Pidä rekisteröintisi ajan tasalla

Rekisteröintiaineistossa on oltava ehdottoman ajantasaista tietoa siitä, miten ainetta voidaan käyttää turvallisesti. Aineistoa on sen vuoksi tarkasteltava säännöllisesti uudelleen ja päivitettävä se, kun saataville tulee uusia tietoja. Koska tämä on kaikkien rekisteröijien lakisääteinen velvollisuus, on suositeltavaa ylläpitää yhteistyöfoorumia muiden rekisteröijien kanssa.

Ajan myötä voit saada lisätietoja aineesi koostumuksesta, ominaisuuksista ja käytöistä sekä tehokkaan riskinhallinnan edellyttämistä toimenpiteistä. Lisäksi on ilmoitettava kaikista tuotantoprosessiin ja valmistus- tai tuontimääriin tehdyistä merkittävistä muutoksista, koska ne voivat aiheuttaa sellaisia muutoksia aineelle altistumiseen, jotka on otettava huomioon. Myös yrityksen tiedot on pidettävä ajan tasalla.

Uusia tietoja voi tulla saataville myös toimitusketjun toimijoiden tai tietojen yhteistoimitukseen liittyvien uusien rekisteröijien kautta. On hyvä muistaa, että tietojen yhteiskäyttövelvollisuuksia sovelletaan tietojen yhteistoimituksen kaikkiin jäseniin, niin olemassa oleviin kuin uusiin.

Oma-aloitteisuus on paitsi hyvä käytäntö myös lakisääteinen vaatimus. Sinun on pidettävä rekisteröintisi ajan tasalla ja sitä koskevien tiedonantovaatimusten mukaisena myös rekisteröintinumeron saamisen jälkeen ja vaikka ECHA ei pyydä aineiston päivittämistä. 

ECHA tarkastaa rekisteröintejä – jäsenvaltiot arvioivat aineita

Viranomaiset käyttävät rekisteröintiaineistojen tietoja perustana tuleville sääntelytoimille. Tietojen on oltava ajan tasalla, sillä näin voidaan varmistaa, ettei uuden sääntelyn laatimista aineelle priorisoida vanhentuneiden tai väärien tietojen perusteella. 

ECHA tutkii rekisteröintejä varmistaakseen, että niissä olevat tiedot vastaavat lakisääteisiä vaatimuksia. Aineistot valitaan vaatimustenmukaisuustarkastukseen joko satunnaisesti tai tietyn huolenaiheen perusteella. ECHA julkaisee suosituksia, jotka perustuvat rekisteröintien arvioinnissa havaittuihin yleisimpiin puutteisiin. Noudattamalla viraston suosituksia voit välttyä samoilta ongelmilta omassa rekisteröinnissäsi.
Vastuu vaatimustenmukaisuudesta on sinulla. Sinun on tehtävä tarkistuksia ja noudatettava kaikkia ainettasi koskevia lakisääteisiä velvollisuuksia, esimerkiksi päivitettyjä tai uusia yhdenmukaistettua luokitusta ja merkintää koskevia sääntöjä.

Jäsenvaltiot puolestaan käyttävät rekisteröintejä sellaisten aineiden tutkimiseen, jotka saattavat aiheuttaa huolta ihmisten terveyden tai ympäristön kannalta, ja voivat tarvittaessa ehdottaa sääntelytoimia. 

Jos olet päärekisteröijä, sinun on päivitettävä yhteinen osa rekisteröintiasiakirjoista. Kaikki rekisteröijät, joita asia koskee, ovat kuitenkin vastuussa tilanteen korjaamisesta, jos havaitaan, ettei vaatimuksia ole noudatettu tai jos on annettava lisätietoja. Niiden on myös jaettava kustannukset.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)