Esirekisteröinti

Esirekisteröinti on tarkoitettu ainoastaan yrityksille, jotka aikovat rekisteröidä vaiheittain rekisteröitäviä (olemassa olevia) aineita. Esirekisteröinnin jälkeen mahdolliset saman aineen rekisteröijät voivat saada toistensa yhteystiedot REACH-IT-järjestelmästä, jotta he voivat vahvistaa aineen samuuden, muodostaa tietojenvaihtofoorumin (SIEF), jakaa tietoja ja toimittaa rekisteröintiaineiston yhdessä.

 

Esirekisteröinti
Yritysten on tehtävä esirekisteröinti, jos ne haluavat hyödyntää vaiheittain rekisteröitäville aineille tarkoitettuja pidennettyjä rekisteröintimääräaikoja.
 
Pääasiallinen esirekisteröintiaika alkoi 1. kesäkuuta ja päättyi 1. joulukuuta 2008.
 
Yritykset, jotka alkavat valmistaa tai maahantuoda vaiheittain rekisteröitävää ainetta vähintään tonnin vuodessa 1. joulukuuta 2008 jälkeen, voivat toimittaa myöhäisen esirekisteröinnin ja hyödyntää pidennettyjä määräaikoja. Sellaisten esineiden, joista vapautuu tarkoituksellisesti vaiheittain rekisteröitävää ainetta, tuottajat ja maahantuojat voivat myös toimittaa myöhäisen esirekisteröinnin.
 
Myöhäiset esirekisteröinnit on toimitettava seuraavien määräaikojen mukaisesti:
 
  • kuuden kuukauden kuluessa yhden tonnin vuosirajan ylittämisestä 
  • viimeistään 12 kuukautta ennen asianmukaista rekisteröinnin määräaikaa.
Jos aine on rekisteröitävä viimeistään 31. toukokuuta 2018, myöhäinen esirekisteröinti on siis toimitettava viimeistään 31. toukokuuta 2017. Vuoden 2018 määräaika koskee vaiheittain rekisteröitäviä aineita, joita valmistetaan tai maahantuodaan alle 100 tonnia vuodessa ja jotka eivät ole luokan 1A tai 1B syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia tai lisääntymismyrkyllisiä aineita. Muita vaiheittain rekisteröitäviä aineita ei voi enää esirekisteröidä.
 
Aineiden, joita ei enää voi esirekisteröidä tai jotka yritys päättää jättää esirekisteröimättä, mahdollisten rekisteröijien on toimitettava kemikaalivirastoon (ECHA) tiedustelu ennen rekisteröintiä.
 

 

Esirekisteröintifoorumi
Yritykset, jotka ovat esirekisteröineet jonkin aineen, lisätään automaattisesti REACH-IT-järjestelmän esirekisteröintifoorumin jäseniksi. Näiden yritysten on päästävä sopimukseen rekisteröitävän aineen tunnistetiedoista.
 
Yritykset, jotka ovat päässeet yksimielisyyteen siitä, että niiden aine on sama, muodostavat tietojenvaihtofoorumin (SIEF). Yritykset, joita koskee myöhäisempi rekisteröinnin määräaika, voivat liittyä tietojenvaihtofoorumiin myöhemmin.
 
Aineen tunnistetietoja koskevien keskustelujen perusteella jotkin komplekseja aineita koskevat esirekisteröintifoorumit voidaan yhdistää tai jakaa ennen tietojenvaihtofoorumin muodostamista. Kummassakin tapauksessa päätös on dokumentoitava selvästi. 
 

 

Tietojenvaihtofoorumit (SIEF)
Yritykset, jotka aikovat rekisteröidä saman vaiheittain rekisteröitävän aineen, muodostavat tietojenvaihtofoorumin tai liittyvät tietojenvaihtofoorumiin. Niiden on jaettava tietoa aineen sisäisistä ominaisuuksista ja tehtävä yhteistyötä lisätutkimusten tarpeen määrittämisessä ja niiden toteuttamisessa tai testausehdotusten toimittamisessa, jos se on tarpeen. Yrityksillä on etenkin selkärankaisilla eläimillä tehtäviä eläinkokeita koskevien tietojen yhteiskäyttövelvollisuus. Tietojenvaihtofoorumin jäsenten on myös sovittava aineen luokituksesta ja merkinnöistä.
 
Tietojenvaihtofoorumin työskentelyn tuloksena kustakin aineesta toimitetaan yhteisesti vain yksi rekisteröinti, minkä ansiosta rekisteröijien kustannukset pienenevät ja voidaan välttää tarpeettomia eläinkokeita.
 
Tietojenvaihtofoorumiin osallistuminen on lakisääteinen velvollisuus, joka koskee kaikkia esirekisteröityjen, vaiheittain rekisteröitävien aineiden rekisteröijiä. 
 
Mahdollisten rekisteröijien lisäksi tietojenvaihtofoorumiin voivat osallistua jatkokäyttäjät tai henkilöt tai organisaatiot, joilla on hallussaan vaiheittain rekisteröitävää ainetta koskevia olennaisia tietoja, jos he ovat määrittäneet itsensä tiedon haltijaksi ja jos he haluavat jakaa tietojaan.
 
Tietojenvaihtofoorumeilla ei ole määritettyä oikeudellista statusta, ja alan teollisuus hallinnoi niitä itsenäisesti. Kemikaalivirasto ei osallistu tietojenvaihtofoorumien toimintaan.

 

Päärekisteröijät ja jäsenrekisteröijät
Tietojenvaihtofoorumiin osallistuvien on nimitettävä päärekisteröijä, joka toimii muiden rekisteröijien suostumuksella ja toimittaa pääaineiston tietojen yhteistä toimittamista varten. Päärekisteröijä voi koordinoida tietojenvaihtofoorumin toimintaa, mutta myös muut järjestelyt ovat mahdollisia. REACH-asetuksessa ei ole sääntöjä siitä, miten päärekisteröijä tulisi valita.
 
Pääaineistoon kuuluvat aineen tunnistetiedot, aineen luokitus ja merkinnät sekä kaikki tarpeelliset yksityiskohtaiset tutkimustiivistelmät ja lisätestausehdotukset. Rekisteröijien on päätettävä, toimittaako päärekisteröijä ohjeet aineen turvallisesta käytöstä ja kemikaaliturvallisuusraportin muiden jäsenten puolesta vai sisällytetäänkö ne jäsenten asiakirja-aineistoihin. Pääaineisto on toimitettava ennen kuin muut jäsenet voivat toimittaa oman aineistonsa.
 
Jäsenrekisteröijät toimittavat myöhemmin aineistoja, jotka sisältävät vain heidän omaa yritystään ja ainettaan koskevia tietoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi aineen epäpuhtausprofiilia, tunnistettua käyttöä ja tuotantomääriä koskevat tiedot. Näihin tietoihin ei tarvitse lisätä päärekisteröijän jo toimittamia tietoja.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)