Toimijat

Luvanhakemismenettelyn tärkeimmät toimijat ovat seuraavat:

1. Hakija

Hakija voi olla sellaisen aineen valmistaja, maahantuoja tai jatkokäyttäjä, jota varten vaaditaan lupa (lueteltu liitteessä XIV). Hakija voi hakea lupaa omaa käyttöään varten tai niitä käyttöjä varten, joita varten yritys aikoo saattaa aineen markkinoille. Hakemuksen voi tehdä yksi tai useampi henkilö ja se voi koskea yhtä ainetta tai useampaa ainetta, joihin pätee REACH-asetuksen liitteen XI kohdan 1.5 mukainen aineryhmän määritelmä, ja yhtä tai useampaa käyttöä.

Jos komissio antaa luvan aineen käytölle, luvanhaltijoiden on noudatettava luvan vaatimuksia markkinoidessaan ja/tai käyttäessään ainetta. Luvanhaltijoiden on päivitettävä käyttöturvallisuustiedote ja merkittävä luvan numero etikettiin ennen kuin he toimittavat aineen tai ainetta sisältävän seoksen markkinoille.

2. Euroopan kemikaalivirasto

2.1 Kemikaaliviraston komiteat

Riskinarviointikomitea ja sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea antavat lausuntonsa lupahakemuksesta.

2.1.1 Riskinarviointikomitea (RAC)

Riskinarviointikomitea laatii hakemuksesta lausunnon, joka sisältää arvioinnin aineen käytöstä ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle aiheutuvasta riskistä. Tähän sisältyy myös hakemuksessa kuvattujen riskinhallintatoimenpiteiden asianmukaisuuden ja tehokkuuden arviointi sekä aineen mahdollisten vaihtoehtojen aiheuttamien riskien arviointi, jos se soveltuu tapaukseen.

2.1.2 Sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea (SEAC)

SEAC laatii hakemuksesta lausunnon, joka sisältää arvioinnin hakemuksessa kuvatun aineen käyttöön liittyvistä sosioekonomisista tekijöistä ja aineen vaihtoehtojen saatavuudesta, sopivuudesta ja teknisestä toteutettavuudesta sekä mahdolliset sidosryhmien toimittamat tiedot vaihtoehdoista.

2.2 Kemikaaliviraston sihteeristö

Kemikaaliviraston sihteeristö tarjoaa hakijoille opastusta ja välineitä hakemusten tekemistä varten. Sihteeristö tukee myös kemikaaliviraston komiteoita tarjoamalla tieteellisiä, teknisiä ja sääntelyyn liittyviä palveluja tehokkaasti ja avoimesti.

3. Sidosryhmät

Sidosryhmät koostuvat kansalaisista, järjestöistä, yrityksistä ja viranomaisista. Ne voivat olla EU:sta tai muualta. Ne voivat tarjota tietoa vaihtoehtoisista aineista tai menetelmistä hakemuksiin ja lupien uudelleentarkasteluun liittyvissä kuulemismenettelyissä.

4. Euroopan komissio

Riskinarviointikomitean ja SEAC-komitean lausunnot toimitetaan Euroopan komissioon. Komissio laatii lupaa koskevan päätösluonnoksen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut lausunnot virastolta. Komissio tekee lopullisen päätöksen luvan myöntämisestä tai epäämisestä. Päätösten tiivistelmät julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja toimitetaan julkisesti saataville kemikaaliviraston ylläpitämän tietokannan kautta.

5. Jatkokäyttäjät

Jatkokäyttäjä voi käyttää ainetta, jos tätä käyttöä koskeva lupa on myönnetty ylempänä hänen toimitusketjussaan olevalle toimijalle. Jatkokäyttäjän on noudatettava luvan ehtoja ja ilmoitettava Euroopan kemikaalivirastolle aineen käytöstään.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)