Lainsäädäntö

Lainsäädäntö

REACH

REACH-asetuksen tavoitteena on ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu riskeiltä, joita kemikaalit voivat aiheuttaa.

CLP

CLP-asetuksella varmistetaan, että kemikaaleihin liittyvistä vaaroista tiedotetaan selkeästi työntekijöille ja kuluttajille Euroopan unionissa kemiallisten aineiden luokituksilla ja merkinnöillä.

BPR

Biosidivalmisteasetuksen tavoitteena on parantaa biosidivalmisteiden markkinoiden toimintaa Euroopan unionissa ja varmistaa samalla ihmisten ja ympäristön suojelun korkea taso.

Sisälletyt portletit

PIC

Ilmoitettua ennakkosuostumusta koskevalla asetuksella hallitaan tiettyjen vaarallisten kemikaalien tuontia ja vientiä ja asetetaan velvoitteita yrityksille, jotka haluavat viedä näitä kemikaaleja EU:n ulkopuolisiin maihin.

CAD/CMRD (OELs)

Kemiallisia tekijöitä koskeva direktiivi (CAD) ja karsinogeenejä, mutageenejä ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskeva direktiivi (CMRD) tarjoavat puitteet työperäisen altistuksen raja-arvojen asettamiselle. Ne ovat olennainen osa EU:n mekanismia työntekijöiden terveyden suojelemiseksi.

WFD

Jätepuitedirektiivissä säädetään toimenpiteistä, joilla puututaan haitallisiin vaikutuksiin, joita jätteen syntymisestä ja jätehuollosta aiheutuu ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Direktiivin avulla parannetaan myös resurssien tehokasta käyttöä, mikä on ratkaisevan tärkeää kiertotalouteen siirtymisen kannalta.

Sisälletyt portletit

POPs

POP-asetuksella kielletään pysyvien orgaanisten yhdisteiden tuotanto ja käyttö tai rajoitetaan niitä tiukasti Euroopan unionissa.

DWD

Tarkistetun juomavesidirektiivin tavoitteena on suojella kansalaisia ja ympäristöä pilaantuneen juomaveden haitallisilta vaikutuksilta ja parantaa juomaveden saatavuutta.

Batteries

The Batteries Regulation aims to make batteries sustainable throughout their life cycle, and to protect citizens and the environment from risks of harmful chemicals in batteries. It also acknowledges the important role of batteries in transitioning to clean energy.