Kandidaattilista

Lupamenettelyn ensimmäinen vaihe on tunnistaa aineet, joilla voi olla vakavia vaikutuksia ihmisten terveyteen tai ympäristöön; näiden aineiden käytöstä johtuvien riskien on oltava asianmukaisesti hallinnassa, ja ne on mahdollisuuksien mukaan vähitellen korvattava toisilla aineilla.

Jäsenvaltio, tai Euroopan komission pyynnöstä myös kemikaalivirasto, voi ehdottaa tietyn aineen tunnistamista erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi. Jos aine tunnistetaan tällaiseksi aineeksi, se lisätään niin sanottuun kandidaattiluetteloon, joka on luettelo aineista, jotka mahdollisesti sisällytetään luvanvaraisten aineiden luetteloon (liite XIV).

Aineen sisällyttäminen kandidaattiluetteloon luo oikeudellisia velvoitteita yrityksille, jotka valmistavat, maahantuovat tai käyttävät kyseisiä aineita joko sellaisinaan, valmisteissa tai esineissä.

Aikomus ehdottaa aineen tunnistamista erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi julkistetaan ennen ehdotuksen jättämistä aierekisterissä: näin teollisuus ja muut sidosryhmät saavat ennakkotiedon asiasta.

Ehdotus laaditaan REACH-asetuksen liitteen XV mukaisesti, ja siinä on kaksi pääosaa. Ensimmäisessä esitetään tiedot ja perustelut sille, miksi aine on tunnistettu erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi. Toinen osa, jota tarkastellaan tunnistamista koskevien seurantavaiheiden yhteydessä, sisältää tietoa aineen määristä EU:n markkinoilla sekä sen käytöistä, niistä johtuvasta vapautumisesta ja altistumisesta sekä mahdollisista vaihtoehdoista kyseiselle aineelle.

Ehdotuksen julkaisemisen jälkeen kuka tahansa voi esittää sitä koskevia huomautuksia tai lisätietoja, jotka voivat liittyä esimerkiksi ehdotetun aineen ominaisuuksiin, käyttöihin ja riskeihin tai sille vaihtoehtoisiin aineisiin. Ellei huomautuksia esitetä, aine sisällytetään kandidaattiluetteloon. Ehdotukset ja huomautukset toimitetaan jäsenvaltioiden komitealle, joka sopii aineen tunnistamisesta erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi. Jos komitea ei pääse yksimielisyyteen, asia siirretään Euroopan komission käsiteltäväksi.