voivat toimittaa lisätietoja myös vapaaehtoisesti.

Kemikaalivirastolle toimitettavista tiedoista saa tarkempaa tietoa yksityiskohtaisia tietovaatimuksia käsittelevästä kohdasta.

Mitä tietoja kemikaalivirasto julkaisee SCIP-tietokantaan toimitetuista tiedoista?

Kemikaalivirasto varmistaa luottamuksellisten liiketoimintatietojen suojan, kun se on perusteltua. Esimerkiksi pakollisia tietoja, joiden avulla voidaan todeta yhteydet saman toimitusketjun toimijoiden välillä, ei saateta julkisesti saataville.

Categories Display