Hyppää sisältöön
Hyppää sisältöön

Aierekisteri

Aierekisteri

Kemikaalivirasto (komission pyynnöstä) tai jäsenvaltiot voivat laatia asiakirja-aineistoja erityistä huolta aiheuttavien aineiden tunnistamista varten ja asiakirja-aineistoja, joissa ehdotetaan rajoituksia (REACH-asetuksen liite XV). Asiakirja-aineistoja, joissa ehdotetaan aineiden yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintää, voivat laatia jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset sekä valmistajat, maahantuojat ja jatkokäyttäjät.

Julkisen aierekisterin tarkoituksena on tiedottaa asianosaisille aineista, joista on tarkoitus jättää yhdenmukaistettuja luokituksia ja merkintöjä, erityistä huolta aiheuttavia aineita tai rajoituksia koskeva asiakirja-aineisto. Näin asianosaisille jää aikaa valmistautua huomautusten jättämiseen prosessin myöhemmässä vaiheessa. Samalla voidaan myös välttää päällekkäistä työtä ja kannustaa mahdollisia asiakirja-aineistojen toimittajia yhteistyöhön.

Rekisteristä voi tarkistaa, onko jokin toinen asiakirja-aineiston toimittaja laatinut aikaisemmin liitteen XV mukaisen asiakirja-aineiston tietystä aineesta tai laaditaanko sellaista parhaillaan. On huomioitava, että rajoitusmenettelyssä jäsenvaltiolla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa virastolle aikeestaan laatia liitteen XV mukainen asiakirja-aineisto (REACH-asetuksen 69 artiklan 5 kohta).

Kun asiakirja-aineistot on toimitettu onnistuneesti, alkaa julkinen kuuleminen, jolloin asianomaiset osapuolet voivat esittää ehdotuksesta huomautuksia. Ehdotuksista keskustellaan julkisen kuulemisen aikana saatujen huomautusten pohjalta asianomaisissa komiteoissa (riskinarviointikomitea käsittelee yhdenmukaistetut luokitukset ja merkinnät sekä rajoitukset, sosioekonomisesta analyysista vastaava komitea käsittelee rajoitukset ja jäsenvaltioiden komitea käsittelee erityistä huolta aiheuttavat aineet).

Siksi asianomaisia osapuolia kehotetaan tarkistamaan säännöllisesti aierekisteri, julkisen kuulemisen sivustot sekä riskinarviointikomitean, sosioekonomisesta analyysista vastaavan komitean ja jäsenvaltioiden komitean sivustot, joilla voi seurata asiakirja-aineiston käsittelyä.

Aierekisteri on jaettu kolmeen erilliseen osaan:

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)


Route: .live2