Vaiheet

Seuraavat ovat aineiden valmistusta, markkinoille saattamista tai käyttöä koskevan uuden rajoituksen antamisen tärkeimmät vaiheet:

1. Valmistelutyö

Jäsenvaltio, Euroopan komissio tai kemikaalivirasto voi katsoa, että tietty aine aiheuttaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle riskin. Siinä tapauksessa se aloittaa valmistelutyön ongelman selvittämiseksi.

2. Ilmoitus aikeesta valmistella rajoitusta koskeva asiakirja-aineisto

Jos jäsenvaltio, komissio tai kemikaalivirasto katsoo, että rajoitus olisi paras etenemistapa, sen on ilmoitettava aikeestaan valmistella rajoitusta koskeva asiakirja-aineisto. Kemikaalivirasto pitää aierekisteriä, joka on julkisesti saatavilla kemikaaliviraston verkkosivustolla. Sen avulla sidosryhmät voivat valmistella kannanottonsa menettelyyn.

3. Rajoitusta koskevan asiakirja-aineiston valmistelu

Rajoitusta koskeva asiakirja-aineisto sisältää tiedot vaaroista ja riskeistä, vaihtoehdoista saatavilla olevat tiedot ja perustelut unionin laajuisille rajoituksille. Asiakirja-aineistossa on osoitettava, että rajoitus on soveltuvin riskinhallintaväline määritettyihin riskeihin puuttumiseksi. Rajoitusta koskeva asiakirja-aineisto voi myös sisältää sosioekonomisten vaikutusten analyysin. Ehdotus on valmisteltava REACH-asetuksen liitteessä XV annettujen vaatimusten mukaisesti. Asiakirja-aineisto on toimitettava 12 kuukauden kuluessa aierekisteriin tehdystä ilmoituksesta.

4. Rajoitusta koskevan asiakirja-aineiston toimittaminen

Jäsenvaltiot voivat tällä hetkellä toimittaa rajoitusta koskevat ehdotukset sähköpostitse tai CIRCA BC -alustan kautta.

5. Vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen

Komiteat tarkastavat, onko toimitettu rajoitusta koskeva asiakirja-aineisto REACH-asetuksen liitteen XV vaatimusten mukainen.

6. Julkinen kuuleminen rajoitusta koskevasta raportista

Vaatimukset täyttävät rajoitusta koskevat raportit julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivustolla luottamuksellisia tietoja lukuun ottamatta. Sidosryhmät voivat toimittaa kannanottoja rajoitusta koskevaan raporttiin sekä asiakirjatodisteita kuuden kuukauden kuluessa raportin julkaisemisesta.

7. Valvontafoorumin neuvonta

Valvontafoorumi voi antaa riskinarviointikomitealle ja sosioekonomisesta analyysista vastaavalle komitealle neuvontaa ehdotetun rajoituksen toteuttamiskelpoisuudesta.

8. Riskinarviointikomitean lausunnon valmistelu ja antaminen

Yhdeksän kuukauden kuluessa rajoitusta koskevan raportin julkaisupäivämäärästä riskinarviointikomitea valmistelee ja antaa lausunnon rajoitusta koskevan asiakirja-aineiston ja julkisen kuulemisen aikana saatujen kannanottojen perusteella.

9. Sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lausunnon valmistelu ja hyväksyminen

Yhdeksän kuukauden kuluessa rajoitusta koskevan raportin julkaisupäivämäärästä sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea valmistelee ja hyväksyy lausuntoluonnoksen rajoitusta koskevan asiakirja-aineiston, sosioekonomisten vaikutusten ja julkisen kuulemisen aikana saatujen kannanottojen ja sosioekonomisten tietojen perusteella.

10. Julkinen kuuleminen sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lausuntoluonnoksesta

Sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lausuntoluonnos ja riskinarviointikomitean lopullinen lausunto julkaistaan kemikaaliviraston verkkosivustolla. Sidosryhmät voivat toimittaa kannanottoja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lausuntoluonnokseen 60 päivän kuluessa sen julkaisusta.

11. Sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lausunnon valmistelu ja antaminen

Sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea valmistelee ja antaa lopullisen lausunnon, jossa otetaan huomioon sen lausuntoluonnokseen tehdyt kannanotot.

12. Lausuntojen lähettäminen komissiolle

Kemikaalivirasto lähettää riskinarviointikomitean ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lausunnot sekä asiaankuuluvat tausta-asiakirjat Euroopan komissiolle. Ne julkaistaan myös kemikaaliviraston verkkosivustolla.

13. Rajoitusta koskevan päätöksen valmistelu ja hyväksyminen

Komissio valmistelee kolmen kuukauden kuluessa molempien komiteoiden lausuntojen vastaanottamisesta rajoitusluettelon muutosluonnoksen.

Jos neuvosto tai Euroopan parlamentti ei vastusta rajoitusta, komissio hyväksyy sen. Päätös rajoittamisesta julkaistaan virallisessa lehdessä REACH-asetuksen liitteen XVII muutoksena.

14. Rajoituksen noudattaminen

Kun ainetta koskeva rajoitus on hyväksytty, teollisuuden on noudatettava sitä. Teollisuudella tarkoitetaan kaikkia, joita rajoitus koskee, esimerkiksi valmistajia, maahantuojia, jakelijoita, jatkokäyttäjiä ja vähittäismyyjiä.

15. Rajoituksen täytäntöönpanon valvonta

Jäsenvaltiot ovat vastuussa rajoituksen täytäntöönpanon valvonnasta.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)