Ilmoitettua ennakkosuostumusta koskeva asetus

Ilmoitettua ennakkosuostumusta koskevalla asetuksella (PIC-asetus (EU) N:o 649/2012) hallinnoidaan tiettyjen vaarallisten kemikaalien tuontia ja vientiä sekä asetetaan velvoitteita yrityksille, jotka haluavat viedä tiettyjä kemikaaleja EU:n ulkopuolisiin maihin. Sillä pannaan Euroopan unionissa täytäntöön kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehty Rotterdamin yleissopimus.

PIC-asetuksen ymmärtäminen

 

Lainsäädäntö

Soveltamisala ja menettelyt

 

Image

Tätä luetteloa päivitetään jatkuvasti EU:

  • lainsäädännön edellyttämien sääntelytoimien ja Rotterdamin yleissopimuksen alalla tapahtuvan kehityksen mukaisesti.
  • Liitteessä V luetellut kemikaalit ovat vientikiellon alaisia.
  • Kaikkia vientiin tarkoitettuja kemikaaleja koskevat CLP-asetuksen (EY) 1272/2008 tai EU:n muun asianmukaisen lainsäädännön pakkauksia ja merkintöjä koskevat säännöt.

Kemikaaliluettelo: liite I

 
Image

EU:n jäsenvaltioon sijoittautuneiden viejien on ilmoitettava aikeestaan viedä tiettyjä kemikaaleja EU:n ulkopuolisiin maihin.
 

Image

Vienti-ilmoituksen lisäksi PIC-asetuksen liitteessä I oleviin 2 ja 3 osaan sisältyvien kemikaalien vientiä varten tarvitaan myös voimassa oleva nimenomainen suostumus EU:n ulkopuolisen tuojamaan nimetyltä kansalliselta viranomaiselta.