Tehoaineiden toimittajat

Kemikaaliviraston vastuulla on julkaista luettelo asianomaisista aineista, vastaavista aineista ja valmisteen toimittajista biosidivalmisteasetuksen, jota on muutettu 11 päivänä marraskuuta 2014 annetulla asetuksella (EU) N:o 334/2014, 95 artiklan nojalla. Luettelo julkaistaan "[t]ehoaineita markkinoille saattavien henkilöiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi" (biosidivalmisteasetuksen johdanto-osan 8 kappale).

95 artiklan luetteloon kuuluvia toimittajia ovat tarkastusohjelman osanottajat, uusien tehoaineiden tukijat, jotka ovat toimittaneet asiakirja-aineiston hakemuksen biosidivalmistedirektiivin (direktiivi 98/8/EY) 11 artiklan nojalla tai biosidivalmisteasetuksen 7 artiklan nojalla, valmisteen hyväksyntää koskevien hakemusten toimittajat, kun hakemus sisältää vaihtoehtoista tehoainetta koskevan asiakirja-aineiston (ns. kolmannen osapuolen asiakirja-aineiston), ja toimittajat, jotka ovat jättäneet biosidivalmisteasetuksen 95 artiklan 1 kohdan mukaan hakemuksen, jonka kemikaalivirasto on todennut vaatimustenmukaiseksi.

Kemikaalivirasto päivittää luetteloa säännöllisesti. 1. syyskuuta 2015 lähtien biosidivalmistetta ei voida saattaa EU:n markkinoille, jos aineen tai valmisteen toimittaja ei kuulu valmistetta vastaavan valmisteryhmän 95 artiklan luetteloon.

Luettelon tiedot ovat kemikaaliviraston käsityksen mukaan paikkansapitävät. Jos haluat jättää luetteloa koskevan huomautuksen tai muutospyynnön, toimita 95 artiklan luettelon kohdista tarkistuspyyntö. Huomaa, että käsittelyyn vaatima aika vaihtelee pyydetyn muutoksen monimutkaisuuden mukaan.

Categories Display

Avainsana:

(klikkaa avainsanaa päästäksesi sitä koskevaan sisältöön)