Toimijat

Rajoitusmenettelyn päätoimijat ovat seuraavat:

1. Asiakirja-aineiston toimittaja (jäsenvaltio tai kemikaalivirasto)

Rajoitusta koskevan asiakirja-aineiston voi toimittaa joko jäsenvaltio tai komission pyynnöstä kemikaalivirasto. Kemikaalivirasto voi myös ehdottaa rajoitusta luvanvaraisten aineiden luetteloon (liite XIV) kuuluvia aineita sisältäville esineille.

2. Sidosryhmät

Sidosryhmiä ovat kansalaiset, järjestöt, yritykset sekä muut viranomaiset kuin ehdotuksen toimittaja. Sidosryhmät voivat olla EU:sta tai sen ulkopuolelta. Sidosryhmät voivat esittää kannanottoja ja antaa tietoja julkisen kuulemisen aikana.

3. Kemikaalivirasto

3.1 Sihteeristö

Kemikaaliviraston sihteeristö tukee komiteoita ja valvontafoorumia tarjoamalla mahdollisimman hyviä tieteellisiä, teknisiä ja sääntelyyn liittyviä palveluita tehokkaasti ja avoimesti.

3.2 Komiteat ja valvontafoorumi

3.2.1 Riskinarviointikomitea

Riskinarviointikomitea laatii lausunnon siitä, ovatko ehdotetut rajoitukset asianmukaisia ihmisten terveyteen ja/tai ympäristöön kohdistuvien riskien vähentämiseksi. Lausunto perustuu asiakirja-aineiston olennaisten osien ja sidosryhmien antaman palautteen tarkasteluun.

3.2.2 Sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea

Sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea laatii ehdotettuja rajoituksia ja sen sosioekonomista vaikutusta koskevan lausunnon, joka perustuu asiakirja-aineiston olennaisten osien ja sosioekonomisten vaikutusten tarkasteluun. Komitea ottaa lausuntoa laatiessaan myös huomioon sidosryhmien antaman palautteen ja sidosryhmien toimittamat sosioekonomiset analyysit.

3.2.3 Foorumi täytäntöönpanon valvontaa koskevien tietojen vaihtamiseksi (valvontafoorumi)

Valvontafoorumi voi antaa neuvontaa rajoituksia koskevien ehdotusten toteuttamiskelpoisuudesta.

4. Euroopan komissio

Riskinarviointikomitean ja sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean lausunnot lähetetään Euroopan komissiolle. Komissio laatii REACH-asetuksen liitteessä XVII olevan rajoitusluettelon muutosluonnoksen.

Jos neuvosto tai Euroopan parlamentti ei vastusta muutosta (käyttämällä prosessia nimeltä ”valvonnan käsittävä sääntelyä toteuttava komitea”), komissio hyväksyy päätöksen ja lisää rajoituksen liitteeseen XVII.

5. Teollisuus

Kun rajoitus on hyväksytty, teollisuuden on noudatettava sitä. Teollisuudella tarkoitetaan kaikkia, joita rajoitus koskee, esimerkiksi valmistajia, maahantuojia, jakelijoita, jatkokäyttäjiä ja vähittäismyyjiä.

6. Jäsenvaltiot

Jäsenvaltiot ovat vastuussa rajoitusten täytäntöönpanosta.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)