Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Suositus lupaluetteloon sisällyttämisestä

Suositus lupaluetteloon sisällyttämisestä

Kemikaalivirasto arvioi säännöllisesti kandidaattiluettelon aineet sen määrittämiseksi, mitkä olisi sisällytettävä ensisijaisesti luvanvaraisten aineiden luetteloon. Ensisijaisuus perustuu tietoon aineen sisäisistä ominaisuuksista, laajasta käytöstä eri tarkoituksiin tai suurista määristä, jotka kuuluvat lupavaatimuksen soveltamisalaan. Kemikaalivirasto käynnistää menettelyn osana 90 päivän julkisen kuulemisen.

Suositusluonnos sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

  • lopetuspäivä,, josta alkaen aineen markkinoille saattaminen ja käyttö on kielletty, ellei lupaa myönnetä tai ellei käyttöä ole vapautettu luvasta
  • viimeinen hakemuspäivä, johon mennessä hakemukset on saatava, jos hakija haluaa jatkaa aineen saattamista markkinoille tai sen käyttämistä lopetuspäivän jälkeen
  • uudelleentarkastelujaksot tiettyjä käyttöjä varten soveltuvin osin
  • käytöt, jotka on vapautettu lupavaatimuksesta, soveltuvin osin.

Jäsenvaltioiden komitea valmistelee lausuntonsa suositusluonnoksesta ja ottaa siinä huomioon julkisessa kuulemisessa esitetyt huomautukset.

Komitean lausunto ja julkisessa kuulemisessa esitetyt huomautukset auttavat kemikaalivirastoa viimeistelemään suosituksensa. Kemikaaliviraston suositus toimitetaan Euroopan komissiolle, joka tekee päätöksen luvanvaraisten aineiden luetteloon sisällytettävistä aineista.

Vapautukset

Lupavaatimuksesta on joitakin yleisiä vapautuksia. Kemikaalivirasto voi ehdottaa näiden yleisten vapautusten lisäksi aine- ja käyttökohtaisia vapautuksia, kun voimassa olevassa EU:n erityislainsäädännössä säädetään riskien asianmukaista hallintaa koskevista vähimmäisvaatimuksista ihmisten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi.

Nämä vapautukset esitetään yksityiskohtaisesti kemikaaliviraston komissiolle toimittamassa suosituksessa.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2